งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

ประกาศรับสมัคร :  28 กันยายน 2552
รายละเอียด :   ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ นั้น
บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
เลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรทราบว่า บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก
หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
(3) ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

กำหนดการรายงานตัว
ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรรายงานตัวในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2552 เวลา 09.00 น. ดังนี้

รหัสบัญชี ลำดับที่สอบได้ สถานที่รายงานตัว

รหัสบัญชี 0 ลำดับที่สอบได้ 1 - 7 สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
ชั้น 4 อาคารศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

รหัสบัญชี 1 ลำดับที่สอบได้ 1 - 6 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
ถ.ทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

รหัสบัญชี 2 ลำดับที่สอบได้ 1 - 2 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
ถ.พระยาสัจจา ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี

รหัสบัญชี 3 ลำดับที่สอบได้ 1 - 6 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
ถ.ราชนิกูล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รหัสบัญชี 4 ลำดับที่สอบได้ 1 - 8 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

รหัสบัญชี 5 ลำดับที่สอบได้ 1 - 4 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5
ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รหัสบัญชี 6 ลำดับที่สอบได้ 1 - 10 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 6
ถ.วังจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

รหัสบัญชี 7 ลำดับที่สอบได้ 1 - 3 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
ถ.เทศา อ.เมือง จ.นครปฐม

รหัสบัญชี 8 ลำดับที่สอบได้ 1 - 2 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8
ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

รหัสบัญชี 9 ลำดับที่สอบได้ 1 - 2 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
ถ.ปละท่า อ.เมือง จ.สงขลา

หมายเหตุ สำนักงานศาลยุติธรรมจะทำสัญญาจ้างตามลำดับในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในพื้นที่
ตามรหัสบัญชีที่สมัคร หรือหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์

รหัสบัญชี 0
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
1 00000040 นายธิติเชษฐร์ ดิลกศิลป์
2 00000071 นายธีติวิทย์ ศรีโกมุท
3 00000039 นายฉัตรมงคล พะยอมสวาท
4 00000072 นายอภิชาติ เลิศในสัตย์
5 00000002 นายอัครพล สุขสมพร
6 00000045 นางสาวสุมาลี ชิตไชย
7 00000055 นายวิศรุต เหล่าดารา

รหัสบัญชี 1
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
1 10000018 นายธนเสฏฐ์ เกียรติวชิรชัย
2 10000048 นายสุวิทย์ ทับยัง
3 10000020 นายสุรสิทธิ์ สุรีย์อำนวยพร
4 10000033 นางสาวกุลธิดา ทัศน์ยิ่งยง
5 10000019 นายพีรชัย หวาหวัด
6 10000053 นางสาวพรนภา ปิยะรุจิรา

รหัสบัญชี 2
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
1 20000018 นายจักรธร เลาหภิชาติชัย
2 20000006 นางสาวอัมพิลา โอสถเจริญ

รหัสบัญชี 3
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
1 30000064 นายรัตพนธ์ ขนันไทย
2 30000038 นายไพศาล ระตาภรณ์
3 30000025 นายเอกชัย มีศรี
4 30000001 นางภัทรสุดา นากลาง
5 30000023 นายปิยังกูร มุกดา
6 30000003 นางสาวรัตนา หน่วงกระโทก

รหัสบัญชี 4
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
1 40000010 นายปิยะชาติ ชินแสง
2 40000013 นายจักรกฤษณ์ วสุริย์
3 40000040 นายกิตติพัฒน์ สีพิลา
4 40000005 นางสาวบุษยมาศ ศีลเพชร
5 40000012 นางสาวอารดา พรหมเทศ
6 40000002 นายศิริวัฒน์ ภูขาว
7 40000035 นายศรายุทธ มณีจักร
8 40000006 นางสาวนิตยา บุตรโคตร
9 40000043 นายสัมฤทธิ์ มัสฉะ

รหัสบัญชี 5
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
1 50000006 นายสราวุธ พวงทอง
2 50000015 นายนพดล จุมปา
3 50000009 นายสุรศักดิ์ ผันแก้ว
4 50000029 นายชลัญธร นิพิทธนากูล
5 50000004 นายธนากร แก้วปลั่ง
6 50000014 นางสาวชุติมล วงค์เขียว

รหัสบัญชี 6
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
1 60000006 นายบุญเลิศ มิ่งเมือง
2 60000016 นายปราโมทย์ เตรี้ยมชุมพล
3 60000003 นายอาทิ สุขอ่วม
4 60000009 นายเมธี ขำปลอด
5 60000065 นายเดชา หนูสอน
6 60000033 นายเปรมณัช อินทพงษ์
7 60000001 นางสาวอโณทัย บัวเผื่อน
8 60000068 นายปกรณ์ ใจภักดี
9 60000064 นางสาวพรพรรณ สนองบุญ
10 60000014 นายสุภกิณญ์ นาคสุวรรณ
11 60000037 นายชิโนรส จันทร์บุญนาค
12 60000045 นายจิรวัฒน์ เธียรพิเชษฐพงศ์

รหัสบัญชี 7
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
1 70000001 นางสาวหยาดเพชร เมฆเกษม
2 70000006 นายภานุพงค์ เจนสุริยะกุล
3 70000027 นางสาวหทัยภัทร เอกจีน

รหัสบัญชี 8
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
1 80000030 นายสุธรรม เพชรสุวรรณ
2 80000005 นายอุดม สิทธิพงศ์

รหัสบัญชี 9
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
1 90000035 นายยงยศ วาสุถิตย์
2 90000046 นายสกลภัทร ปัตระวรรณ
3 90000032 นายวิสุตร์ เพชรรัตน์
4 90000007 นายกิติศักดิ์ เยาว์นุ่น
5 90000038 นายเกรียงไกร ชูราษฎร์
6 90000036 นางสาวฟารีดา เหล็มหมาด
เว็บไซต์ : http://www.coj.go.th/coj2008/document/25092009165842name_com.pdf
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0.015599966049194