เทศบาลตำบลอรัญญิก จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ : ตำบลอรัญญิก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลอรัญญิก อยุธยา รับสมัครพนักงานเทศบาล (บัดนี้ - 4 เมษายน 2557)

ประกาศรับสมัคร
28 มีนาคม 2557
รายละเอียด
เทศบาลตำบลอรัญญิก จ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ดังนี้

1. ช่างโยธา 1 จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิ ปวช. ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม

2. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกล โรงงาน

3. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์

4. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

5. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

6. เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

7. นายช่างโยธา 2 จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคนิค วิศวกรรมโยธาเทคนิค วิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

8. บุคลากร 3 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร กฎหมาย บริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

9. นักพัฒนาการท่องเที่ยว 3 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ

10. นิติกร 3 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

11. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (สำหรับทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาการคลัง การเงินและการบัญชี มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)

12. นักวิชาการศึกษา 3 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์

13. สันทนาการ 3 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการศึกษา พลศึกษา จิตวิทยา และโภชนาการ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ คุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

14. นักวิชาการวัฒนธรรม 3 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาล ตำบลอรัญญิก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม-4 เมษายน 2557 ในวันและเวลาราชการ หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลอรัญญิก โทร. 0-3576-1491 ต่อ 13

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ
1. หนังสือรับรองจากโรงเรียน/สภามหาวิทยาลัย/วิทยาลัย หรือสำเนาใบประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซม. ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่สมัคร ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น)
8. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :