กรมการท่องเที่ยว

ที่อยู่ : 154 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


กรมการท่องเที่ยว รับสมัครงาน ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ (ด้านสถาปัตยกรรม)    ( 24 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
10 กรกฏาคม 2561
รายละเอียด
กรมการท่องเที่ยว จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ (ด้านสถาปัตยกรรม)
อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายที่กำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านปฏิบัติการ
(1) รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรมหลัก
รวมทั้งการออกแบบวางผังเพื่อพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
(2) จัดทำแบบ งานปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรมหลัก
จัดทำงบประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง ค่าปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรม สอดคล้องกับความต้องการที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
(3) ออกแบบวางผังสภาพแวดล้อมของพื้นที่ เพื่อให้รองรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว อย่างมีคุณภาพตามลักษณะเฉพาะของแหล่งท่องเที่ยว
(4) ควบคุมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และต่อเติม รวมถึงงานอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กำหนด
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูล จัดทำเอกสารคู่มือ เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และการออกแบบทางสถาปัตยกรรมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง และแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
(2) จัดเก็บข้อมูล และสถิติเบื้องต้น เพื่อปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของแหล่งท่องเที่ยว และ/หรืองานอนุรักษ์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ
(3) ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสถาปัตยกรรม ซึ่งจัดทำโดยเอกชนหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน
(4) ให้ความรู้ด้านวิชาการทางสถาปัตยกรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
7.1 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) [คะแนนเต็ม 100 คะแนน]
1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
2) ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
3) ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติในงานสถาปัตยกรรมเพื่อการท่องเที่ยว
4) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม
7.2 การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) [คะแนนเต็ม 100 คะแนน]
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมการท่องเที่ยว

0.59280109405518