กองทัพอากาศ

ที่อยู่ : กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานตัิดผม ( 20 ธันวาคม - 3 มกราคม 2557 )

ประกาศรับสมัคร
9 ธันวาคม 2556
รายละเอียด
กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานตัิดผม
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ต้นตามเอกสารม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามเอกสารเป็นเพศชายหรือเพศหญิง
ตามเอกสารสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดผม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ทำความสะอาดสถานที่และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
๓. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายวิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

ตามเอกสาร ทักษะ
การสอบปฏิบัติ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐)
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
สอบสัมภาษณ์ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐)
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร บุคลิกลักษณะ ตามเอกสาร การใช้ความรู้ ตามเอกสาร ท่วงทีวาจา ตามเอกสาร ปฏิภาณไหวพริบ ตามเอกสาร ความรู้ทั่วไป
เกณฑ์การประเมิน : ๑. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๒. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :