งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ที่อยู่ : 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
โทรศัพท์ : 055-411096 ต่อ 1645

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับอาจารย์ 33 อัตรา (บัดนี้-28 พ.ค.51)

ประกาศรับสมัคร :  23 พฤษภาคม 2551
รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ใน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ (ครั้งที่ ๔) จำนวน ๓๓ อัตรา

๑ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อายุต้องไม่เกิน ๓๕ ปี
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ ป.โท ๙,๗๐๐

๒ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ / วิทยาการสารสนเทศศาสตร์ / สารสนเทศศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อายุต้องไม่เกิน ๓๕ ปี
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ ป.โท ๙,๗๐๐

๓ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ /วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐

๔ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาสาธารณสุขศาสตร์ /สาขาระบาดวิทยา / สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / สาขาการแพทย์แผนไทย / สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ / สาขาการส่งเสริมสุขภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาลชุมชน / สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ / สาขาการพยาบาลเด็ก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ ระดับปฏิบัติงานได้
- มีประสบการณ์การทำงานด้านสาธารณสุขหรือการพยาบาล
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ ป.โท ๙,๗๐๐

๕ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 2 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการบัญชี
- อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
- มีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- สามารถทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้

อัตราเงินเดือน ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐

๖ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) หรือ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) และปริญญาโท สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง และปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์
- มีประสบการณ์ตรงในการทำงานหรือการฝึกงานใน งานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ อย่างน้อย ๑ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีรายวิชาในหลักสูตรที่เรียนมาในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
- สามารถทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้

อัตราเงินเดือน ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐

๗ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตหรืออักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ / อเมริกัน ภาษาอังกฤษธุรกิจการแปลภาษาอังกฤษ
- สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ถ้ามีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า๕๕๐ หรือมีผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า ๖.๕ และมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี จะได้รับการพิจารณารับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐

๘ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจหรือสาขาภาษาอังกฤษ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีความรู้ ความสามารถในการใช้สื่อการสอน และโปรแกรม Ms Office

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐

๙. อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางการท่องเที่ยวหรือโรงแรม
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนระดับอุดมศึกษา / การทำงานด้านโรงแรม หรืองานวิจัยด้านการท่องเที่ยวจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐

๑๐ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกทางภาษาจีน / ภาษาและวรรณคดี / วรรณกรรมจีน / ภาษาศาสตร์จีน / จีนศึกษา (การเมือง เศรษฐกิจสังคม) / การเรียนการสอนภาษาจีน

อัตราเงินเดือน ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐

๑๑ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาดนตรี ประเภทเครื่องสายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาดนตรีวิทยา / ดนตรีสากล / ดนตรีศึกษา /ดุริยางคศาสตร์ (สากล) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีสากล
- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับดนตรี ประเภทเครื่องสาย กีตาร์ (เน้นกีตาร์คลาสสิค)

อัตราเงินเดือน ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐

๑๒ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาดนตรี ประเภทเครื่องสายสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาดนตรีวิทยา / ดนตรีสากล / ดนตรีศึกษา /ดุริยางคศาสตร์ (สากล) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีสากล
- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับดนตรี ประเภทเครื่องสายสากล (ไวโอลิน วิโอลาเชลโล ดับเบิ้ลเบส (เน้นคลาสสิค)

อัตราเงินเดือน ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐

๑๓ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาวิศวกรรมโยธาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา(วศ.ม.)(แขนงวิศวกรรมขนส่ง / วิศวกรรมโครงสร้าง / บริหารงานก่อสร้าง) และมีพื้นฐานระดับปริญญาตรี (วศ.บ.) วิศวกรรมโยธา
- มีผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมโยธา
- มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา (กว.)
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐

๑๔ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / ไฟฟ้า /ไฟฟ้าสื่อสาร / ระบบวัดคุมหรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและมีพื้นฐานปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้า
- มีผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐

๑๕ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และต้องมีพื้นฐานปริญญาตรี (วศ.บ.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- มีผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐

๑๖ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ / วิศวกรรมการจัดการ / การจัดการอุตสาหกรรม / วิศวกรรมเครื่องกล หรือปริญญาเอก ทางด้านอุตสาหกรรมทุกสาขา
- มีผลงานการวิจัย / งานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐

๑๗ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิต 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
- สามารถสอนและประจำชั้นในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้
- มีความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน
- มีใบประกอบวิชาชีพครู
- ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
- อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

อัตราเงินเดือน ป.ตรี ๗,๙๔๐.-

๑๘ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาทางการศึกษา โรงเรียนสาธิต 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางการศึกษา ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาล ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- มีความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน
- มีใบประกอบวิชาชีพครู
- ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
- อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

อัตราเงินเดือน ป.ตรี ๗,๙๔๐.-

๑๙ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาทางการศึกษา โรงเรียนสาธิต 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางการศึกษา ทุกสาขา
- สามารถสอนและประจำชั้นในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้
- มีความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน
- มีใบประกอบวิชาชีพครู
- ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
- อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

อัตราเงินเดือน ป.ตรี ๗,๙๔๐.-

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในราคาชุดละ ๒๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร

๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
๒ สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายและแสดงว่าได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาของสถาบันหรือหนังสือ รับรองผลการศึกษาว่าได้ศึกษาครบตามหลักสูตรแล้ว ทั้งนี้ ก่อนหรือในวันสุดท้ายของวันที่รับสมัคร /สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
๓ สำเนาทะเบียนบ้าน
๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๕ หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายครั้งเดียวกัน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ ทุกรายการให้มีฉบับจริงและสำเนาภาพถ่าย ต้องรับรองความถูกต้องด้วยตนเองทุกชุด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.uru.ac.th หรือกองบริหารงานบุคคลโทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1645
เว็บไซต์ : http://www.uru.ac.th
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0.015599966049194