กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ที่อยู่ : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงรักษารถไฟฟ้า (บัดนี้-14 พฤศจิกายน 2551)

ประกาศรับสมัคร
29 ตุลาคม 2551
รายละเอียด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ บริษัท Siemens Limited Thailand (SLT) รับสมัครบุคคลผู้ว่างงานเข้ารับการฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงรักษารถไฟฟ้า รุ่นที่ 4 จำนวน 20 คน ระยะเวลาฝึกอบรม 2 ปี เพื่อ คัดเลือกเข้าทำงานกับบริษัท Siemens Limited Thailand (SLT) โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ
1.อายุ 18-30 ปี
2.วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างอุตสาหกรรมขึ้นไป
3.เป็นผู้ว่างงาน และไม่อยู่ระหว่างการศึกษาต่ออยู่ในขณะนี้

เงื่อนไขการฝึกอบรม
1.การฝึกอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถไฟฟ้า และความรู้ภาษา
อังกฤษ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ และฝึกงาน
ณ บริษัทซีเมนส์ ประเทศไทย จำกัด เริ่มฝึกอบรมในวันที่ 5 มกราคม
2552 เป็นต้นไป
2.บริษัทจะพิจารณารับผู้ที่จบการฝึกอบรม และผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าทำงาน
กับบริษัทต่อไป
3.ระยะเวลาฝึกอบรม 2 ปี โดยบริษัทจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้แก่ผู้เข้ารับการฝึก
อบรมตามระยะเวลาฝึกอบรม 2 ปี ดังนี้

ช่วง 1-3 เดือน ค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ 4,500/เดือน
ช่วง 4-6 เดือน ค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ 5,000/เดือน
ช่วง 7-9 เดือน ค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ 6,000/เดือน
ช่วง 10-12 เดือน ค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ 6,500/เดือน
ช่วง 13-15 เดือน ค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ 7,000/เดือน
ช่วง 16-18 เดือน ค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ 7,500/เดือน
ช่วง 19-21 เดือน ค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ 8,000/เดือน
ช่วง 22-24 เดือน ค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ 8,500/เดือน

สถานที่รับสมัคร
1.สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายประสานงานและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 6 กองบูรณาการและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-2247-9420, 0-2245-3731
2.สมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.dsd.go.th และส่งไปยังกองบูรณาการและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :