งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
ที่อยู่ : ที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0 2433 2222 ต่อ 254-256

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง รับพนักงาน (บัดนี้ - 21 กรกฎาคม 2553)

ประกาศรับสมัคร :  5 กรกฏาคม 2553
รายละเอียด :   ประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ด้วยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง ว่าด้วยอัตรา ตำแหน่ง เงินเดือน ค่าจ้าง การบรรจุ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การแต่งตั้ง และการถอดถอน พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2533 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน สังกัดสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สำนักงานกลาง) จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
1.1 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีอัตราเงินเดือน 9,670 บาท
1.2 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีอัตราเงินเดือน 9,670 บาท

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่เกิน 26 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอาจพิจารณายกเว้นให้เข้าเป็นพนักงานได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือ ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริต ต่อหน้าที่
อนึ่ง ผู้สมัครชายต้องผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับ การตรวจเลือกทหาร จากการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
2.2 ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
2.2.1 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ระดับ 3 มีคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี นิเทศศาสตร์บัณฑิต หรือวารสารศาสตร์บัณฑิต หรือศิลปศาสตร์บัณฑิต (การสื่อสารมวลชน หรือนิเทศศาสตร์) ต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และผ่านประสบการณ์ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ (การเขียนข่าว บทความ และการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์) ไม่น้อยกว่า 1 ปี (มีหลักฐาน) สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ ทั้ง PC และMacintosh รวมถึงโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
2.2.2 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ระดับ 3 มีคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี นิเทศศาสตร์บัณฑิต หรือวารสารศาสตร์บัณฑิต หรือศิลปศาสตร์บัณฑิต (การสื่อสารมวลชน หรือนิเทศศาสตร์) ต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และผ่านประสบการณ์ด้านการผลิตรายการวิทยุหรือรายการโทรทัศน์ หรือ การเขียนสคริปต์/การผลิต/ถ่ายทำวีดีทัศน์ ไม่น้อยกว่า 1ปี (มีหลักฐาน) สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ ทั้ง PC และ Macintosh รวมถึงโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องและใช้โสตทัศนูปกรณ์ได้เป็นอย่างดี
2.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.3.1 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ระดับ 3 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ในหน้าที่ด้านสื่อสารมวลชนและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชน ดังนี้
(1) สำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์
(2) ศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
(3) รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
(4) เขียนบทความ คอลัมน์สกู๊ปข่าว ฯลฯ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม
ผลงาน ของหน่วยงานหรือนโยบายรัฐที่ได้รับมอบหมายหรือชี้แจงปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3.2 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ระดับ 3 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในหน้าที่ด้านการติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชน ดังนี้
(1) สำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การผลิตสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่ออีเล็คโทรนิคส์
(2) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และ
สออีเล็คโทรนิคส์เพื่อการเผยแพร่
(3) รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อกำหนด
ประเด็นและทำการเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออีเล็คโทรนิคส์
(4) จัดทำสคริปต์วิทยุ สคริปต์วีดิทัศน์ จัดรายการวิทยุ ผลิตสื่อวีดิทัศน์ และ
ประสานงานการผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ สื่ออีเล็คโทรนิคส์กับหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ กิจกรรม ผลงานของหน่วยงาน หรือนโยบายรัฐที่ได้รับมอบหมาย หรือชี้แจงข้อข้องใจเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของหน่วยงาน
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. วิธีการสมัครสอบและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
3.1 ผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง อารคาร 1 ชั้น 2 ฝ่ายบริหารงานบุคคล เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
3.2 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
3.3 เมื่อสมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามข้อ 3.2 แล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4. เงื่อนไขการรับสมัครสอบ
4.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และผู้สมัครสอบ ต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่ มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิที่ผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จะถือว่า
ผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบ
4.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาที่ระบุว่าตรงตามประกาศ รับสมัครสอบ ทั้งนี้ สำหรับวุฒิการศึกษาใดที่มีปัญหาต้องตรวจสอบ หากปรากฏว่า เมื่อตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ก็จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ มาตั้งแต่ต้น
4.3 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์

5. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ วีธีการสอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ วิธีการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับ การสอบ ให้ทราบในวันที่ 9 สิงหาคม 2553
ผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตำแหน่ง จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
(1) รูปถ่ายใบหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcrip of Records)
ที่แสดงว่ามีวุฒิการศึกษาตรงกับประกาศรับสมัครสอบ หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษาระบุว่าได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่สถานศึกษาดังกล่าวกำหนด ซึ่งได้รับอนุมัติปริญญาบัตรภายในวันปิดรับสมัครสอบในตำแหน่ง ที่สมัครสอบแข่งขัน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชัดเจน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานผ่านการตรวจเลือกทหารหรือได้รับการยกเว้นไม่ต้อง เข้ารับการตรวจเลือกทหาร (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง) ซงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และแสดงว่า
ไม่เป็นโรคต้องห้าม
(6) หนังสือรับรองการผ่านงานตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียน “รับรองสำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้พร้อมทั้งระบุเลขประจำตัวสอบไว้ที่มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

6. หลักสูตรการสอบแข่งขัน และเกณฑ์การตัดสิน
6.1 หลักสูตรการสอบแข่งขัน
6.1.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผลโดยให้วิเคราะห์จับประเด็นจากข้อมูลหรือข้อความทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม การคิดวิเคราะห์หาเหตุผลแล้วให้สรุปความอุปมาอุปไมย โดยอาศัยความรู้ทั่วไป และคิดหาเหตุผลด้วยตัวเลข
6.1.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ระดับ 3
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ด้านสื่อสิ่งพิมพ์
(2) ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ระดับ 3
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์
6.1.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเพื่อทดสอบพื้นฐานความรู้สำหรับการทำงานในสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ทัศนคติและการมีจิตสำนึกสาธารณะในการปฏิบัติงาน บุคลิกภาพทั่วไป การปรับตัว วุฒิภาวะทางอารมณ์ และความเหมาะสมที่จะเป็นพนักงานสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
6.2 เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ตามหลักสูตร ที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

7. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละตำแหน่ง จะประกาศโดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสม กับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับ ที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

8. การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้า มีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกก่อนครบ 1 ปี และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

9. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันฯ การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารับการบรรจุนั้น สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจะมีหนังสือแจ้งไปตามที่อยู่ที่ผู้สอบแข่งขันได้ให้ไว้ในใบสมัครเพื่อให้ไปรายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด หากไม่ไปตามวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าผู้นั้นไม่ประสงค์จะรับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และจะถูกยกเลิกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทันที ดังนั้นผู้ใดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่จะต้องแจ้งให้กองสรรหา บรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางทราบทันที
ในการบรรจุแต่งตั้ง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จะดำเนินการ ดังนี้
9.1 จะบรรจุเข้าเป็นพนักงานในสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เพื่อทดลอง
ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หากผลการทดลองปฎิบัติงานปรากฏว่า เป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ความสามารถ หรือความประพฤติไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง ก็จะไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานในตำแหน่งนั้น ๆ หรือจะให้ทดลองปฏิบัติงานต่อไปอีก เป็นเวลารวมแล้วไม่เกินหนึ่งปีก็ได้ หรืออาจสั่งให้ออกจากงาน อันเนื่องมาจากเหตุผลดังกล่าวเสียก็ได้
9.2 ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญามาก่อน เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิด ลหุโทษ โดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจะส่งไปตรวจสอบประวัติตามระบบลายพิมพ์ นิ้วมือจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
9.3 ผู้ที่ได้รับการบรรจุเพื่อทดลองปฏิบัติงาน หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้ว สำนักงานฯ มีสิทธิที่จะโอน ย้ายไปปฏิบัติงานอื่น หรือให้ไปดำรงตำแหน่งในส่วนงานใดก็ได้ ตามแต่ จะเห็นสมควรและตามความจำเป็นแก่การปฏิบัติงาน
เว็บไซต์ : http://www.rubber.co.th
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0