สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

ประกาศรับสมัคร
28 กันยายน 2552
รายละเอียด
ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ นั้น
บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
เลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรทราบว่า บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก
หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ
(1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
(3) ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

กำหนดการรายงานตัว
ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรรายงานตัวในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2552 เวลา 09.00 น. ดังนี้

รหัสบัญชี ลำดับที่สอบได้ สถานที่รายงานตัว

รหัสบัญชี 0 ลำดับที่สอบได้ 1 - 7 สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
ชั้น 4 อาคารศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

รหัสบัญชี 1 ลำดับที่สอบได้ 1 - 6 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
ถ.ทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

รหัสบัญชี 2 ลำดับที่สอบได้ 1 - 2 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
ถ.พระยาสัจจา ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี

รหัสบัญชี 3 ลำดับที่สอบได้ 1 - 6 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
ถ.ราชนิกูล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

รหัสบัญชี 4 ลำดับที่สอบได้ 1 - 8 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

รหัสบัญชี 5 ลำดับที่สอบได้ 1 - 4 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5
ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รหัสบัญชี 6 ลำดับที่สอบได้ 1 - 10 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 6
ถ.วังจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

รหัสบัญชี 7 ลำดับที่สอบได้ 1 - 3 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
ถ.เทศา อ.เมือง จ.นครปฐม

รหัสบัญชี 8 ลำดับที่สอบได้ 1 - 2 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8
ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

รหัสบัญชี 9 ลำดับที่สอบได้ 1 - 2 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
ถ.ปละท่า อ.เมือง จ.สงขลา

หมายเหตุ สำนักงานศาลยุติธรรมจะทำสัญญาจ้างตามลำดับในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในพื้นที่
ตามรหัสบัญชีที่สมัคร หรือหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป
ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์

รหัสบัญชี 0
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
1 00000040 นายธิติเชษฐร์ ดิลกศิลป์
2 00000071 นายธีติวิทย์ ศรีโกมุท
3 00000039 นายฉัตรมงคล พะยอมสวาท
4 00000072 นายอภิชาติ เลิศในสัตย์
5 00000002 นายอัครพล สุขสมพร
6 00000045 นางสาวสุมาลี ชิตไชย
7 00000055 นายวิศรุต เหล่าดารา

รหัสบัญชี 1
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
1 10000018 นายธนเสฏฐ์ เกียรติวชิรชัย
2 10000048 นายสุวิทย์ ทับยัง
3 10000020 นายสุรสิทธิ์ สุรีย์อำนวยพร
4 10000033 นางสาวกุลธิดา ทัศน์ยิ่งยง
5 10000019 นายพีรชัย หวาหวัด
6 10000053 นางสาวพรนภา ปิยะรุจิรา

รหัสบัญชี 2
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
1 20000018 นายจักรธร เลาหภิชาติชัย
2 20000006 นางสาวอัมพิลา โอสถเจริญ

รหัสบัญชี 3
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
1 30000064 นายรัตพนธ์ ขนันไทย
2 30000038 นายไพศาล ระตาภรณ์
3 30000025 นายเอกชัย มีศรี
4 30000001 นางภัทรสุดา นากลาง
5 30000023 นายปิยังกูร มุกดา
6 30000003 นางสาวรัตนา หน่วงกระโทก

รหัสบัญชี 4
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
1 40000010 นายปิยะชาติ ชินแสง
2 40000013 นายจักรกฤษณ์ วสุริย์
3 40000040 นายกิตติพัฒน์ สีพิลา
4 40000005 นางสาวบุษยมาศ ศีลเพชร
5 40000012 นางสาวอารดา พรหมเทศ
6 40000002 นายศิริวัฒน์ ภูขาว
7 40000035 นายศรายุทธ มณีจักร
8 40000006 นางสาวนิตยา บุตรโคตร
9 40000043 นายสัมฤทธิ์ มัสฉะ

รหัสบัญชี 5
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
1 50000006 นายสราวุธ พวงทอง
2 50000015 นายนพดล จุมปา
3 50000009 นายสุรศักดิ์ ผันแก้ว
4 50000029 นายชลัญธร นิพิทธนากูล
5 50000004 นายธนากร แก้วปลั่ง
6 50000014 นางสาวชุติมล วงค์เขียว

รหัสบัญชี 6
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
1 60000006 นายบุญเลิศ มิ่งเมือง
2 60000016 นายปราโมทย์ เตรี้ยมชุมพล
3 60000003 นายอาทิ สุขอ่วม
4 60000009 นายเมธี ขำปลอด
5 60000065 นายเดชา หนูสอน
6 60000033 นายเปรมณัช อินทพงษ์
7 60000001 นางสาวอโณทัย บัวเผื่อน
8 60000068 นายปกรณ์ ใจภักดี
9 60000064 นางสาวพรพรรณ สนองบุญ
10 60000014 นายสุภกิณญ์ นาคสุวรรณ
11 60000037 นายชิโนรส จันทร์บุญนาค
12 60000045 นายจิรวัฒน์ เธียรพิเชษฐพงศ์

รหัสบัญชี 7
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
1 70000001 นางสาวหยาดเพชร เมฆเกษม
2 70000006 นายภานุพงค์ เจนสุริยะกุล
3 70000027 นางสาวหทัยภัทร เอกจีน

รหัสบัญชี 8
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
1 80000030 นายสุธรรม เพชรสุวรรณ
2 80000005 นายอุดม สิทธิพงศ์

รหัสบัญชี 9
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
1 90000035 นายยงยศ วาสุถิตย์
2 90000046 นายสกลภัทร ปัตระวรรณ
3 90000032 นายวิสุตร์ เพชรรัตน์
4 90000007 นายกิติศักดิ์ เยาว์นุ่น
5 90000038 นายเกรียงไกร ชูราษฎร์
6 90000036 นางสาวฟารีดา เหล็มหมาด
รายละเอียดเพิ่มเติม
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :