งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 044 611 221

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับวุฒิปริญญาตรี - เอก (บัดนี้ - 30 เมษายน 2553)

ประกาศรับสมัคร :  21 เมษายน 2553
รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาจารย์อัตราจ้าง จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพื่อดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้

1. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนฯ คณะวิทยาศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท สาขาสาธารณสุข สาขาพัฒนาสังคม และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสาธารณสุข

2. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี/โท ปริญญาโท วท.ม., กศ.ม., ค.ม. ทางฟิสิกส์ ปริญญาตรี วท.บ. ทางฟิสิกส์

- จะพิจารณาผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นพิเศษ

4. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาเคมี เคมีอนินทรีย์ และเคมีวิเคราะห์

5. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาพลศึกษา วิทยา ศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย สรีรวิทยาการออกกำลังกาย จิต วิทยาการกีฬา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา หรือเป็นผู้มีความสามารถในด้านการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา

- อายุไม่เกิน 40 ปี

6. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางนิติศาสตร์ ผู้สอบคัดเลือก ต้องทดสอบการสอนในวิชากฎหมาย

7. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท/เอก ทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

8. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) กศ.ม. (ภาษาไทย) หรือ ค.ม. (การสอนภาษาไทย)

9. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ การสำรวจข้อมูลจากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

10. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

- อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย สรีรวิทยาการออกกำลังกาย จิตวิทยาการกีฬา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา หรือเป็นผู้มีความสามารถในด้านการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา

11. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

12. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีศึกษาดนตรีตะวันตก คณะครุศาสตร์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านดนตรีศึกษา ดนตรี ดุริยางศิลป์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ดนตรีไทย คณะครุศาสตร์

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านดนตรีศึกษา ดนตรี ดุริยางคศิลป์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

- มีความถนัดทางด้านการปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตก มีความสามารถจัดการเรียนการสอน ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีตะวันตก

- มีความถนัดทางด้านการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย

- มีความสามารถจัดการเรียนการสอน ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีไทย

13. อาจารย์อัตราจ้าง กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท/เอก ทางจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา การแนะแนว การให้คำปรึกษา

14. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา หรือการสอนคณิตศาสตร์

15. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาการศึกษาปฐมวัย หรือวุฒิการศึกษาที่มีความหมายเดียวกับการศึกษาปฐมวัย

16. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านช่างเชื่อมโลหะ หรือการผลิต 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านการจัดการอุตสาห กรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา

หมายเหตุ อัตราเงินเดือน คุณวุฒิปริญญาตรี 7,940 บาท อัตราเงินเดือน คุณวุฒิปริญญาตรี 5 ปี 8,700 บาท อัตราเงินเดือน คุณวุฒิปริญญาโท 9,700 บาท อัตราเงินเดือน คุณวุฒิปริญญาเอก 13,110 บาท

ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาโท ให้แนบคุณวุฒิระดับปริญญาตรีด้วย ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาเอก ให้แนบคุณวุฒิระดับปริญญาโทและปริญญาตรีด้วย ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 09.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร

- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 1 ฉบับ

- สำเนาปริญญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ

- สำเนาใบแสดงผลการเรียน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- ใบรับรองแพทย์

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว

เว็บไซต์ : http://www.bru.ac.th
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0.015599966049194