กองทัพไทย

ที่อยู่ : กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

กองทัพไทย รับประทวน-สัญญาบัตร (บัดนี้ - 31 มีนาคม 2553)

ประกาศรับสมัคร
17 มีนาคม 2553
รายละเอียด
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 80 อัตรา นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 12 อัตรา

1. กลุ่มงานพยาบาล อัตรา ร.อ.

- เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

2. กลุ่มงานนายทหารแปล อัตรา ร.อ.

- เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. กลุ่มงานอาจารย์ภาษาอังกฤษ อัตรา พ.ต.

- เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ

4. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อัตรา ร.อ.

- เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (สาขาจิตรกรรมหรือภาพพิมพ์) นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ

5. กลุ่มงานการสื่อสาร 2 อัตรา อัตรา ร.อ.

- เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ เทคโนโลยีโทรคมนาคม

6. กลุ่มงานบัญชีและการเงิน 3 อัตรา อัตรา ร.อ.

- เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร การตลาด

7. กลุ่มงานสัตวแพทย์ อัตรา ร.อ.

- เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

8. กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ อัตรา ร.อ.

- เพศชาย วุฒิประกาศนียบัตรเปรียญธรรม 9 ประโยค หรือปริญญาตรี (พุทธศาสตรบัณฑิต หรือศาสนศาสตรบัณฑิต) และสำเร็จหลักสูตรนักธรรมเอกขึ้นไป

9. กลุ่มงานพลศึกษา อัตรา ร.อ.

- เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขศึกษา นันทนาการนายทหารประทวน จำนวน 68 อัตรา อัตรา ส.อ.

10. กลุ่มงานงบประมาณและการเงิน 8 อัตรา

- เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช.-ปวส. พาณิชยการ สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร การขาย การตลาด

11. กลุ่มงานสารบรรณ (1) 17 อัตรา

- เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปวส. พาณิชยการ และบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา

12. กลุ่มงานสารบรรณ (2) 10 อัตรา

- เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช.-ปวส. พาณิชยการ และบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา

13. กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

- เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สารสนเทศ

14. กลุ่มงานช่างก่อสร้าง

- เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ

15. กลุ่มงานช่างไฟฟ้า

- เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง

16. กลุ่มงานพลขับรถยนต์ 15 อัตรา

- เพศชาย วุฒิ ม.3-ม.6 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี

17. กลุ่มงานพลขับรถจักรกลประเภทรถเกลี่ย 5 อัตรา

- เพศชาย วุฒิ ม.3-ม.6 และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ทหารประเภท 2 หรือใบอนุญาตขับรถทุกประเภท (ท.2) ชนิดที่ 2

18. กลุ่มงานพลขับรถจักรกลประเภทรถตักบรรทุก 5 อัตรา

- เพศชาย วุฒิ ม.3-ม.6 และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ทหารประเภท 2 หรือใบอนุญาตขับรถทุกประเภท (ท.2) ชนิดที่ 2

19. กลุ่มงานบริการ 4 อัตรา

- เพศชาย วุฒิ ม.3-ม.6

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

- เป็นบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 และ

- มีอายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่ง นายทหารสัญญาบัตร (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2518 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2535)

- มีอายุไม่เกิน 30 ปี สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่ง นายทหารประทวน (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2535)

- เว้นผู้ที่สมัครในกลุ่มงานพลขับรถยนต์ (รหัสกลุ่มตำแหน่ง 1516) จะต้องมีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2531)

- ไม่เป็นผู้ถูกเลือกเข้าเป็นทหารประจำการในปี 2553

- เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา เพศ คุณลักษณะ เฉพาะ และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกำหนดไว้ในตำแหน่งที่จะสมัครสอบ

- มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

- มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ตามผนวก ค.)

- สำหรับกลุ่มงานพลขับรถ (รหัสกลุ่มตำแหน่ง 1516, 1617 และ 1718) ต้องไม่มีลักษณะตาบอดสี

- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

- ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดฐานลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท

- ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือ ถูกไล่ออกจากราชการ

- สำหรับนายทหารประทวน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการในสังกัดของส่วนราชการกระทรวงกลาโหมที่สมัครสอบจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (ให้นำหลักฐานมาประกอบ การรายงานตัวในรอบสุดท้าย)

การสมัครสอบ

- จำหน่ายคู่มือแนะนำการสอบคัดเลือกพร้อมใบสมัครในราคา 60 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2553 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กรมสารบรรณทหาร (อาคาร 4) กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เวลา 09.00-15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารสัมมนาทางวิชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

วิธีการรับสมัครสอบ การสมัครสอบในทุกตำแหน่งต้องปฏิบัติดังนี้

การสมัครด้วยตนเอง

1. ผู้สมัครสอบต้องอ่านและพิจารณาคู่มือแนะนำการสอบคัดเลือกโดยละเอียดให้เข้าใจเสียก่อน พร้อมทั้งเตรียมหลักฐานต่าง ๆ ที่กรรมการรับสมัครต้องการให้พร้อม และติดต่อกับหน่วยรับสมัครด้วยตนเอง

2. เขียนใบสมัครด้วยตนเอง และชัดเจนตามตัวอย่างเขียนใบสมัครที่ติดไว้ที่สถานที่รับสมัคร

3. เขียนชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครไว้หลังรูปถ่ายทั้ง 3 รูป

4. ติดรูปถ่าย 1 รูปในใบสมัคร และติดรูปถ่ายที่เหลืออีก 2 รูปที่บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบที่คณะกรรมการรับสมัครจะแจกให้

5. สถานที่รับสมัคร ณ อาคารสัมมนาทางวิชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2553 เวลา 09.00-15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

การสมัครทางอินเตอร์เน็ต สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553 ที่เว็บไซต์ www.rtarf.mi.th

1) ผู้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสอบเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบ ติดรูปถ่าย แล้วไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการรับสมัครสอบในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

2) ผู้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบภาควิชาการ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสอบเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบ ติดรูปถ่ายพร้อมหลักฐานการขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ อาคารสัมมนาทางวิชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 23-31 มีนาคม 2553 เวลา 09.00-15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

3) สำหรับผู้ที่สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต หากไม่สามารถไปรายงานตัวได้ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2553 ก็ให้ไปรายงานตัวล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 23-31 มีนาคม 2553 เวลา 09.00-15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุด ราชการ) ณ อาคารสัมมนาทางวิชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมการสอบ

- การสมัครด้วยตนเองต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 250 บาท ในวันยื่นใบสมัคร

- การสมัครทางอินเตอร์เน็ต ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 30 บาท

ผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบก็ต่อเมื่อมีรหัสหมายเลขประจำตัวผู้สอบแล้วเท่านั้น

หลักฐานการสมัคร

- ใบสมัคร รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายในครั้งเดียวกัน และต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน 3 รูป

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

- ผู้สมัครสอบที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบภาควิชาการ ให้ยื่นหลักฐานการขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครก่อนวันปิดรับสมัคร มิฉะนั้นคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือว่าผู้สมัครได้สละสิทธิ์ในการขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ

การจำหน่ายคู่มือแนะนำการสอบ และการรับสมัครสอบ

1. กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ โทร. 0-2572-1829, 0-2575-6354, 0-2575-6359, 08-6004-4203, 08-3421-1857

2. การสอบภาควิชาการ การทดสอบวิภาววิสัย การสอบภาคปฏิบัติ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การประกาศผลการสอบรอบแรกและรอบสุดท้าย

3. กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ โทร. 0-2572-1918, 08-9699-3405, 08-9764-4977

4. การตรวจโรค สำนักงานแพทย์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ โทร. 0-2572-1079, 0-2572-1081
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :