กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่อยู่ : 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านการถ่ายภาพและวีดิทัศน์)   ( 24 กันยายน - 4 ตุลาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
14 กันยายน 2561
รายละเอียด
กรมส่งเสริมการเกษตร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านการถ่ายภาพและวีดิทัศน์)
อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทําและเผยแพร่ภาพวิจิตร รวมทั้งภาพสี ภาพขาวดํา ภาพยนตร์ข่าว และสารคดี เขียนบทถ่ายทําภาพยนตร์ ล้างฟิล์ม และล้างอัด ขยายภาพ ตัดต่อหรือตกแต่งฟิล์มตกแต่งภาพ
ลําดับภาพ บันทึกเสียง ตัดต่อและเทียบเสียงภาพยนตร์และภาพสไลด์ พิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์ จัดหมวดหมู่และ
เก็บรักษาภาพและฟิล์ม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถและทักษะการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ การใช้โปรแกรม
ตัดต่อวีดีโอและโปรแกรมตกแต่งภาพ การใช้งานกล้องภาพนิ่ง และวีดีโอขั้นพื้นฐาน

ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครควรมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในด้านการใช้งานโปรแกรม คอมพิวเตอร์กราฟฟิค โปรแกรมตกแต่งภาพ สามารถถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวีดีโอ และสามารถดูแลรักษาและซ่อมบํารุง เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ได้ เช่น กล้องถ่ายภาพ กล้องวีดีโอ และเครื่องตัดต่อวีดีโอ เป็นต้น

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมส่งเสริมการเกษตร

0.28079986572266