งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  





เทศบาลตำบลอรัญญิก จ.พระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ : ตำบลอรัญญิก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : 0-3576-1491 ต่อ 13

เทศบาลตำบลอรัญญิก อยุธยา รับสมัครพนักงานเทศบาล (บัดนี้ - 4 เมษายน 2557)

ประกาศรับสมัคร :  28 มีนาคม 2557
รายละเอียด :   เทศบาลตำบลอรัญญิก จ.พระนครศรีอยุธยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ดังนี้

1. ช่างโยธา 1 จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิ ปวช. ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม

2. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกล โรงงาน

3. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์

4. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

5. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

6. เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

7. นายช่างโยธา 2 จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคนิค วิศวกรรมโยธาเทคนิค วิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

8. บุคลากร 3 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร กฎหมาย บริหารธุรกิจ การบริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

9. นักพัฒนาการท่องเที่ยว 3 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ

10. นิติกร 3 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

11. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (สำหรับทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาการคลัง การเงินและการบัญชี มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)

12. นักวิชาการศึกษา 3 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์

13. สันทนาการ 3 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการศึกษา พลศึกษา จิตวิทยา และโภชนาการ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ คุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

14. นักวิชาการวัฒนธรรม 3 จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาล ตำบลอรัญญิก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม-4 เมษายน 2557 ในวันและเวลาราชการ หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลอรัญญิก โทร. 0-3576-1491 ต่อ 13

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ
1. หนังสือรับรองจากโรงเรียน/สภามหาวิทยาลัย/วิทยาลัย หรือสำเนาใบประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับภาษาไทย พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซม. ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่สมัคร ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น)
8. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

เว็บไซต์ : http://www.aranyik.go.th/
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     








ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0.015599966049194