งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
ที่อยู่ : 167 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000

มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ รับ อาจารย์ (บัดนี้ - 7 กันยายน 2553)

ประกาศรับสมัคร :  26 สิงหาคม 2553
รายละเอียด :   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อาศัยอำ นาจตามความในมาตรา ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ , ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๗ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ และโดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมเมื่อ
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
จำนวน ๑๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
ปฏิบัติงาน สถานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้
ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน
ตามข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่มีลักษณะงานคล้ายคลึง
กันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เว้นแต่เป็นการปฏิบัติราชการหรือได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
(๗) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๘) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่
ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๐) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
(๑๒) เป็นผู้ออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
ผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๒ (ข) (๔)
(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้
แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๙) หรือ (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปี
แล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๑) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากงานหรือออกจากราชการไป
เกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้า
สอบแข่งขัน ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗
มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาทางการศึกษา จำนวน ๔ อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการศึกษา สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาหลักสูตร
และการสอน , วิจัยและประเมินผลการศึกษา , เทคโนโลยีทางการศึกษา และการบริหารการศึกษา

ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ ทุกสาขาวิชา

ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/การจัดการธุรกิจ จำนวน ๓ อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาบริหารธุรกิจ/การจัดการธุรกิจ ทุกสาขาวิชา

ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านสาธารณสุข ทุกสาขาวิชา และสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยต้องแนบสำเนาปริญญาบัตรทุกระดับการศึกษา

๓. อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
อัตราเงินเดือน ๑๙,๖๗๐ บาท
สวัสดิการ ค่าตำแหน่งทางวิชาการ ประกันสังคม และอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๔. การดำเนินการ
๔.๑ ใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หรือ ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์
http://www.cpru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
๔.๒ การชำระค่าธรรมเนียม ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ชำระค่าธรรมเนียม
ในการสมัคร จำนวน ๒๐๐ บาท ได้เพียง ๒ กรณี คือ
(๑) ชำระเงินด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี)
(๒) โอนเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนหฤทัย
ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สถาบันราชภัฏชัยภูมิ เงินสวัสดิการบุคลากร” เลขที่ “ ๓๔๒-๑-๐๓๔๖๖-๔ ”
โดยให้ถ่ายสำเนาสลิป หรือใบนำฝาก แนบมาพร้อมเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓
๔.๓ การสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือกกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ ๕ ส่งได้ ๒ กรณี คือ
(๑) กรณีส่งด้วยตนเอง ให้ส่งได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี)
(๒) กรณีส่งทางไปรษณีย์ ให้จ่าหน้าซองถึง “ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เลขที่ ๑๖๗ หมู่ ๒ ถนน ชัยภูมิ – ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ ” ทั้งนี้ ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ โดยถือวันประทับตราที่ส่งเป็นหลักฐานสำคัญ

๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการสมัคร
(๑) สำเนาใบปริญญาบัตร/ใบรับรองคุณวุฒิ ซึ่งสถานศึกษาออกให้
ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอย่างช้าก่อนวันยื่นสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
(๒) สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน (เป็นรูปถ่ายที่ถ่ายในครั้งเดียวกันทั้งหมด) จำนวน ๒ รูป
(๖) เอกสารการผ่านงานตามที่กรอกไว้ในใบสมัคร (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
(๗) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
(๘) สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
(๙) ถ้าเป็นชายให้แนบหลักฐานการผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารมาด้วย
หมายเหตุ ให้ผู้สมัครรับการคัดเลือก แนบเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือ
ชื่อสำเนาถูกต้องให้ครบทุกฉบับ หากปรากฏว่าเอกสารหลักฐานของผู้สมัครไม่ครบถ้วน หรือเป็นไปตาม
ประกาศนี้ มหาวิทยาลัยอาจถือว่าท่านขาดคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก และหากเป็นเอกสารเท็จอาจถูก
ดำเนินคดีทางอาญาด้วย

๖. เงื่อนไขการสมัครคัดเลือก
๖.๑ ผู้สมัครเลือกสมัครสอบได้เพียง ๑ ตำแหน่ง
๖.๒ ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ของผู้มีสิทธิสมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิด
รับสมัครสอบ คือ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของ
สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๖.๓ การสมัครคัดเลือกตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น
หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๖.๔ ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม
ความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ
ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้สมัคร
คัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร

๗. การประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ป้ายสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ทางเว็บไซต์ http://www.cpru.ac.th/


ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ ๔๒๘ /๒๕๕๓ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓


เว็บไซต์ : http://www.cpru.ac.th/
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0.015599966049194