งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
ที่อยู่ : เลขที่ 492/1 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2207-6097 และ 0-2251-8948

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

ประกาศรับสมัคร :  20 เมษายน 2553
รายละเอียด :   วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 ทั้งเพศชายและเพศหญิง 70 คน

- วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ไม่รับหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า

- มีร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.ตร.ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ

- มีสัญชาติไทย เป็นโสด ไม่เป็นผู้มีสายตาผิดปรกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปรกติ 6/6)

- ไม่เป็นผู้มีตาบอดสี ไม่เป็นผู้มีแผลเป็น ไฝ ปาน รอยสัก หูด หรือซีสต์ ที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งมีขนาดใหญ่ หรือมากจนแลดูน่าเกลียด

- อายุ 16-25 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ให้นับถึงวันปิดเปิดภาคการศึกษาประจำปี

- ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

- ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

- ในกรณีที่เป็นหญิง ขนาดร่างกายส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม

- ในกรณีที่เป็นชาย ขนาดร่างกายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกเมื่อหายใจเข้าไม่น้อยกว่า 80 ซม. เมื่อหายใจออกไม่น้อยกว่า 77 ซม. และไม่อยู่ในระหว่างรับหมายเรียกหรือจะได้รับหมายเรียกเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในปีที่สมัคร และไม่อยู่ในระหว่างรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยรับราชการทหาร

เอกสารประกอบการรับสมัคร

- ใบสมัครซึ่งกรอกข้อความถูกต้องเรียบร้อย และตรงตามความเป็นจริง

- ใบแสดงคุณวุฒิการศึกษาตามที่กำหนด หรือใบรับรองว่ากำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3x4 ซม. 4 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

- ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมรูปถ่าย หรือสำเนาซึ่งคัดลอกมาไม่เกิน 60 วัน

- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล)

- หลักฐานการขอรับสิทธิที่จะได้รับคะแนนเพิ่ม (ถ้ามี)

- ถ้าผู้สมัครเป็นชาย ต้องนำใบรับรองการผ่านการตรวจเลือกเป็นทหารกองหนุน หรือใบรับรองการเป็นทหารกองเกินมาแสดง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- หลักฐานแสดงผลการสอบวัดความรู้ในระบบกลางการรับนักศึกษา (Admission กลุ่มของพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 ซึ่งได้รับการพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกครั้งที่เข้าสอบ

หมายเหตุ เฉพาะผู้มีสิทธิให้ติดต่อที่ แผนกความชอบกรณีพิเศษ กองกำกับกาค 5 กองกำลังพล (ตึก 19 ชั้น 6) โทร. 0-2252-4921, 0-2254-5610 ต่อ 2438 เพื่อขอรับหนังสือรับรองสิทธิและนำมามอบแก่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจในวันรับสมัคร

- จำหน่ายใบสมัคร ที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2553 ในราคาชุดละ 100 บาท เวลา 08.30-16.00 น. (ในเวลาราชการ)

- รับสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ในวันจันทร์ที่ 19-23 เมษายน 2553 เวลา 08.30-16.00 น. (ในเวลาราชการ)

ค่าสมัคร คนละ 200 บาท (เงินค่าสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา และค่าเครื่องใช้ส่วนตัวการเป็นนักศึกษา เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จ่ายในวันมอบตัวและวันทำสัญญา ประเภทของผู้รับการศึกษา เป็นนักศึกษาทุนส่วนตัวประเภทเดียว เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ดำเนินการคัดเลือกตามระบบคุณธรรม ยึดหลักความรู้ความสามารถความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นที่ตั้ง การดำเนินการทุกขั้นตอนกระทำในรูปคณะกรรมการทั้งสิ้น อย่าได้หลงเชื่อผู้ใดผู้หนึ่งที่แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้เป็นผู้สอบได้ และอย่ายินยอมให้ทรัพย์สินแก่ผู้แอบอ้าง ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกครั้งนี้จะปิดประกาศไว้ที่ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เลขที่ 492/1 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต์ www.nurse.police.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2207-6097 และ 0-2251-8948 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก

- รับสมัคร (สถานที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ) ค่าสมัคร 200 บาท วันจันทร์ที่ 19-23 เมษายน 2553 เวลา 08.30-16.00 น.

- ประกาศผลสอบวิชาการที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ พร้อมรับเอกสาร อุปกรณ์การตรวจสุขภาพและฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น.

- ตรวจสุขภาพ (สถานที่ โรงพยาบาลตำรวจ) วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553 เวลา 07.00 น. - สอบสัมภาษณ์ (สถานที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ) ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์แต่งกายชุดนักเรียน/ชุดสุภาพ ห้ามสวมรองเท้าแตะ วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น.

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ทั้งตัวจริงและตัวสำรอง (ผู้สมัคร/ผู้แทนจะต้องมาลงนามรับทราบผลสอบ พร้อมรับเอกสารและฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่) วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น.

- ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตัวจริงมารายงานตัว ชำระเงิน และทำสัญญาที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ก่อนเวลา 15.00 น. หากมารายงานตัวหลัง 15.00 น. ถือว่าสละสิทธิ์ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-15.00 น.

- ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตัวสำรองมารายงานตัว ชำระเงิน และทำสัญญาที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจหากรายงานตัวหลัง 11.00 น. ถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกตัวสำรองถัดไป วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น.

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ผู้สมัครจะต้องติดตามประกาศของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
เว็บไซต์ : http://www.nurse.police.go.th
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0.031199932098389