ท่าอากาศยานกระบี่

ที่อยู่ : อาคาร 1 ชั้น 4 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ท่าอากาศยานกระบี่ รับเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย, พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน (บัดนี้ - 16 พฤศจิกายน 2555)

ประกาศรับสมัคร
2 พฤศจิกายน 2555
รายละเอียด
ประกาศท่าอากาศยานกระบี่
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่างๆ
---------------------------------

ด้วย ท่าอากาศยานกระบี่ จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงาน
บุคคลลูกจ้างชั่วคราว และที่ กค 0428/ว 112 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553 เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบ
คัดเลือก และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี
ผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างประจำ ท่าอากาศยานกระบี่ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑. หน่วยงานและตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง อัตราค่าจ้าง และระยะเวลาในการจ้าง
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 8 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับสอบคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น ๆ
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(15) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (8) (10) (11) หรือ (15)
กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ ส่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (12) หรือ (13)
ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (14) ถ้าผู้นั้นได้
ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ
เพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้
การขอยกเว้นและการพิจารณายกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกำหนด
ผู้ที่เป็นลูกจ้างประจำต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามวรรคหนึ่งตลอดเวลาที่รับราชการ เว้นแต่
คุณสมบัติตาม (7) หรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามวรรคสอง

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอรับ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ท่าอากาศยานกระบี่
อาคาร 1 ชั้น 4 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม ถึงวันที่
16 พฤศจิกายน 2555 ในวันราชการ ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. และเวลา 13.00 น.
ถึงเวลา 16.30 น. ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องกรอกใบสมัครสอบคัดเลือกและเอกสารการสมัครสอบ
คัดเลือกด้วย ลายมือตนเอง (ตัวบรรจง) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที
3.1 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ดังนี้
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย เป็นจำนวนเงิน 80 บาท
2. ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน เป็นจำนวนเงิน 80 บาท
เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียม ตามข้อ ๓.3 แล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

4. หลักฐานที่ต้องนำไปยื่นในวันสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(2) สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้อง สำเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนา
ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ
นามสกุล (ในกรณี ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จากแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียน
รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์ สาขาเวชกรรม และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่ ก.พ. กำหนด
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535
- โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจต่อสังคม
- วัณโรคในระยะอันตราย
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติด
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุ
เลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
ทั้งนี้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ขอให้ใช้ใบรับรองแพทย์ตามที่
กรมการบินพลเรือนกำหนด สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ได้ทาง Internet ที่
http://www. aviation.go.th
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นเอกสารและ
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน มิฉะนั้นท่าอากาศยานกระบี่ อาจจะไม่รับสมัคร
สอบคัดเลือก

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันเวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
กรมการบินพลเรือน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ
คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 ณ กรมการบินพลเรือน
สำนักบริหารกลาง (ชั้น 6) กลุ่มการเจ้าหน้าที่ หรือ ทาง Internet ที่ www.aviation.go.th และ
http://job.aviation.go.th

6. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันฯ มี 2 ภาค ดังนี้
ตามรายละเอียดของตำแหน่งที่รับสมัครสอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

8. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้
ท่าอากาศยานกระบี่ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูง
ลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจัดลำดับ ดังนี้
๗.๑ กรณีมีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
๗.๒ ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
๗.๓ ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
๗.๔ ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ใน
ลำดับที่สูงกว่า (การให้เลขประจำตัวสอบ จะต้องให้ก่อนหลังตามลำดับที่สมัครสอบ)

9. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามลำดับที่ในบัญชีผลการสอบคัดเลือกได้
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555


รายละเอียดของตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
แนบท้ายประกาศท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555
-----------------------------------------

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 8 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เงินค่าครองชีพชั่วคราว
เดือนละ
(บาท)
รวมทั้งสิ้น
(บาท)
ระยะเวลาในการจ้าง
7,460 ๑,๕4๐ 9,000 ระยะเวลาในการจ้างครั้งละ
ไม่เกินปีงบประมาณ
2.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
2.2 คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมการบินพลเรือนกำหนดสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและ
วัตถุอันตราย
(1) ผู้ทำหน้าที่ตรวจทุกคนต้องมีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสมกับจิตใจที่ดี และมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานด้านการนิรภัย และการรักษาความปลอดภัย ผู้ทำหน้าที่ตรวจจะต้องไม่ใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
ตามที่กำหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
(2) มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งแสดงว่ามีร่างกาย
สมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย
- การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัด
การได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ช ทั้งนี้ จะต้องมีความสามารถในการได้ยินเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์หรือ
ทางวิทยุสื่อสารและสัญญาณของบริภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย และ ได้ยินเสียงการสนทนาในระดับเสียง
ทั่วไประยะ 2.5 เมตร ในห้องที่เงียบ
- การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้าง โดยไม่สวมแว่นตา/เลนส์, หรือ
เท่ากับหรือดีกว่า 20/20 สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ 20/30 ในอีกข้างหนึ่ง เมื่อสวมแว่นตาหรือใช้คอนแทคเลนส์
ต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี) ทั้งนี้ จะต้องสามารถอ่านหมายเลขทะเบียนรถยนต์หรือป้ายอื่นขนาดเท่ากัน
ได้ถูกต้องในระยะ 23 เมตร และสามารถอ่านฉลากสินค้าได้ในระยะ 30 - 50 เซนติเมตร ตามแต่ถนัด
(3) เมื่อได้รับการคัดเลือกต้องผ่านการรักษาความปลอดภัย โดย
- ต้องผ่านการสอบประวัติอาชญากร
- ต้องผ่านการตรวจประวัติการทำงานและ/หรือประวัติการเรียนย้อนหลังอย่างน้อยห้าปีนับ
จากวันตรวจ
2.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. การตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายบนอากาศยาน กระเป๋าผู้โดยสาร ตัวผู้โดยสาร สินค้า ไปรษณียภัณฑ์
และท่าอากาศยาน
๒. ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีเสมอ
๓. ควบคุม ดูแล และแก้ไขสถานการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในห้องผู้โดยสาร และประสานกับเจ้าหน้าที่
ผู้มีอำนาจให้มาดำเนินการ
๔. ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้โดยสารเกี่ยวกับการตรวจค้นทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
(ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
- วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดย
การให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง
เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐานหรือให้ศึกษา
วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น ๆ
- วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ และ
หรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ
ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น
(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
- ความรู้ พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เกี่ยวกับการบินเบื้องต้น
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- ความรู้เกี่ยวกับทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และสถานการณ์ปัจจุบัน
(ค) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

2. ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เงินค่าครองชีพชั่วคราว
เดือนละ
(บาท)
รวมทั้งสิ้น
(บาท)
ระยะเวลาในการจ้าง
7,460 ๑,๕4๐ 9,000 ระยะเวลาในการจ้างครั้งละ
ไม่เกินปีงบประมาณ
2.1 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าทุกสาขา
2.1.1 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับเครื่องกล หรือเครื่องยนต์ หรือไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์
2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. อำนวยความสะดวกในการให้บริการขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบินให้กับสายการบินที่
มาขึ้น - ลง ที่ท่าอากาศยาน
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2.3 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
(ก) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
- วิชาความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราวหรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทาง
การเมือง เศรษฐกิจหรือสังคมหรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐานหรือ
ให้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น ๆ
- วิชาภาษาไทย เป็นการทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความ
และหรือตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ
ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่น
(ข) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ทดสอบความรู้ความสามารถต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
- พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,เครื่องกล และเครื่องยนต์
- ความรู้ทางด้านวงจรไฟฟ้า
- ความรู้ทางด้านเครื่องกลไฟฟ้า
- ความรู้ทางด้านกลศาสตร์
(ค) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์
- จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและ
คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและ
บุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :