สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 43 อัตรา (17 มี.ค.-4 เม.ย.51)

ประกาศรับสมัคร
7 มีนาคม 2551
รายละเอียด
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2551

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานศูนย์ เยาวชน 2 (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 3 อัตรา

-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูงหรืออนุปริญญา ทางการอาหาร ผ้าและเครื่องแต่งกาย ศิลปประดิษฐ์ สิ่งทอ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยม ศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม อาหารและโภชนาการ

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 2 (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) จำนวน 2 อัตรา

-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรืออนุปริญญา ทางการศึกษา ศิลปะประดิษฐ์ภาพพิมพ์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบพาณิชยศิลป์ ซึ่งมีเวลาการศึกษาไม่น้อยว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงทางหัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรค 2 จำนวน 3 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุขการพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรทางการสารธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 จำนวน 5 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคทางบัญชี เลขานุการ การตลาด การเงิน ธุรกิจการเกษตร สถาปัตยกรรม ช่างโยธา ช่างสำรวจ ช่างไฟฟ้า ช่างเขียนแบบ ช่างเครื่องกล หรือได้รับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาทางการพัฒนาชุมชน คหกรรม ก่อสร้าง พาณิชยการ เกษตรกรรม วารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยม ศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือ

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงทางการพัฒนาชุมชน บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การเกษตร ช่างคัดเสื้อ ช่องทอผ้า คหกรรมศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม สถาปัตยกรรม ช่างออกแบบ ช่างเขียนแบบ ช่างโยธา ช่างสำรวจ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ช่างกลโลหะ ช่างกลเกษตร ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเคภัณฑ์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร 2 จำนวน 5 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงทางการเกษตร (เน้นทางเกษตรศาสตร์ เกษตรกรรม พืชศาสตร์)

6. ตำแหน่งนักวิชาการศูนย์ เยาวชน 3 จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาบัตรทางหัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์

7. ตำแหน่งนักโภชนาการ 3 จำนวน 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางโภชนาวิทยา วิทยาศาสตร์การอาหาร คหกรรมศาสตร์ (เน้นทางอาหารและโภชนาการ โภชนาการชุมชน อาหารและโภชนาการ พัฒนาผลิตภัณฑ์

8. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 3 จำนวน 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมสงเคราะห์ สังคมวิทยา จิตวิทยา

9. ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล 3 จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางสาธารณสุขศาสตร์ (เน้นทางสุขาภิบาลวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม)

10. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 3 จำนวน 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เวชนิทัศน์

11. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 จำนวน 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา

12. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผังเมือง 3 จำนวน 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางผังเมือง บริหารรัฐศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา การควบคุมสิ่งแวดล้อม นิเวศน์วิทยา

13. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 3 จำนวน 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การบริหารงานบุคคล

14. ตำแหน่งนักวิชาการสอบ 4 จำนวน 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ทางการบริหาร (เน้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ) จิตวิทยา การศึกษา (เน้นทางการ วัดผลการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์)

15. ตำแหน่งนักวิชาการคลัง 4 จำนวน 10 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจการคลัง

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 4 เมษายน 2551

การสมัครสอบ

1. ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง และสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

2. ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรง ตามความเป็นจริงในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบหรือตรวจสอบว่าเอกสารหรือหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้

3. ผู้สมัครสอบแข่งขันทุกคนต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ พร้อมติดรูปถ่ายที่มุมด้านขวามือของใบสมัคร

4. ผู้ที่สมัครสอบ และหรือชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต หลัง วันที่ 9 เมษายน 2551 ให้ถือว่าไม่ได้สมัครสอบในครั้งนี้ และจะไม่คืนเงินให้

วิธีการรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม-4 เมษายน 2551 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยเปิดที่เว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th หรือ http://www.ksb.bangkok.go.th หรือ http://www.bangkok.go.th/exam หรือ http://www.bangkok.go.th/exc หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต

(1) อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบให้ถี่ถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมัคร

(2) กรอกข้อความในใบสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดแล้วทำการสมัคร ระบบจะออกเลขประจำตัวสอบ และแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบให้โดยอัตโนมัติเพื่อนำไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

(3) พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบลงในกระดาษขน หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette Flash Drive เพื่อพิมพ์ในภายหลัง

(4) ในกรณีไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ ให้กลับไปค้นหาใบสมัครเพื่อพิมพ์ใบสมัคร หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกที่ ปุ่มตรวจสอบใบสมัครที่สมัครแล้ว แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยน แปลงตำแหน่งที่ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครสอบ

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

(1) นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม-9 เมษายน 2551 ในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว โดย

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ ดังนี้

- ตำแหน่งระดับ 2 ตำแหน่งละ 150 บาท

- ตำแหน่งระดับ 3 ตำแหน่งละ 200 บาท

- ตำแหน่งระดับ 4 ตำแหน่งละ 200 บาท

(2) ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) ต่อหนึ่งรหัสประจำตัวสอบนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม สอบ เมื่อผู้สมัครสอบได้สมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้วจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ใบสมัครและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสอบให้ผู้สมัครสอบเก็บไว้เป็นหลักฐานและให้นำใบสมัครไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :