สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด

ที่อยู่ : สำนักงานอำนวยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย อาคารอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สำนักงานอัยการสูงสุด รับ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2554)

ประกาศรับสมัคร
23 ธันวาคม 2554
รายละเอียด
เปิดสอบ - ประกาศรับสมัครงานราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด


สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด จะดำเนินการจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๒ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๔๐๐ บาท

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
๑.๑ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช. พาณิชยการ
๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๑.๓ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
๑.๔ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
๒. เอกสารประกอบการสมัคร
๒.๑ รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๒.๒ สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๕ ใบรับรองแพทย์


ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอำนวยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย อาคารอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๑๔๕๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :