กองทัพภาคที่ 3

ที่อยู่ : กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก

กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุน (บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2552)

ประกาศรับสมัคร
17 พฤศจิกายน 2552
รายละเอียด
กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) 7 อัตรา ดังนี้

1. นายสิบกิจการพลเรือน (ชกท.990) กกร.ทภ.3 (อัตรา ส.อ.)

2. เสมียน (ชกท.710) ตอน บก.พัน.ร้อย. บก.ส.พัน.23 (อัตรา ส.อ.)

3. พลขับรถ (ชกท.640) กรม ทพ.32 (อัตรา ส.อ.)

4. พลขับรถ (ชกท.640) ร้อย.ทพ.กรม ทพ.32 (อัตรา ส.อ.)

5. พลขับรถ (ชกท.640) บก.กรม ทพ.35 (อัตรา ส.อ.) จำนวน 2 อัตรา

6. พลขับรถ (ชกท.640) ร้อย.ทพ.กรม ทพ.36 (อัตรา ส.อ.)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- อายุ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ สำหรับตำแหน่งพลขับรถ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์

- วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

- ผู้สมัคร บิดา และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

- ต้องเป็นทหารกองหนุนหรือนายสิบกองหนุน

- ต้องมีส่วนสูงตั้งแต่ 150 ซม. และขนาดรอบอก 76/79 ซม.ขึ้นไป

ตำแหน่งพลขับรถ ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับขี่จากกรมการขนส่งทางบก

- สามารถขับรถยนต์ทหารได้และต้องผ่านการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหารจากโรงเรียนขนส่ง กรมการขนส่งทางบก

- มีความสามารถในด้านการซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น

หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นด้วยตนเองพร้อมแสดงเอกสารฉบับจริง

- ใบสมัคร (ขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ในวันสมัคร)

- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา-มารดา

- ใบสำคัญทางทหาร สด.8 และประวัติทหารบก (ทบ.100-075) หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดเดิม (ไม่เกิน 6 เดือน)

- ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ 466-620) จากแพทย์ทหารประจำการ

- หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษาเช่น ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ เป็นต้น

- รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะต้องนำรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว มาประกอบหลักฐานการบรรจุ คนละ 5 รูป

สนใจรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00-16.00 น. ณ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. 0-5524-1842 หรือ 0-5524-5070-79 ต่อ 73322, 73330 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :