งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ : 0-5526-7093

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับวุฒิป.6 - ปริญญาเอก (บัดนี้ - 16 มีนาคม 2553)

ประกาศรับสมัคร :  12 มีนาคม 2553
รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญา รายละเอียดังนี้

1. อาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สด. (สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต), สด.(สุขศึกษา), วท.ด. (สุขศึกษา หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง), การส่งเสริมสุขภาพ/พยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง, สด. (การพยาบาลสาธารณสุข), สด. (บริหารงานสาธารณสุข)

- กรณีผู้สมัครจบการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยไม่ผ่านการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่ต้องแนบเอกสารวุฒิระดับปริญญาโท หรือ

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สด. (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต), วท.ม. (สุขศึกษา), พม. (พยาบาลศาสตรบัณฑิต), การส่งเสริมสุขภาพ/พยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง, ศศ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ), พย.ม. (การบริหารพยาบาล)

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก)

- และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), ส.บ. (สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต), พย.บ. (พยาบาลศาสตร์), วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50

- กรณีปริญญาโท หากมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOFLE หรือผลการสอบของสำนักสอบต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. อาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก)

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50

3. อาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.), วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.), อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.), ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.), สาขาเครื่องกล สาขาการผลิต สาขาช่างกลโรงงาน สาขาเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาห กรรมการผลิต หรือ

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต ได้รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก)

- โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.), วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.), อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.), ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.), สาขาเครื่องกล สาขาการผลิต สาขาช่างกลโรงงาน สาขาเทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเครื่องกลหรือสาขาอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต และได้รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

4. อาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำคณะวิทยาการจัดการ

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและด้านการโรงแรม โดยได้รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก)

- โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ด้านการท่องเที่ยวและด้านการโรงแรม และได้รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

- ถ้ามีบัตรมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

- ถ้ามีหนังสือรับรองการผ่านงานโรงแรมระดับ Chain หรือหนังสือรับรองการผ่านงานจากบริษัททัวร์หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานธุรกิจบริการที่อยู่ในระดับชั้นนำ มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. อาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำคณะวิทยาการจัดการ

- วุฒิปริญญาโท สาขาสื่อสารมวลชน สาขาวิทยุ-โทรทัศน์

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก)

- โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สาขาสื่อสารมวลชน) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50

- ถ้าเป็นนักจัดรายการวิทยุหรือจัดรายการโทรทัศน์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้หลายโปรแกรม โดยเฉพาะโปรแกรมตัดต่อเทปรายการวิทยุและโทรทัศน์

6. อาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์ ภาษา ศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาและวรรณคดี การแปลและการล่าม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก)

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50

7. อาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท ทางภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ การสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาศาสตร์ ญี่ปุ่น จากในหรือต่างประเทศ

- วุฒิปริญญาตรี ทางภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ การสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาศาสตร์ญี่ปุ่น

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก)

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50

หมายเหตุ

- สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือกำลังทำวิทยานิพนธ์ สามารถคาดวันที่สำเร็จการศึกษาได้ โดยใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีและหนังสือรับรองผลการเรียนระดับปริญญาโท (Course Work) ในการสมัคร หรือชาวไทย

- วุฒิปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ การสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาศาสตร์ ญี่ปุ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากในหรือต่างประเทศ โดยได้รับคะแนนเฉลี่ย (เกียรตินิยม)

8. อาจารย์ประจำตามสัญญา ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ หรือเป็นผู้สอบได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

- ได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25 และผ่านการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก)

- วุฒิปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และได้รับเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50

9. นักวิชาการศึกษา ประจำกองบริการการศึกษา

- วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

10. นักวิชาการศึกษา ประจำกองบริการการศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

- มีใจรักงานบริการและสามารถออกแนะแนวการศึกษาตามสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างจังหวัดได้

- ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในงานบรรณารักษ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

12. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำงานรักษาความปลอดภัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 2 อัตรา

- เพศชาย วุฒิ ป.6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

- อายุไม่เกิน 48 ปีบริบูรณ์

- เป็นผู้ผ่านพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

- มีประสบการณ์และเคยผ่านงานด้านการรักษาความปลอดภัย

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2553 ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) โดยสืบค้นข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทาง Internet ใน Website ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.psru.ac.th ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ ส่วนทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทร. 0-5526-7093 ได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์ ส่วนทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทร. 0-5526-7089

เอกสารและหลักฐานการสมัคร (สำเนา 1 ฉบับ) ดังต่อไปนี้

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์

2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. ใบรับรองแพทย์ซึ่งต้องรับรองจากโรงพยาบาล ในสังกัดของรัฐบาลเท่านั้น และขอไว้ไม่เกิน 1 เดือน

6. สำเนาใบผ่านพ้นการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)

7. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

8. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล-คำนำหน้านาม (ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล-คำนำหน้า นาม)

9. สำเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่สมรสแล้ว)

ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการประจำปี 2553 ครั้งที่ 2

ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 อัตรา

1. อาจารย์ อัตราเงินเดือน 19,660 บาท

- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. อาจารย์ อัตราเงินเดือน 19,660 บาท

- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาฟิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์

- มีความเชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์ และ Microsoft Controller เป็นอย่างดี

- มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีและมีคุณลักษณะประกอบอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. อาจารย์ ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

- โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประจำคณะครุศาสตร์ 3 อัตรา

4. อาจารย์ อัตราเงินเดือน 19,660 บาท

- วุฒิปริญญาเอก สาขาจิตวิทยา

5. อาจารย์ 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,660 บาท

- วุฒิปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน

- โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนสังคมศึกษา หรือการสอนภาษาอังกฤษ หรือการสอนคณิตศาสตร์

กำหนดวันและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ (ส่วนทะเลแก้ว) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทร. 0-5526-7093 หรือสืบค้นข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทาง Internet ใน Website ของมหาวิทยาลัยที่ http://www.psru.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.psru.ac.th
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0.015599966049194