มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับวุฒิปริญญาตรี - เอก (บัดนี้ - 30 เมษายน 2553)

ประกาศรับสมัคร
21 เมษายน 2553
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอาจารย์อัตราจ้าง จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพื่อดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้

1. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนฯ คณะวิทยาศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท สาขาสาธารณสุข สาขาพัฒนาสังคม และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสาธารณสุข

2. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี/โท ปริญญาโท วท.ม., กศ.ม., ค.ม. ทางฟิสิกส์ ปริญญาตรี วท.บ. ทางฟิสิกส์

- จะพิจารณาผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นพิเศษ

4. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาเคมี เคมีอนินทรีย์ และเคมีวิเคราะห์

5. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาพลศึกษา วิทยา ศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย สรีรวิทยาการออกกำลังกาย จิต วิทยาการกีฬา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา หรือเป็นผู้มีความสามารถในด้านการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา

- อายุไม่เกิน 40 ปี

6. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางนิติศาสตร์ ผู้สอบคัดเลือก ต้องทดสอบการสอนในวิชากฎหมาย

7. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท/เอก ทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

8. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ศศ.ม. (ภาษาไทย) ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) กศ.ม. (ภาษาไทย) หรือ ค.ม. (การสอนภาษาไทย)

9. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี/โท/เอก สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ การสำรวจข้อมูลจากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

10. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

- อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย สรีรวิทยาการออกกำลังกาย จิตวิทยาการกีฬา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา หรือเป็นผู้มีความสามารถในด้านการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา

11. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

12. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีศึกษาดนตรีตะวันตก คณะครุศาสตร์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านดนตรีศึกษา ดนตรี ดุริยางศิลป์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ดนตรีไทย คณะครุศาสตร์

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านดนตรีศึกษา ดนตรี ดุริยางคศิลป์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

- มีความถนัดทางด้านการปฏิบัติเครื่องดนตรีตะวันตก มีความสามารถจัดการเรียนการสอน ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีตะวันตก

- มีความถนัดทางด้านการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย

- มีความสามารถจัดการเรียนการสอน ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติดนตรีไทย

13. อาจารย์อัตราจ้าง กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท/เอก ทางจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา การแนะแนว การให้คำปรึกษา

14. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา หรือการสอนคณิตศาสตร์

15. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาการศึกษาปฐมวัย หรือวุฒิการศึกษาที่มีความหมายเดียวกับการศึกษาปฐมวัย

16. อาจารย์อัตราจ้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านช่างเชื่อมโลหะ หรือการผลิต 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านการจัดการอุตสาห กรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา

หมายเหตุ อัตราเงินเดือน คุณวุฒิปริญญาตรี 7,940 บาท อัตราเงินเดือน คุณวุฒิปริญญาตรี 5 ปี 8,700 บาท อัตราเงินเดือน คุณวุฒิปริญญาโท 9,700 บาท อัตราเงินเดือน คุณวุฒิปริญญาเอก 13,110 บาท

ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาโท ให้แนบคุณวุฒิระดับปริญญาตรีด้วย ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาเอก ให้แนบคุณวุฒิระดับปริญญาโทและปริญญาตรีด้วย ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 09.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร

- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ 1 ฉบับ

- สำเนาปริญญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ

- สำเนาใบแสดงผลการเรียน

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- ใบรับรองแพทย์

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :