โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา

โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา รับครูผู้สอน หลายอัตรา

ประกาศรับสมัคร
18 เมษายน 2551
รายละเอียด
โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ที่จังหวัดยโสธร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา กำลังเปิดรับสมัครบุคลากร ผู้สอน ในโรงเรียนเอกชนเพื่อการฝึกฝน ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา

- เอกคณิตศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

- เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา

- เอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

- เอกพละ จำนวน 3 อัตรา

- เอกนาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตรา

- เอกปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา

- เพศชาย/หญิง

- อายุ 20-35 ปี

โปรดมาสมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา เลขที่ 151 ม.5 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 โทร. 0-4460-6037-38 พร้อมเอกสาร ดังนี้

- ใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ชุด

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

- สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด

- รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ค่าสมัคร 100 บาท

กรุณาติดต่อ: โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา จ.บุรีรัมย์ ระดับปฐม อ.ลัลทริมา วาปีทะ 08-9581-1246 อ.สุภิณ ดวงนิล 08-9581-1246, อ.ฟ้าสาง ทรัพย์ทวี 08-1975-0554, อ.สุรสิทธิ์ บำรุง 08-6255-7711

- โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ระดับมัธยม 08-1879-9221

- โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาอนุสรณ์ศาสตร์ จ.บุรีรัมย์ ระดับอนุบาล 08-6246-3097

- โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภานครราชสีมา จ.นคร ราชสีมา ระดับอนุบาล-ม.6 08-4977-3164

- โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร จ.ยโสธร ระดับอนุบาล-ประถม 08-4831-9918

- โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาทุ่งเสมียนตราชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 08-9917-7414

** (หลังจากคัดเลือกใบสมัครแล้ว ทางโรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาจะจัดส่งใบสมัครของท่านไปยังโรงเรียนในเครือข่าย)


รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :