กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่อยู่ : ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

กรมส่งเสริมการเกษตร รับ นิติกร (30 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2553)

ประกาศรับสมัคร
26 มิถุนายน 2553
รายละเอียด
ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 232/2550 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550
เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับพนักงานราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อตำแหน่ง
นิติกร จำนวน 1 อัตรา
1.2 กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านตอบข้อหารือปัญหาข้อกฎหมาย งานด้านตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาทุกประเภท
ของกรม งานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ งานด้านคดี คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง งานด้านการพัฒนา
ยกร่างหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย งานด้านนโยบายของผู้บริหาร งานด้านกฎหมายทั่วไป งานด้านการสอบสวน
ตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย2. สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
3. ระยะเวลาการจ้าง
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555
4. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
4.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด
ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

5. การรับสมัคร
5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 1 ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
5.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป โดยเขียน ชื่อ-นามสกุล หลังรูปทุกรูป
2. สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และ
สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่ง
ที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ (ต้องนำตัวจริงมาแสดงด้วย) โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี
อำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 9 กรกฎาคม 2553
กรณียังไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นำ
หนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ
ไว้ด้วย
5.3 ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบ จำนวน 150 บาท ที่ฝ่ายการเงิน กองคลัง กรมส่งเสริม
การเกษตร และเมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด
เนื่องจากมีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัครสอบแก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่มิได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น
5.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 13
กรกฎาคม 2553 ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร และทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
(http://person.doae.go.th)

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
7.1 ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธี
การประเมินสมรรถนะ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
7.2 กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร จะดำเนินการประเมินครั้งที่ 1 ก่อน
และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ 1 ดังกล่าว จะต้องเข้ารับการประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ 2 ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :