เทศบาลเมืองกระบี่

ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ 292 ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เทศบาลเมืองกระบี่ รับผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ประกาศรับสมัคร
23 มีนาคม 2555
รายละเอียด
เทศบาลเมืองกระบี่ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

1. ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตประกอบการสอน

2. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 7 อัตรา
- มีประสบการณ์ปฏิบัติงาน หรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน

หลักฐานการรับสมัคร
- ใบสมัครเข้าทำงานเทศบาล จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายของผู้สมัคร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน (ทร.14) จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หน้า-หลัง) จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ได้แก่ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฯลฯ

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 19-28 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :