งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

กรมการบินพลเรือน
ที่อยู่ : 71 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02 286 8477

กรมการบินพลเรือน รับโอนสถาปนิก ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรับสมัคร :  24 เมษายน 2555
รายละเอียด :   ประกาศกรมการบินพลเรือน
เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
----------------------------------

ด้วย กรมการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสถาปนิก ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มสำรวจและออกแบบ
สถาปัตยกรรม สำนักพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามที่ ก.พ. กำหนด และมี
ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.1 เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
1.2 ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
1.3 มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรมหลัก โดยเฉพาะงานอาคารสาธารณะ
ขนาดใหญ่ หรืออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.4 ไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย หรือทางอาญา หรืออยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัย
หรือถูกดำเนินคดีอาญา

๒. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
๒.๑ แบบหนังสือแสดงความจำนงขอโอน
๒.๒ รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน ๑ ฉบับ
๒.๔ สำเนาประวัติการรับราชการ (ก.พ.๗) ที่เป็นปัจจุบัน
๒.๕ สำเนาวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
๒.๖ เอกสารอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
อย่างละ ๑ ฉบับ
2.7 เอกสารผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
2.8 หนังสือยินยอมให้โอนจากส่วนราชการต้นสังกัด

๓. การแสดงความประสงค์ขอโอน
ผู้มีความประสงค์จะสมัครขอโอน สามารถติดต่อสอบถาม หรือยื่นความจำนงและหลักฐานด้วย
ตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง กรมการบินพลเรือน ชั้น ๖ โทรศัพท์
๐๒ ๒๘๖๘๔๗๗ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 ภายในวันเวลาราชการ และสามารถ Download แบบ
แสดงความจำนงขอโอนฯ ได้ที่ www.aviation.go.th หมวด e-form

๔. วิธีการคัดเลือก
กรมการบินพลเรือน จะทำการคัดเลือกโดยพิจารณาจากข้อมูลบุคคลและผลงานหรือผล
การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ลักษณะงานที่ปฏิบัติรวมทั้งประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ ประเมินความ
เหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ความรู้ ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๕. การรับโอน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการพิจารณาให้รับโอนมารับราชการในสังกัดกรมการบินพล
เรือน จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในระดับและเงินเดือนที่ไม่สูงกว่าเดิม
เว็บไซต์ :
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0.015599966049194