กรมเสมียนตรา

ที่อยู่ : กรมเสมียนตรา ภายในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๐๐

กรมเสมียนตรา รับพนักงานบริการ,ธุรการ (บัดนี้ - 11 ตุลาคม 2552)

ประกาศรับสมัคร
28 กันยายน 2552
รายละเอียด
ด้วยกรมเสมียนตรา ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของ
กรมเสมียนตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ในตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ
จำนวน ๑ อัตรา และพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน
และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะจัดจ้าง กลุ่มงาน จำนวน อัตราค่าจ้าง และสถานที่รับสมัคร
๑.๑ ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ขั้น ๑ (๖,๑๐๐ บาท)
๑.๒ ตำ แหน่ง พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำ นวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง
ขั้น ๔ (๗,๐๑๐ บาท) ถึง ขั้น ๘ (๘,๖๑๐ บาท) ตามคุณวุฒิการศึกษา
๑.๓ สถานที่รับสมัคร แผนกทะเบียนพล (ชั้น ๑) กองจัดการกำลังพล สำนักงานกำลังพล
กรมเสมียนตรา ภายในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ
๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๗๙ หรือติดต่อ ร.ต.นิรันดร์ จันทวี โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๓ ๕๑๗๔
และ ๐ ๒๒๒๕ ๖๗๑๓

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
๒.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๒.๕ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑
และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ รายละเอียดตามผนวก ก
๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคย
กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๒.๘ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
รหัสตำแหน่ง ๐๐๑ พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศชาย
๒. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
อัตราค่าตอบแทน ขั้น ๑ (๖,๑๐๐ บาท)
ระยะเวลาการจ้าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
1หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง บ้านพักรับรอง สโมสร แหล่ง
สมาคม ฌาปนสถาน และสถานที่อื่น ๆ ที่กำหนด
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ-ส่ง เอกสารและพัสดุ
๓. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่าง ๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้น ๆ
๔. ดูแลรักษา ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
๕. ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (สมรรถนะ) ที่ต้องการ
๑. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
๒. สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
๓. สามารถใช้เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร เครื่องอัดสำเนา ได้

ตำแหน่ง ๐๐๒ พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. เพศชายหรือหญิง
๒. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
อัตราค่าตอบแทน ตามวุฒิการศึกษา ดังนี้
- มัธยมศึกษาตอนปลาย ขั้น ๑ (๖,๑๐๐ บาท)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขั้น ๔ (๗,๐๑๐ บาท)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขั้น ๘ (๘,๖๑๐ บาท)
ระยะเวลาการจ้าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ หรืองานสารบรรณที่ต้องใช้ ความรู้ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๒. รับ – ส่ง เก็บ รวบรวมร่าง และโต้ตอบหนังสือราชการ และเอกสารทางราชการ
๓. ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และ
งานธุรการทั้งปวง
๔ ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาคาร
สถานที่
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (สมรรถนะ) ที่ต้องการ
๑ มีประสบการณ์ด้านงานธุรการหรืองานสารบรรณ
๒. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Windows และ Microsoft Office
๓. สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
๔. มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี
๕. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๖. สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับราชการ

๔. การรับสมัคร
๔.๑ การประกาศและการขอรับใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดูรายละเอียด
และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www1.mod.go.th คลิกที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
คลิกที่หน่วยขึ้นตรง สป. คลิกที่กรมเสมียนตรา หรือ http://www1.mod.go.th/opsd/sdweb/ หรือขอรับใบ
สมัครด้วยตนเอง ได้ที่แผนกทะเบียนพล กองจัดการกำลังพล สำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา ภายใน
ศาลาว่าการกลาโหมตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๒ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ในวันเวลาราชการ หากมีข้อ
สงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ร.ต.นิรันดร์ จันทวี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๓ ๕๑๗๔
และ ๐ ๒๒๒๕ ๖๗๑๓
๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๔.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑X๑ นิ้ว โดยถ่าย
ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
๔.๒.๒ สำเนาแสดงผลการศึกษา (ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือ Transcript)
๔.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
๔.๒.๔ สำเนาหลักฐานอื่น เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เป็นต้น ทั้งนี้
ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
๔.๒.๕ ค่าธรรมเนียมการสอบ จ่ายค่าธรรมเนียมการสอบ ณ จุดรับสมัครในอัตรา
๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
๔.๓ การยื่นใบสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามข้อ ๔.๒ ด้วยตนเอง ณ สถานที่
ที่รับสมัครตามข้อ ๑.๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ เฉพาะวันและเวลาราชการ
๔.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งส่งหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิ
ของตำแหน่งที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและสถานที่สอ ทาง
เว็บไซต์http://www.mod.go.th คลิกที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม คลิกที่หน่วยขึ้นตรง สป. คลิกที่กรม
เสมียนตรา หรือ http://www1.mod.go.th/opsd/sdweb/ และติดประกาศ ณ สถานที่ที่รับสมัครตามข้อ ๑.๓
ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

๖. วัน เวลา ในการสอบ และการประกาศผลสอบ
ทางเว็บไซต์ http://www1.mod.go.th คลิกที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม คลิกที่หน่วยขึ้นตรง สป.
คลิกที่ กรมเสมียนตรา หรือ http://www1.mod.go.th/opsd/sdweb/ และติดประกาศ ณ สถานที่ที่รับสมัคร
ตามข้อ ๑.๓
๖.๑ การทดสอบ ครั้งที่ ๑ เป็นการสอบภาควิชาการ (ข้อเขียน) วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
โดยจะประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การสอบวิชาการ (ข้อเขียน) วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒
๖.๒ การทดสอบ ครั้งที่ ๒ เป็นการสอบปฏิบัติ และการสัมภาษณ์ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
๖.๓ การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำ ดับคะแนนสอบ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ฯ
ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยแบ่งเป็นบัญชี ๑ ตัวจริง และบัญชี ๒ ตัวสำรอง ซึ่งบัญชีดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี นับแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ หรือรับสมัคร
ในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

๗. หลักเกณฑ์ วิธีการเลือกสรร และเกณฑ์การตัดสิน
๗.๑ ผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบภาควิชาการ (ข้อเขียน) ก่อน และผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่
กำหนดจะสามารถเข้ารับการสอบปฏิบัติ และการสัมภาษณ์ต่อไป
๗.๒ ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบปฏิบัติ และการสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน
ในการสอบภาควิชาการ (ข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ หรือตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานราชการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกำหนด
๗.๓ ผู้ที่มีสิทธิได้รับการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ จะต้องได้คะแนนแต่ละครั้ง
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ หรือตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กำหนด
๗.๔ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมา
ตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนการทดสอบ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบ
ภาควิชาการ (ข้อเขียน) มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนเท่ากันอีกให้ประธานกรรมการ
ดำเนินการสรรหา การเลือกสรร และการจ้างพนักงานราชการของ สม. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เป็นผู้
พิจารณา

๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้รับการตรวจร่างกาย
จากแพทย์ทหารก่อนโดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง หลังจากนั้นจะดำเนินกรรมวิธีในการทำสัญญาจ้าง
ตามที่กรมเสมียนตรากำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :