งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
งานราชการ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ สอบบรรจุ เปิดสอบ สอบครู พนักงานราชการ ฝากประวัติฟรี - หางาน - ประกาศงาน
หางาน สมัครงาน งานราชการ
ประกาศรับสมัครงาน งาน
job ประกาศงาน รับสมัครงาน
หางานราชการ งานข้าราชการ

หางาน เช่น บัญชี,การตลาด,วิศวกร


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 0-5391-0331
เรื่อง :  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 23 กรกฎาคม 2553)
ประกาศรับสมัคร :  22 กรกฎาคม 2553
รายละเอียด :   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

1. นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด

2. นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลขุนตาล

- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี

3. นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลแม่ลาว

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชย ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย ตั้งแต่วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ สอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป-งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-5391-0331

หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี 3 รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่ายด้วย)

- สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน Transcript หากเรียนหลักสูตรต่อเนื่องให้แนบมาด้วย) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ

- หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม (ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

หมายเหตุ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
เว็บไซต์ : http://cro.moph.go.th/
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     


ลงโฆษณารับสมัครพนักงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ได้ดำเนินการจดใบทะเบียนพาณิชย์ เป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สอบถามเพิ่มเติม webmaster@jobthaiweb.com
bot