สำนักงานจังหวัดยะลา

สำนักงานจังหวัดยะลา รับพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน , วิเคราะห์งานบุคคล (บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2552)

ประกาศรับสมัคร
20 ตุลาคม 2552
รายละเอียด
สำนักงานจังหวัดยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์งานบุคคล จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา

สามารถขอรับยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจังหวัดยะลา ชั้น ๒ อาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-7321 – 2542 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :