สถาบันพระปกเกล้า

ที่อยู่ : 47/101 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ เมือง นนทบุรี 11000

สถาบันพระปกเกล้า รับวุฒิปริญญาตรี - โท (ปิดรับสมัคร 30 เม.ย.51)

ประกาศรับสมัคร
12 เมษายน 2551
รายละเอียด
สถาบันพระปกเกล้า มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงาน ในตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.พนักงานบัญชี (2 อัตรา)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางบัญชี (บัญชีบัณฑิต)
-มีความสามารถในการตรวจสอบบัญชี การบริหารกองทุน การจัดทำ รายงานการเงิน การปิดบัญชีงบดุล การเสนอความเห็นหรือคำแนะนำทางการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.พนักงานการเงิน (1 อัตรา)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ (การคลัง) บริหารธุรกิจ (การเงิน) ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
-มีความสามารถในการบริหารกองทุน จัดทำงบกระทำยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร การวิเคราะห์นโยบายการลงทุน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.พนักงานบริหารงานทั่วไป (5 อัตรา)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เลขานุการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีความสามารถในการบริหารงานและประสานงานทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารการประชุม การบริหารโครงการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.พนักงานโสตทัศนศึกษา (1 อัตรา)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ วิชาเอกโสตทัศนศึกษา หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
-มีความสามารถในการควบคุมดูแลการใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพ การตัดต่อวิดีโอ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.พนักงานฝึกอบรม (4 อัตรา)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสังคมศาสตร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีความสามารถในการบริหารงาน การจัดระบบงาน การติดตามและ การประเมินผลโครงการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

6.พนักงานบริหารโครงการ (3 อัตรา)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (1 อัตรา) หรือโท (2 อัตรา) ทางสังคมศาสตร์ สถิติศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือวิทยาการการจัดการ ที่มีการเรียนการสอนด้านการบริหารจัดการและการประเมินผลโครงการ
-มีความสามารถในการบริหารงาน การจัดระบบงาน การติดตามและ การประเมินผลโครงการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

7.พนักงานประชาสัมพันธ์ (สิ่งพิมพ์) (1 อัตรา)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ทางการประชาสัมพันธ์ จิตวิทยา วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสิ่งพิมพ์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล ประสานงานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จัดทำอาร์ตเวิร์ก ออกแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

8.พนักงานจดหมายเหตุ (1 อัตรา)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ทางโบราณคดี (ด้านจดหมายเหตุ) อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ (ด้านประวัติศาสตร์) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีความสามารถในการรวบรวม การจัดเก็บ และการอนุรักษ์เอกสาร หลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

9.พนักงานบรรณารักษ์ (3 อัตรา)
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ หรือสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีความสามารถในการจัดเก็บเอกสารตามหลักวิชา การใช้โปรแกรมสำหรับงานห้องสมุด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อใบสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.kpi.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ไปได้ที่ สถาบันพระปกเกล้า อาคารศูนย์สัมมนา ชั้น 5 (สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน) 47/101 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 พร้อมค่าใบสมัครสอบ 100 บาท โดยส่งธนาณัติ/ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ ในนาม “สถาบันพระปกเกล้า” ภายในวันที่ 30 เมษายน 2551

สถาบันจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีการสมัครทางไปรษณีย์ หากใบสมัครส่งถึงสถาบันหลังกำหนด (ดูจากตราประทับไปรษณีย์) สถาบันจะไม่รับสมัคร แต่จะส่งใบสมัครพร้อมทั้งเงินค่าสมัครคืน
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :