องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่ : ถนนกำแหงสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

อบจ.นครราชสีมา รับ ครูผู้ช่วย (13-17 กุมภาพันธ์ 2555)

ประกาศรับสมัคร
10 กุมภาพันธ์ 2555
รายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันส าหรับครูอัตราจ้าง/พนักงานจ้างตามภารกิจ
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
***********************************

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะคัดเลือกครูอัตราจ้าง/พนักงาน
จ้างตามภารกิจ กรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูต าแหน่ง ครูผู้ช่วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ก.จ.จ.)
เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่ อง ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่ งขัน ส าหรับครูอัตราจ้าง
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ หนังสือส านักงาน ก.จ.,ก.ท. และ
ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ หนังสือส านักงาน ก.จ. ที่ มท
๐๘๐๙.๔/๒๗๒๔ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ และหนังสือส านักงาน ก.จ. ที่ มท.๐๘๐๙.๔/๓๔๔๗ ลงวันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน ส าหรับครูอัตราจ้าง/
พนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย ดังนี้

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย จ านวน ๙ อัตรา คือ
๑. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ วิชาเอกฟิสิกส์ จ านวน ๑ อัตรา
๒. โรงเรียนพระทองค าวิทยา วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร จ านวน ๑ อัตรา
๓. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ วิชาเอกพลศึกษา จ านวน ๑ อัตรา
๔. โรงเรียนวังหมีพิทยาคม วิชาเอกคณิตศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา
๕. โรงเรียนโตนดพิทยาคม วิชาเอกฟิสิกส์ จ านวน ๑ อัตรา
๖. โรงเรียนหนองยางพิทยาคม วิชาเอกภูมิศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา
๗. โรงเรียนหนองขามพิทยาคม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน ๑ อัตรา
๘. โรงเรียนวังรางพิทยาคม วิชาเอกฟิสิกส์ จ านวน ๑ อัตรา
๙. โรงเรียนปราสาทวิทยาคม วิชาเอกภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ อัตรา

๒. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
ข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน ขั้น ๘,๓๔๐.-บาท

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ
๓.๑ ด ารงต าแหน่งครูอัตราจ้างซึ่งจ้างโดยงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐและจากเงินรายได้
ของท้องถิ่น หรือกรณีครูอัตราจ้างในโรงเรียนถ่ายโอนซึ่งจัดจ้างจากเงินอื่น เช่น เงินรายได้ของโรงเรียน มาแล้วไม่
น้อยกว่า ๓ ปี กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นอื่นและไม่มีครูอัตราจ้างมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ครบ ๓ ปี ก.จ.จ.
อาจพิจารณายกเว้นคุณสมบัติระยะเวลาการด ารงต าแหน่งได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นครูอัตราจ้าง ที่ด ารงต าแหน่งก่อน
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ซึ่ง ก.ท. ได้มีมติเห็นชอบและปัจจุบันต้องมีสถานะการจ้างเป็นครูอัตราจ้าง/พนักงาน
จ้างตามภารกิจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ
๓.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หมวด ๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ดังนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง
๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.จ.ประกาศก าหนด ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ง ) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๐) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐาน
ทั่วไป หรือหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไป หรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
๑๔) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ และ
๓.๓ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษาหรือปริญญาตรีอื่นที่ ก.ท.
ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งพนักงานครูเทศบาล (ภาคผนวก ก) และ
๓.๔ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ
๓.๕ ต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์คะแนนและแบบประเมิน
ที่ ก.ท. ก าหนด โดยคณะกรรมการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาแต่งตั้ง (ภาคผนวก ข)

๔. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ก าหนดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน ในระหว่างวันที่
๑๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ยื่นเอกสารและหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

5. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
๑) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก (ภาคผนวก ค) จ านวน ๑ ชุด
๒) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๓ รูป
๓) วุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการเรียน
(Transcript) ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่สมัคร พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ชุด
๔) หนังสือรับรองประวัติการปฏิบัติงาน (ตามแบบที่ ก.ท.ก าหนด) (ภาคผนวก ง)
๕) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด
๖) บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ชุด
๗) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิซึ่งคุรุสภา
ออกให้ใช้แทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ชุด
๘) เอกสารหลักฐานทางทหารส าหรับผู้สมัครที่เป็นเพศชายพร้อมส าเนา จ านวน ๑ ชุด
๙) ส าเนาหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล
(กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล) ทะเบียนสมรส พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ชุด
๑๐) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่มีโรคต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาก าหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันรับสมัคร จ านวน ๑ ชุด
๑๑) สัญญาจ้าง (ตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน) จ านวน ๑ ชุด
ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครฯ รับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อก ากับทุกหน้าเอกสาร
การสมัครคัดเลือกฯ ครั้งนี้ ผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาก าหนด หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการคัดเลือก

๖. ก าหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
องค์การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสีมาจะประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์๒๕๕๕ ทางเว็บไซต์ www.koratpao.com และปิดประกาศไว้ ณ กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสีมา หรือสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๒๕๑๒๐๒ ในวันและเวลา
ราชการ

๗. ก าหนดวัน เวลาและสถานที่ด าเนินการคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะด าเนินการคัดเลือก ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
๘.๑ การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งตามแบบที่ ก.ท. ก าหนด (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๘.๒ การทดสอบความรู้ความสามารถในต าแหน่ง โดยการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่นใด
ที่เหมาะสม (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินดังนี้
๙.๑ ได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๙.๒ ได้คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถในต าแหน่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

๑๐. การประกาศผลการคัดเลือก
องค์การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสีมา จะประกาศผลการคัดเลือกตามเกณฑ์ข้อ ๙
ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ โดยผู้ที่อยู่ในล าดับ
ดีกว่าจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในล าดับถัดไป ในกรณีที่ มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถในต าแหน่ งมากกว่ าเป็นผู้อยู่ ในล าดับที่ สูงกว่ า หากได้คะแนนทดสอบความรู้
ความสามารถในต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกก่อน เป็นผู้อยู่ในล าดับสูงกว่า

๑๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้มีก าหนด ๑ ปี
นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และหากต่อมามีการด าเนินการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก หรือ
พ้นก าหนดระยะเวลาการขึ้นบัญชีดังกล่าวแล้ว บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนี้ให้ยกเลิก

๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุ
พิเศษที่ ไม่ ต้องสอบแข่ งขันเป็นข้าราชการครูในต าแหน่ งครูผู้ช่ วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาก่อน ซึ่งผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะต้องด ารงต าแหน่งครู
ผู้ช่วยและผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ ก.ท. ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในต าแหน่งครู
ผู้ช่วย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี จึงจะสามารถบรรจุแต่งตั้งเป็นครู
คศ.๑ และสามารถโอน(ย้าย)ไปที่อื่นได้
ทั้งนี้ ครูอัตราจ้าง/พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ใดประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณี
มีเหตุพิเศษที่ ไม่ ต้องสอบแข่ งขัน ส าหรับครูอัตราจ้าง/พนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่ อบรรจุและแต่ งตั้งเป็น
ข้าราชการครู ต าแหน่ งครูผู้ช่ วย องค์การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสีมา และต้องการทราบข้อมูลเพิ่ มเติม
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๒๕๑๒๐๑-๒
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :