งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 43 อัตรา (17 มี.ค.-4 เม.ย.51)

ประกาศรับสมัคร :  7 มีนาคม 2551
รายละเอียด :   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2551

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานศูนย์ เยาวชน 2 (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 3 อัตรา

-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูงหรืออนุปริญญา ทางการอาหาร ผ้าและเครื่องแต่งกาย ศิลปประดิษฐ์ สิ่งทอ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยม ศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม อาหารและโภชนาการ

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 2 (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) จำนวน 2 อัตรา

-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรืออนุปริญญา ทางการศึกษา ศิลปะประดิษฐ์ภาพพิมพ์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบพาณิชยศิลป์ ซึ่งมีเวลาการศึกษาไม่น้อยว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงทางหัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรค 2 จำนวน 3 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุขการพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรทางการสารธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 จำนวน 5 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคทางบัญชี เลขานุการ การตลาด การเงิน ธุรกิจการเกษตร สถาปัตยกรรม ช่างโยธา ช่างสำรวจ ช่างไฟฟ้า ช่างเขียนแบบ ช่างเครื่องกล หรือได้รับประกาศนียบัตร หรืออนุปริญญาทางการพัฒนาชุมชน คหกรรม ก่อสร้าง พาณิชยการ เกษตรกรรม วารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยม ศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือต่อจากประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือ

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงทางการพัฒนาชุมชน บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การเกษตร ช่างคัดเสื้อ ช่องทอผ้า คหกรรมศาสตร์ ศิลปหัตถกรรม สถาปัตยกรรม ช่างออกแบบ ช่างเขียนแบบ ช่างโยธา ช่างสำรวจ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ช่างกลโลหะ ช่างกลเกษตร ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเคภัณฑ์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร 2 จำนวน 5 อัตรา

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงทางการเกษตร (เน้นทางเกษตรศาสตร์ เกษตรกรรม พืชศาสตร์)

6. ตำแหน่งนักวิชาการศูนย์ เยาวชน 3 จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาบัตรทางหัตถกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปประยุกต์

7. ตำแหน่งนักโภชนาการ 3 จำนวน 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางโภชนาวิทยา วิทยาศาสตร์การอาหาร คหกรรมศาสตร์ (เน้นทางอาหารและโภชนาการ โภชนาการชุมชน อาหารและโภชนาการ พัฒนาผลิตภัณฑ์

8. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 3 จำนวน 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมสงเคราะห์ สังคมวิทยา จิตวิทยา

9. ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล 3 จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางสาธารณสุขศาสตร์ (เน้นทางสุขาภิบาลวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม)

10. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 3 จำนวน 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เวชนิทัศน์

11. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 จำนวน 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา

12. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผังเมือง 3 จำนวน 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางผังเมือง บริหารรัฐศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา การควบคุมสิ่งแวดล้อม นิเวศน์วิทยา

13. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 3 จำนวน 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การบริหารงานบุคคล

14. ตำแหน่งนักวิชาการสอบ 4 จำนวน 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ทางการบริหาร (เน้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ) จิตวิทยา การศึกษา (เน้นทางการ วัดผลการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์)

15. ตำแหน่งนักวิชาการคลัง 4 จำนวน 10 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจการคลัง

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 4 เมษายน 2551

การสมัครสอบ

1. ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง และสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

2. ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรง ตามความเป็นจริงในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบหรือตรวจสอบว่าเอกสารหรือหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้

3. ผู้สมัครสอบแข่งขันทุกคนต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ พร้อมติดรูปถ่ายที่มุมด้านขวามือของใบสมัคร

4. ผู้ที่สมัครสอบ และหรือชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต หลัง วันที่ 9 เมษายน 2551 ให้ถือว่าไม่ได้สมัครสอบในครั้งนี้ และจะไม่คืนเงินให้

วิธีการรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม-4 เมษายน 2551 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยเปิดที่เว็บไซต์ http://www.bangkok.go.th หรือ http://www.ksb.bangkok.go.th หรือ http://www.bangkok.go.th/exam หรือ http://www.bangkok.go.th/exc หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต

(1) อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบให้ถี่ถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมัคร

(2) กรอกข้อความในใบสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดแล้วทำการสมัคร ระบบจะออกเลขประจำตัวสอบ และแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบให้โดยอัตโนมัติเพื่อนำไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

(3) พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบลงในกระดาษขน หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette Flash Drive เพื่อพิมพ์ในภายหลัง

(4) ในกรณีไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ ให้กลับไปค้นหาใบสมัครเพื่อพิมพ์ใบสมัคร หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกที่ ปุ่มตรวจสอบใบสมัครที่สมัครแล้ว แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยน แปลงตำแหน่งที่ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครสอบ

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

(1) นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม-9 เมษายน 2551 ในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว โดย

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ ดังนี้

- ตำแหน่งระดับ 2 ตำแหน่งละ 150 บาท

- ตำแหน่งระดับ 3 ตำแหน่งละ 200 บาท

- ตำแหน่งระดับ 4 ตำแหน่งละ 200 บาท

(2) ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) ต่อหนึ่งรหัสประจำตัวสอบนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม สอบ เมื่อผู้สมัครสอบได้สมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้วจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ใบสมัครและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสอบให้ผู้สมัครสอบเก็บไว้เป็นหลักฐานและให้นำใบสมัครไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน
เว็บไซต์ : http://www.bangkok.go.th
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0.015599966049194