กรมศุลกากร

ที่อยู่ : ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110


กรมศุลกากร รับสมัครงาน ตำแหน่งกะลาสี   ( ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร
19 พฤษภาคม 2560
รายละเอียด
กรมศุลกากร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : กะลาสี
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดูแลรักษา ควบคุม เฝ้าทำความสะอาด ขูดสนิม และทำสีเรือ ตรวจบำรุงรักษาตัวเรือ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิดของเรือ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้งาน ตลอดจนทำหน้าที่ธุรการ และดูแลรักษาเรือเมื่ออยู่ในที่จอดปกติ
2. ควบคุมรับผิดชอบการพัสดุ และดูแลกว้านสมอสำหรับดึงหรือหย่อนเชือกเรือ เมื่อเรือจอดทอดสมอ และเมื่อเรือจอดเทียบท่า
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ทั้งนี้ ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดได้

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
การทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน (ทดสอบวิชาความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ความรู้เกี่ยวกับงานศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ จรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ตามตำแหน่ง และความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ)

ทักษะ
การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
วิธีการประเมิน : การทดสอบว่ายน้ำ แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้ ตามเอกสาร ชาย 25 เมตร ไม่เกิน 30 วินาที ถือว่าผ่าน ตามเอกสาร หญิง 25 เมตร ไม่เกิน 40 วินาที ถือว่าผ่าน การทดสอบวิ่ง แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้ ตามเอกสาร ชาย 1,000 เมตร ไม่เกิน 5 นาที 30 วินาที ถือว่าผ่าน ตามเอกสาร หญิง 800 เมตร ไม่เกิน 5 นาที ถือว่าผ่าน

สมรรถนะ
การสอบสัมภาษณ์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. การประเมินฯ ครั้งที่ 1 เป็นการทดสอบข้อเขียนในทุกตำแหน่ง ซึ่งผู้สอบได้คะแนนในการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 2. การประเมินฯ ครั้งที่ 2 ประกอบด้วยการสอบทั้งหมด 2 ส่วน คือ (1) การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย สำหรับตำแหน่งศุลการักษ์ และตำแหน่งกะลาสี เกณฑ์การวัดผล ผ่าน/ไม่ผ่าน ซึ่งผู้ที่สอบผ่านว่ายน้ำตามเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบวิ่งต่อไป และผู้ที่ผ่านการทดสอบว่ายน้ำและวิ่ง จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ต่อไป (2) การสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการเลือกสรรต้องได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.37440085411072