งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

กองทัพไทย
ที่อยู่ : กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

กองทัพไทย รับประทวน-สัญญาบัตร (บัดนี้ - 31 มีนาคม 2553)

ประกาศรับสมัคร :  17 มีนาคม 2553
รายละเอียด :   กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 80 อัตรา นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 12 อัตรา

1. กลุ่มงานพยาบาล อัตรา ร.อ.

- เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

2. กลุ่มงานนายทหารแปล อัตรา ร.อ.

- เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. กลุ่มงานอาจารย์ภาษาอังกฤษ อัตรา พ.ต.

- เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ

4. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อัตรา ร.อ.

- เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (สาขาจิตรกรรมหรือภาพพิมพ์) นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ

5. กลุ่มงานการสื่อสาร 2 อัตรา อัตรา ร.อ.

- เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ เทคโนโลยีโทรคมนาคม

6. กลุ่มงานบัญชีและการเงิน 3 อัตรา อัตรา ร.อ.

- เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร การตลาด

7. กลุ่มงานสัตวแพทย์ อัตรา ร.อ.

- เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

8. กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ อัตรา ร.อ.

- เพศชาย วุฒิประกาศนียบัตรเปรียญธรรม 9 ประโยค หรือปริญญาตรี (พุทธศาสตรบัณฑิต หรือศาสนศาสตรบัณฑิต) และสำเร็จหลักสูตรนักธรรมเอกขึ้นไป

9. กลุ่มงานพลศึกษา อัตรา ร.อ.

- เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขศึกษา นันทนาการนายทหารประทวน จำนวน 68 อัตรา อัตรา ส.อ.

10. กลุ่มงานงบประมาณและการเงิน 8 อัตรา

- เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช.-ปวส. พาณิชยการ สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร การขาย การตลาด

11. กลุ่มงานสารบรรณ (1) 17 อัตรา

- เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปวส. พาณิชยการ และบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา

12. กลุ่มงานสารบรรณ (2) 10 อัตรา

- เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช.-ปวส. พาณิชยการ และบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา

13. กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

- เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สารสนเทศ

14. กลุ่มงานช่างก่อสร้าง

- เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ

15. กลุ่มงานช่างไฟฟ้า

- เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง

16. กลุ่มงานพลขับรถยนต์ 15 อัตรา

- เพศชาย วุฒิ ม.3-ม.6 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี

17. กลุ่มงานพลขับรถจักรกลประเภทรถเกลี่ย 5 อัตรา

- เพศชาย วุฒิ ม.3-ม.6 และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ทหารประเภท 2 หรือใบอนุญาตขับรถทุกประเภท (ท.2) ชนิดที่ 2

18. กลุ่มงานพลขับรถจักรกลประเภทรถตักบรรทุก 5 อัตรา

- เพศชาย วุฒิ ม.3-ม.6 และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ทหารประเภท 2 หรือใบอนุญาตขับรถทุกประเภท (ท.2) ชนิดที่ 2

19. กลุ่มงานบริการ 4 อัตรา

- เพศชาย วุฒิ ม.3-ม.6

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

- เป็นบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 และ

- มีอายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่ง นายทหารสัญญาบัตร (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2518 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2535)

- มีอายุไม่เกิน 30 ปี สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่ง นายทหารประทวน (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2535)

- เว้นผู้ที่สมัครในกลุ่มงานพลขับรถยนต์ (รหัสกลุ่มตำแหน่ง 1516) จะต้องมีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2531)

- ไม่เป็นผู้ถูกเลือกเข้าเป็นทหารประจำการในปี 2553

- เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา เพศ คุณลักษณะ เฉพาะ และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกำหนดไว้ในตำแหน่งที่จะสมัครสอบ

- มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

- มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ตามผนวก ค.)

- สำหรับกลุ่มงานพลขับรถ (รหัสกลุ่มตำแหน่ง 1516, 1617 และ 1718) ต้องไม่มีลักษณะตาบอดสี

- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

- ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดฐานลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท

- ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือ ถูกไล่ออกจากราชการ

- สำหรับนายทหารประทวน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการในสังกัดของส่วนราชการกระทรวงกลาโหมที่สมัครสอบจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (ให้นำหลักฐานมาประกอบ การรายงานตัวในรอบสุดท้าย)

การสมัครสอบ

- จำหน่ายคู่มือแนะนำการสอบคัดเลือกพร้อมใบสมัครในราคา 60 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2553 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กรมสารบรรณทหาร (อาคาร 4) กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เวลา 09.00-15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารสัมมนาทางวิชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

วิธีการรับสมัครสอบ การสมัครสอบในทุกตำแหน่งต้องปฏิบัติดังนี้

การสมัครด้วยตนเอง

1. ผู้สมัครสอบต้องอ่านและพิจารณาคู่มือแนะนำการสอบคัดเลือกโดยละเอียดให้เข้าใจเสียก่อน พร้อมทั้งเตรียมหลักฐานต่าง ๆ ที่กรรมการรับสมัครต้องการให้พร้อม และติดต่อกับหน่วยรับสมัครด้วยตนเอง

2. เขียนใบสมัครด้วยตนเอง และชัดเจนตามตัวอย่างเขียนใบสมัครที่ติดไว้ที่สถานที่รับสมัคร

3. เขียนชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครไว้หลังรูปถ่ายทั้ง 3 รูป

4. ติดรูปถ่าย 1 รูปในใบสมัคร และติดรูปถ่ายที่เหลืออีก 2 รูปที่บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบที่คณะกรรมการรับสมัครจะแจกให้

5. สถานที่รับสมัคร ณ อาคารสัมมนาทางวิชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2553 เวลา 09.00-15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

การสมัครทางอินเตอร์เน็ต สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2553 ที่เว็บไซต์ www.rtarf.mi.th

1) ผู้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสอบเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบ ติดรูปถ่าย แล้วไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการรับสมัครสอบในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

2) ผู้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบภาควิชาการ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสอบเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบ ติดรูปถ่ายพร้อมหลักฐานการขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ อาคารสัมมนาทางวิชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 23-31 มีนาคม 2553 เวลา 09.00-15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

3) สำหรับผู้ที่สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต หากไม่สามารถไปรายงานตัวได้ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2553 ก็ให้ไปรายงานตัวล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 23-31 มีนาคม 2553 เวลา 09.00-15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุด ราชการ) ณ อาคารสัมมนาทางวิชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ ซ.7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมการสอบ

- การสมัครด้วยตนเองต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 250 บาท ในวันยื่นใบสมัคร

- การสมัครทางอินเตอร์เน็ต ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 30 บาท

ผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบก็ต่อเมื่อมีรหัสหมายเลขประจำตัวผู้สอบแล้วเท่านั้น

หลักฐานการสมัคร

- ใบสมัคร รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายในครั้งเดียวกัน และต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน 3 รูป

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

- ผู้สมัครสอบที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบภาควิชาการ ให้ยื่นหลักฐานการขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครก่อนวันปิดรับสมัคร มิฉะนั้นคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือว่าผู้สมัครได้สละสิทธิ์ในการขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ

การจำหน่ายคู่มือแนะนำการสอบ และการรับสมัครสอบ

1. กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ โทร. 0-2572-1829, 0-2575-6354, 0-2575-6359, 08-6004-4203, 08-3421-1857

2. การสอบภาควิชาการ การทดสอบวิภาววิสัย การสอบภาคปฏิบัติ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การประกาศผลการสอบรอบแรกและรอบสุดท้าย

3. กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ โทร. 0-2572-1918, 08-9699-3405, 08-9764-4977

4. การตรวจโรค สำนักงานแพทย์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ โทร. 0-2572-1079, 0-2572-1081
เว็บไซต์ : http://www.rtarf.mi.th
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0.015600204467773