มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่อยู่ : 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ( 20 กันยายน - 10 ตุลาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร
14 กันยายน 2561
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
4. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
5. มีความรู้ความสามารถในการศึกษา จัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
6. มีความประพฤติเรียบร้อย กระตืนรือร้น ขยัน อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
7. มีคุณธรรม จริยธรรมและซื่อตรงต่อการปฏิบัติงาน
8. หาเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงาน หรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกัด แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

0.37440085411072