มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ที่อยู่ : 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับอาจารย์ 33 อัตรา (บัดนี้-28 พ.ค.51)

ประกาศรับสมัคร
23 พฤษภาคม 2551
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ใน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ (ครั้งที่ ๔) จำนวน ๓๓ อัตรา

๑ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อายุต้องไม่เกิน ๓๕ ปี
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ ป.โท ๙,๗๐๐

๒ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ / วิทยาการสารสนเทศศาสตร์ / สารสนเทศศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อายุต้องไม่เกิน ๓๕ ปี
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ ป.โท ๙,๗๐๐

๓ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ /วิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐

๔ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาสาธารณสุขศาสตร์ /สาขาระบาดวิทยา / สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / สาขาการแพทย์แผนไทย / สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ / สาขาการส่งเสริมสุขภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาลชุมชน / สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ / สาขาการพยาบาลเด็ก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ ระดับปฏิบัติงานได้
- มีประสบการณ์การทำงานด้านสาธารณสุขหรือการพยาบาล
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ ป.โท ๙,๗๐๐

๕ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 2 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการบัญชี
- อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
- มีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- สามารถทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้

อัตราเงินเดือน ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐

๖ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) หรือ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) และปริญญาโท สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง และปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์
- มีประสบการณ์ตรงในการทำงานหรือการฝึกงานใน งานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ อย่างน้อย ๑ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีรายวิชาในหลักสูตรที่เรียนมาในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
- สามารถทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้

อัตราเงินเดือน ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐

๗ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตหรืออักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ / อเมริกัน ภาษาอังกฤษธุรกิจการแปลภาษาอังกฤษ
- สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ถ้ามีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า๕๕๐ หรือมีผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า ๖.๕ และมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี จะได้รับการพิจารณารับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐

๘ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจหรือสาขาภาษาอังกฤษ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีความรู้ ความสามารถในการใช้สื่อการสอน และโปรแกรม Ms Office

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐

๙. อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางการท่องเที่ยวหรือโรงแรม
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนระดับอุดมศึกษา / การทำงานด้านโรงแรม หรืองานวิจัยด้านการท่องเที่ยวจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐

๑๐ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกทางภาษาจีน / ภาษาและวรรณคดี / วรรณกรรมจีน / ภาษาศาสตร์จีน / จีนศึกษา (การเมือง เศรษฐกิจสังคม) / การเรียนการสอนภาษาจีน

อัตราเงินเดือน ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐

๑๑ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาดนตรี ประเภทเครื่องสายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาดนตรีวิทยา / ดนตรีสากล / ดนตรีศึกษา /ดุริยางคศาสตร์ (สากล) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีสากล
- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับดนตรี ประเภทเครื่องสาย กีตาร์ (เน้นกีตาร์คลาสสิค)

อัตราเงินเดือน ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐

๑๒ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาดนตรี ประเภทเครื่องสายสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาดนตรีวิทยา / ดนตรีสากล / ดนตรีศึกษา /ดุริยางคศาสตร์ (สากล) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีสากล
- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับดนตรี ประเภทเครื่องสายสากล (ไวโอลิน วิโอลาเชลโล ดับเบิ้ลเบส (เน้นคลาสสิค)

อัตราเงินเดือน ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐

๑๓ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาวิศวกรรมโยธาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา(วศ.ม.)(แขนงวิศวกรรมขนส่ง / วิศวกรรมโครงสร้าง / บริหารงานก่อสร้าง) และมีพื้นฐานระดับปริญญาตรี (วศ.บ.) วิศวกรรมโยธา
- มีผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมโยธา
- มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา (กว.)
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐

๑๔ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / ไฟฟ้า /ไฟฟ้าสื่อสาร / ระบบวัดคุมหรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและมีพื้นฐานปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้า
- มีผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐

๑๕ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และต้องมีพื้นฐานปริญญาตรี (วศ.บ.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- มีผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐

๑๖ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ / วิศวกรรมการจัดการ / การจัดการอุตสาหกรรม / วิศวกรรมเครื่องกล หรือปริญญาเอก ทางด้านอุตสาหกรรมทุกสาขา
- มีผลงานการวิจัย / งานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

อัตราเงินเดือน ป.เอก ๑๓,๑๑๐ ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ ป.โท ๙,๗๐๐ ค่าตอบแทน ๓,๐๐๐

๑๗ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิต 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
- สามารถสอนและประจำชั้นในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้
- มีความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน
- มีใบประกอบวิชาชีพครู
- ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
- อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

อัตราเงินเดือน ป.ตรี ๗,๙๔๐.-

๑๘ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาทางการศึกษา โรงเรียนสาธิต 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางการศึกษา ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาล ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- มีความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน
- มีใบประกอบวิชาชีพครู
- ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
- อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

อัตราเงินเดือน ป.ตรี ๗,๙๔๐.-

๑๙ อาจารย์ประจำตามสัญญาสาขาทางการศึกษา โรงเรียนสาธิต 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางการศึกษา ทุกสาขา
- สามารถสอนและประจำชั้นในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้
- มีความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน
- มีใบประกอบวิชาชีพครู
- ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ
- อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

อัตราเงินเดือน ป.ตรี ๗,๙๔๐.-

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในราคาชุดละ ๒๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร

๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
๒ สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายและแสดงว่าได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาของสถาบันหรือหนังสือ รับรองผลการศึกษาว่าได้ศึกษาครบตามหลักสูตรแล้ว ทั้งนี้ ก่อนหรือในวันสุดท้ายของวันที่รับสมัคร /สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
๓ สำเนาทะเบียนบ้าน
๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๕ หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายครั้งเดียวกัน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ ทุกรายการให้มีฉบับจริงและสำเนาภาพถ่าย ต้องรับรองความถูกต้องด้วยตนเองทุกชุด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.uru.ac.th หรือกองบริหารงานบุคคลโทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1645
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :