งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  





สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.30 น. โทรศัพท์/โทรสาร .(053) 112727-9, 112733-4

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ รับพนักงานโยธา (บัดนี้ - 12 เมษายน 2554)

ประกาศรับสมัคร :  30 มีนาคม 2554
รายละเอียด :   ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๔๑๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างงาน และขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

ตำแหน่ง พนักงานโยธา จำนวน ๑ อัตรา กลุ่มงาน เทคนิค

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานสำรวจต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สำรวจเพื่อการ
ก่อสร้างสำรวจและทดสอบวัสดุทดสอบหาคุณสมบัติของดิน สำรวจข้อมูล
การจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา ตรวจทานแบบ
คำนวณออกแบบด้านช่างโยธา ซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
และอุปกรณ์ในการสำรวจ และทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐานควบคุมการใช้
การบำรุงรักษาเครื่องจักรยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงาน
ให้ถูกต้องตามหลักวิชา ออกสำรวจเพื่อจัดเก็บและปรับปรุงฐานข้อมูลผังเมือง
รวม เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และวางผังเมืองในอนาคต
สำรวจหลักหมุดค่าพิกัดในเขตผังเมืองรวม และเขตการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. ระยะเวลาการจ้างและสิทธิประโยชน์
ระยะเวลาการจ้างครั้งละไม่เกิน ๔ ปี โดยอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ
๔ ปี และมีสิทธิจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำทุกปตี ามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งจะได้รับ
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลา การได้รับค่าตอบแทนระหว่างการลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม สิทธิในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งนี้
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
การเลือกสรร
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
(๓)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔)ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) คือ
(๔.๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(๔.๒) วัณโรคในระยะอันตราย
(๔.๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๔.๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๔.๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค ที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่นี้ ทางช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, และช่างสำรวจ

๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองไดท้ ี่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่…๒๙…มีนาคม…๒๕๕๔….ถึงวันที่…๑๒…เมษายน…๒๕๕๔…ในวันและเวลาราชการ
๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว
ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตร และ
ระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับ
ตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔
(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบทะเบียนทหารกองเกิน
(ส.ด. ๙) อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ
ไว้ด้วย
๔.๓ ค่าธรรมเนียม
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบในวันยื่นใบสมัคร จำนวน ๑๐๐ บาท เมื่อสมัครสอบ
แล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้
จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
๔.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร
สอบอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจังหวัดเชียงใหม่ จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
ในการสอบ

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
จังหวัดเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ. และประกาศกำหนด
วัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ในวันที่…๒๐…เมษายน…๒๕๕๔… ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
๑ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบ
ความรู้ทั่วไป และความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ขอบข่ายงานที่ จะให้ปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง
อำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
๑๐๐ คะแนน สัมภาษณ์

๒ ความสามารถและทักษะในการใช้พิมพ์ดี คอมพิวเตอร์
โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ตามขอบข่าย
งานที่จะให้ปฏิบัติ
๑๐๐ คะแนน สัมภาษณ์

๓ ความรูท้ ี่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๕๐ คะแนน สัมภาษณ์

๔ ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ หรือรับการอบรม
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่
๕๐ คะแนนสัมภาษณ์

๕ บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
๑๐๐ คะแนน สัมภาษณ์
๖ การเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto CAD
๑๐๐ คะแนน ปฏิบัติ (ข้อเขียน)

๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผูท้ ี่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผูท้ ี่ได้คะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะ
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐


การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสมรรถนะความรู้
ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมสมรรถนะที่ ๓ – ๕ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูง
กว่า ถ้าได้เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี
นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

เว็บไซต์ : http://www.dpt.go.th/chiangmai/
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     








ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0