สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ รับพนักงานโยธา (บัดนี้ - 12 เมษายน 2554)

ประกาศรับสมัคร
30 มีนาคม 2554
รายละเอียด
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และคำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๔๑๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างงาน และขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ

ตำแหน่ง พนักงานโยธา จำนวน ๑ อัตรา กลุ่มงาน เทคนิค

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานสำรวจต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สำรวจเพื่อการ
ก่อสร้างสำรวจและทดสอบวัสดุทดสอบหาคุณสมบัติของดิน สำรวจข้อมูล
การจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา ตรวจทานแบบ
คำนวณออกแบบด้านช่างโยธา ซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
และอุปกรณ์ในการสำรวจ และทดลองทุกชนิดให้ได้มาตรฐานควบคุมการใช้
การบำรุงรักษาเครื่องจักรยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงาน
ให้ถูกต้องตามหลักวิชา ออกสำรวจเพื่อจัดเก็บและปรับปรุงฐานข้อมูลผังเมือง
รวม เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และวางผังเมืองในอนาคต
สำรวจหลักหมุดค่าพิกัดในเขตผังเมืองรวม และเขตการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. ระยะเวลาการจ้างและสิทธิประโยชน์
ระยะเวลาการจ้างครั้งละไม่เกิน ๔ ปี โดยอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ
๔ ปี และมีสิทธิจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำทุกปตี ามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งจะได้รับ
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลา การได้รับค่าตอบแทนระหว่างการลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม สิทธิในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งนี้
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับ
การเลือกสรร
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
(๓)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔)ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) คือ
(๔.๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(๔.๒) วัณโรคในระยะอันตราย
(๔.๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(๔.๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(๔.๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค ที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่นี้ ทางช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, และช่างสำรวจ

๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองไดท้ ี่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่…๒๙…มีนาคม…๒๕๕๔….ถึงวันที่…๑๒…เมษายน…๒๕๕๔…ในวันและเวลาราชการ
๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว
ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาประกาศนียบัตร และ
ระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับ
ตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔
(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบทะเบียนทหารกองเกิน
(ส.ด. ๙) อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ
ไว้ด้วย
๔.๓ ค่าธรรมเนียม
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบในวันยื่นใบสมัคร จำนวน ๑๐๐ บาท เมื่อสมัครสอบ
แล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้
จะต้องดำเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
๔.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร
สอบอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจังหวัดเชียงใหม่ จะไม่คืนค่าธรรมเนียม
ในการสอบ

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
จังหวัดเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ. และประกาศกำหนด
วัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ในวันที่…๒๐…เมษายน…๒๕๕๔… ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
๑ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบ
ความรู้ทั่วไป และความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ขอบข่ายงานที่ จะให้ปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง
อำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
๑๐๐ คะแนน สัมภาษณ์

๒ ความสามารถและทักษะในการใช้พิมพ์ดี คอมพิวเตอร์
โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ตามขอบข่าย
งานที่จะให้ปฏิบัติ
๑๐๐ คะแนน สัมภาษณ์

๓ ความรูท้ ี่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๕๐ คะแนน สัมภาษณ์

๔ ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ หรือรับการอบรม
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่
๕๐ คะแนนสัมภาษณ์

๕ บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
๑๐๐ คะแนน สัมภาษณ์
๖ การเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto CAD
๑๐๐ คะแนน ปฏิบัติ (ข้อเขียน)

๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผูท้ ี่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผูท้ ี่ได้คะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะ
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐


การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสมรรถนะความรู้
ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมสมรรถนะที่ ๓ – ๕ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูง
กว่า ถ้าได้เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
จังหวัดเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี
นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :