มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ที่อยู่ : 167 หมู่ 2 ถนน ชัยภูมิ – ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับ อาจารย์พยาบาล (บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2554)

ประกาศรับสมัคร
21 มิถุนายน 2554
รายละเอียด
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อาศัยอำ นาจตามความในมาตรา ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ , ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๗ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ และโดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ จำนวน ๔ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก
๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตาม
ข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เว้นแต่เป็นการปฏิบัติราชการหรือได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
(๗) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๘) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๐) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำ ผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
(๑๒) เป็นผู้ออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
ผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๒ (ข) (๔) (๕) (๖) (๗)
(๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมี
ลักษณะต้องห้ามตาม (๙) หรือ (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณี
มีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๑) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว
และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน ทั้งนี้
ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตาม
ความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

๓. อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

๔. การดำเนินการ
๔.๑ ใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หรือ ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์
http://www.cpru.ac.th/ หรือ http://president.cpru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
หมายเหตุ การกรอกเอกสารในใบสมัคร ให้ผู้สมัครพิมพ์ข้อมูลลงในไฟล์ใบสมัครที่
มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น และควรกรอกข้อมูลในครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับเอกสารที่แนบในใบสมัคร
๔.๒ การชำระค่าธรรมเนียม ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ชำระค่าธรรมเนียมใน
การสมัคร จำนวน ๒๐๐ บาท ได้เพียง ๒ กรณี คือ
(๑) ชำระเงินด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี)
(๒) โอนเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนหฤทัย
ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สถาบันราชภัฏชัยภูมิ เงินสวัสดิการบุคลากร” เลขที่ “๓๔๒-๑-๐๓๔๖๖-๔”
โดยให้ถ่ายสำเนาสลิป หรือใบนำฝาก แนบมาพร้อมเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
๔.๓ การสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือกกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน
ชัดเจน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ ๕ ส่งได้ ๒ กรณี คือ
(๑) กรณีส่งด้วยตนเอง ให้ส่งได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ์และวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี)
(๒) กรณีส่งทางไปรษณีย์ ให้จ่าหน้าซองถึง “งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เลขที่ ๑๖๗ หมู่ ๒ ถนน ชัยภูมิ – ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐” ทั้งนี้ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยถือวันประทับตราที่ส่งเป็นหลักฐานสำคัญ
๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการสมัคร
(๑) สำเนาใบปริญญาบัตร/ใบรับรองคุณวุฒิ ทุกระดับการศึกษา
ซึ่งสถานศึกษาออกให้ และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันที่ปิดรับสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
(๒) สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ทุกระดับการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป
(๖) เอกสารการผ่านงานตามที่กรอกไว้ในใบสมัคร (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
(๗) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
(๘) สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
(กรณีส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์)
(๙) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลฯ จำนวน ๑ ฉบับ
ให้ผู้สมัครรับการคัดเลือก แนบเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อสำเนา
ถูกต้องให้ครบทุกฉบับ หากปรากฏว่าเอกสารหลักฐานของผู้สมัครไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามประกาศนี้
มหาวิทยาลัยอาจถือว่าขาดคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก และหากเป็นเอกสารเท็จอาจถูกดำเนินคดีทางอาญาด้วย
๖. เงื่อนไขการสมัครคัดเลือก
๖.๑ ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของ
ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับ
สมัครสอบ คือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษา
นั้นเป็นเกณฑ์
๖.๒ การสมัครคัดเลือกตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น
หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๖.๓ ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกนำมา
ยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร

๗. การประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ป้ายสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ทางเว็บไซต์
http://www.cpru.ac.th/ หรือ http://president.cpru.ac.th/

๘. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ
วัน เดือน ปี กำหนดการดำเนินการ เวลา
๑๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง
หรือส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ทดสอบปฏิบัติการสอน
สอบสัมภาษณ์
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประกาศผลการคัดเลือก ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ รายงานตัว ทำสัญญา และเริ่มปฏิบัติงาน เวลา ๐๘.๓๐ น.

๙. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องได้ค่าคะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

๑๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงกว่าลงมาตามลำดับ
ในกรณีที่มีผู้รับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่มีลำดับคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งสูง
กว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า หากคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่มีลำดับคะแนน
วิชาความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งสูงกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่มีลำดับในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นผู้ที่อยู่ใน
ลำดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชี จะขึ้นไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก แต่ถ้ามีการ
คัดเลือกอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้ว บัญชีครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ให้มารายงานตัวในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
สำหรับผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ เมื่อผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ก.บ.พ.) และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว จะแจ้งให้มารายงานตัวตามวัน
และเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ ๒๓๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
ตำแหน่ง อาจารย์พยาบาล
จำนวนอัตรา ๔ อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อัตราเงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์ทำงาน ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
สวัสดิการ ให้ได้รับค่าตอบแทนอื่น ๆ อาทิ ค่าตำแหน่งทางวิชาการ ค่าประสบการณ์สอน
ค่าวิชาชีพ ค่าเช่าบ้าน ประกันสังคม และสวัสดิการอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการพยาบาล
- สาขาวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์
- สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
- สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
- สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น ๑ ที่ยังไม่หมดอายุ
๓. หากมีประสบการณ์สอนทางการพยาบาลในระดับอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ก. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๕๐ คะแนน)
ให้ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จัดเตรียมประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ในรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร จำนวน ๕ ชุด พร้อมทั้งให้ทดสอบปฏิบัติการสอนหนึ่งหัวข้อในประมวลรายวิชา
ดังกล่าว โดยใช้เวลาคนละไม่เกิน ๑๕ นาที (เพื่อรักษาระยะเวลาในการทดสอบ จึงไม่อนุญาตให้ใช้สื่อการสอน
ที่ใช้ระยะเวลาในการติดตั้ง)
ข. ทดสอบความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่ง (๕๐ คะแนน)
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาประเมินบุคคลตามความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้รับการคัดเลือก โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :