โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ที่อยู่ : 203 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับเจ้าพนักงานเวชสถิติ (บัดนี้ - 11 พฤษภาคม 2555)

ประกาศรับสมัคร
8 พฤษภาคม 2555
รายละเอียด
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้

ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

- วุฒิประกาศนียบัตร ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ เวชระเบียน

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
2. หลักฐานแสดงผลการศึกษาพร้อมสำเนา เช่น ประกาศนียบัตรและทรานสคริปต์ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
3. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
4. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรสพร้อมสำเนา (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :