กรมการบินพลเรือน

ที่อยู่ : 71 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120

กรมการบินพลเรือน รับโอนสถาปนิก ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัคร
24 เมษายน 2555
รายละเอียด
ประกาศกรมการบินพลเรือน
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
----------------------------------

ด้วย กรมการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสถาปนิก ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มสำรวจและออกแบบ
สถาปัตยกรรม สำนักพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามที่ ก.พ. กำหนด และมี
ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.1 เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
1.2 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
1.3 มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรมหลัก โดยเฉพาะงานอาคารสาธารณะ
ขนาดใหญ่ หรืออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.4 ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย หรือทางอาญา หรืออยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัย
หรือถูกดำเนินคดีอาญา

๒. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
๒.๑ แบบหนังสือแสดงความจำนงขอโอน
๒.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๔ สำเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ.๗) ที่เป็นปัจจุบัน
๒.๕ สำเนาวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
๒.๖ เอกสารอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
อย่างละ ๑ ฉบับ
2.7 เอกสารผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
2.8 หนังสือยินยอมให้โอนจากส่วนราชการต้นสังกัด

๓. การแสดงความประสงค์ขอโอน
ผู้มีความประสงค์จะสมัครขอโอน สามารถติดต่อสอบถาม หรือยื่นความจำนงและหลักฐานด้วย
ตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง กรมการบินพลเรือน ชั้น ๖ โทรศัพท์
๐๒ ๒๘๖๘๔๗๗ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 ภายในวันเวลาราชการ และสามารถ Download แบบ
แสดงความจำนงขอโอนฯ ได้ที่ www.aviation.go.th หมวด e-form

๔. วิธีการคัดเลือก
กรมการบินพลเรือน จะทำการคัดเลือกโดยพิจารณาจากข้อมูลบุคคลและผลงานหรือผล
การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ลักษณะงานที่ปฏิบัติรวมทั้งประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ ประเมินความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ความรู้ ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๕. การรับโอน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการพิจารณาให้รับโอนมารับราชการในสังกัดกรมการบินพล
เรือน จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในระดับและเงินเดือนที่ไม่สูงกว่าเดิม
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :