กรมท่าอากาศยาน

ที่อยู่ : 71 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120


กรมท่าอากาศยาน รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ชำนาญการด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน   ( บัดนี้ - 28 สิงหาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
10 สิงหาคม 2561
รายละเอียด
กรมท่าอากาศยาน
71 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : ผู้ชำนาญการด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
อัตราเงินเดือน : 40,000 บาท
ประเภท : พนักงานราชการพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปริญญาตรี
ตามเอกสาร ปริญญาโท
ตามเอกสาร ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการจัดการการบินหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานด้านการวางระบบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี
2.มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่สามารถใช้สื่อสารปฏิบัติงานได้ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.พิจารณาเพื่อกำหนดกฏเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ มาตรการ หรือคู่มือการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน เพื่อให้ท่าอากาศยานในสังกัดปฏิบัติให้ถูกต้อง ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและมาตรฐานสากล
2.พิจารณาเพื่อกำหนดหลักสูตรและโปรแกรมการฝึกอบรม เพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการจัดการในเรื่องการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน รวมถึงการขออนุมัติหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
3.ตรวจสอบมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมายกฏเกณฑ์ มาตรการที่สำนักงานการบินพลเรือน หรือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
4.กำหนดแนวทางในการประเมินความเสี่ยงและจัดทำรายงานให้แก่ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบตามลำดับ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบินให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ภัยคุกคามที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
5.ถ่ายทอดความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำปรึกาา แนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงาน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่าอากาศยานในสังกัดได้รับการรับรองด้านการดำเนินการท่าอากาศยาน
6. เข้าร่วมประชุมด้านการรักษาความปลอดภัยกับหน่วยงานทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในเรื่องการวางแผนเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ท่าอากาศยานในสังกัดสามารถดำเนินการได้อน่างมีระบบ ก้าวหน้า และสามารถรองรับความปลอดภัยทางการบินได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

ตามเอกสาร ทักษะ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จะต้องมีผลคะแนนในการประเมินฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมท่าอากาศยาน

0.53720307350159