งานราชการ

แหล่งรวมตำแหน่งงาน งานราชการ 2559 เปิดสอบ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานราชการ งานการศึกษา สอบแข่งขันรับราชการ งานสถานศึกษา โอน/ย้าย ผลสอบราชการ ที่มากที่สุดในประเทศ

งานราชการ 71
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   ( ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 สิงหาคม 2559 ) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป
งานราชการ 72
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ( ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป
งานราชการ 73
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)   ( ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2559 ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) (วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่ว
งานราชการ 74
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืช)   ( ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม - 6 กันยายน 2559 ) กรมวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืช) อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับ
งานราชการ 75
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน   ( ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2559 ) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1
งานราชการ 76
กรมการแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี)   ( บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2559 ) กรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :


งานราชการ 77
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   ( ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 สิงหาคม 2559 ) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนต
งานราชการ 78
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 สิงหาคม 2559 ) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง : พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 10,840-11,930 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแ
งานราชการ 79
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านปิโตรเคมี)   ( ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559 ) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านปิโตรเคมี) อัตราเงินเดือน : 21000 - 23100 บาท ประเภท :
งานราชการ 80
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ)   ( ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559 ) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) อัตราเงินเดือน : 21000 - 23100 บาท ประ