งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ที่อยู่ : 167 หมู่ 2 ถนน ชัยภูมิ – ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับ อาจารย์พยาบาล (บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2554)

ประกาศรับสมัคร :  21 มิถุนายน 2554
รายละเอียด :   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อาศัยอำ นาจตามความในมาตรา ๓๑
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ , ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๗ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ และโดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่
๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ จำนวน ๔ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก
๒.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตาม
ข้อบังคับนี้ หรือกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เว้นแต่เป็นการปฏิบัติราชการหรือได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
(๗) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๘) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๑๐) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำ ผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
(๑๒) เป็นผู้ออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
ผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ ๒ (ข) (๔) (๕) (๖) (๗)
(๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมี
ลักษณะต้องห้ามตาม (๙) หรือ (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณี
มีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๑) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว
และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน ทั้งนี้
ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตาม
ความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

๓. อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

๔. การดำเนินการ
๔.๑ ใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หรือ ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์
http://www.cpru.ac.th/ หรือ http://president.cpru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
หมายเหตุ การกรอกเอกสารในใบสมัคร ให้ผู้สมัครพิมพ์ข้อมูลลงในไฟล์ใบสมัครที่
มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น และควรกรอกข้อมูลในครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับเอกสารที่แนบในใบสมัคร
๔.๒ การชำระค่าธรรมเนียม ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ชำระค่าธรรมเนียมใน
การสมัคร จำนวน ๒๐๐ บาท ได้เพียง ๒ กรณี คือ
(๑) ชำระเงินด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี)
(๒) โอนเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนหฤทัย
ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สถาบันราชภัฏชัยภูมิ เงินสวัสดิการบุคลากร” เลขที่ “๓๔๒-๑-๐๓๔๖๖-๔”
โดยให้ถ่ายสำเนาสลิป หรือใบนำฝาก แนบมาพร้อมเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
๔.๓ การสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือกกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน
ชัดเจน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ ๕ ส่งได้ ๒ กรณี คือ
(๑) กรณีส่งด้วยตนเอง ให้ส่งได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ์และวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี)
(๒) กรณีส่งทางไปรษณีย์ ให้จ่าหน้าซองถึง “งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เลขที่ ๑๖๗ หมู่ ๒ ถนน ชัยภูมิ – ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐” ทั้งนี้ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยถือวันประทับตราที่ส่งเป็นหลักฐานสำคัญ
๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการสมัคร
(๑) สำเนาใบปริญญาบัตร/ใบรับรองคุณวุฒิ ทุกระดับการศึกษา
ซึ่งสถานศึกษาออกให้ และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันที่ปิดรับสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
(๒) สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ทุกระดับการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป
(๖) เอกสารการผ่านงานตามที่กรอกไว้ในใบสมัคร (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
(๗) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
(๘) สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
(กรณีส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์)
(๙) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลฯ จำนวน ๑ ฉบับ
ให้ผู้สมัครรับการคัดเลือก แนบเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อสำเนา
ถูกต้องให้ครบทุกฉบับ หากปรากฏว่าเอกสารหลักฐานของผู้สมัครไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามประกาศนี้
มหาวิทยาลัยอาจถือว่าขาดคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก และหากเป็นเอกสารเท็จอาจถูกดำเนินคดีทางอาญาด้วย
๖. เงื่อนไขการสมัครคัดเลือก
๖.๑ ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของ
ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับ
สมัครสอบ คือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศึกษา
นั้นเป็นเกณฑ์
๖.๒ การสมัครคัดเลือกตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น
หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๖.๓ ผู้สมัครคัดเลือกต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกนำมา
ยื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร

๗. การประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ป้ายสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ทางเว็บไซต์
http://www.cpru.ac.th/ หรือ http://president.cpru.ac.th/

๘. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ
วัน เดือน ปี กำหนดการดำเนินการ เวลา
๑๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง
หรือส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ทดสอบปฏิบัติการสอน
สอบสัมภาษณ์
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ประกาศผลการคัดเลือก ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ รายงานตัว ทำสัญญา และเริ่มปฏิบัติงาน เวลา ๐๘.๓๐ น.

๙. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องได้ค่าคะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

๑๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงกว่าลงมาตามลำดับ
ในกรณีที่มีผู้รับการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่มีลำดับคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งสูง
กว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า หากคะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่มีลำดับคะแนน
วิชาความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งสูงกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า และหากคะแนนวิชาความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน จะให้ผู้ที่มีลำดับในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นผู้ที่อยู่ใน
ลำดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชี จะขึ้นไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก แต่ถ้ามีการ
คัดเลือกอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้ว บัญชีครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ให้มารายงานตัวในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
สำหรับผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ เมื่อผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ก.บ.พ.) และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว จะแจ้งให้มารายงานตัวตามวัน
และเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ ๒๓๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
ตำแหน่ง อาจารย์พยาบาล
จำนวนอัตรา ๔ อัตรา
ปฏิบัติงานสังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อัตราเงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์ทำงาน ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
สวัสดิการ ให้ได้รับค่าตอบแทนอื่น ๆ อาทิ ค่าตำแหน่งทางวิชาการ ค่าประสบการณ์สอน
ค่าวิชาชีพ ค่าเช่าบ้าน ประกันสังคม และสวัสดิการอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการพยาบาล
- สาขาวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์
- สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
- สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
- สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น ๑ ที่ยังไม่หมดอายุ
๓. หากมีประสบการณ์สอนทางการพยาบาลในระดับอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ก. ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๕๐ คะแนน)
ให้ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จัดเตรียมประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ในรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร จำนวน ๕ ชุด พร้อมทั้งให้ทดสอบปฏิบัติการสอนหนึ่งหัวข้อในประมวลรายวิชา
ดังกล่าว โดยใช้เวลาคนละไม่เกิน ๑๕ นาที (เพื่อรักษาระยะเวลาในการทดสอบ จึงไม่อนุญาตให้ใช้สื่อการสอน
ที่ใช้ระยะเวลาในการติดตั้ง)
ข. ทดสอบความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่ง (๕๐ คะแนน)
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาประเมินบุคคลตามความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้รับการคัดเลือก โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม :  http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=14213
เว็บไซต์ :
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0