ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับนักศึกษาฝึกงาน (บัดนี้-14 พฤศจิกายน 2551)

ประกาศรับสมัคร
11 พฤศจิกายน 2551
รายละเอียด
ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเตรียมความพร้อม ให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยทำงาน และเพื่อเพิ่มศักยภาพของนิสิต นักศึกษา อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต

ดังนั้น ทางเราจึงเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาเข้าฝึกงานในช่วงภาคฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ประจำปี 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551

คุณสมบัติผู้สมัคร

- กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี คอมพิวเตอร์ กฎหมาย การจัดการ การตลาด สื่อสารมวลชน และไฟฟ้า

- เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.80

- สามารถปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม-29 พฤษภาคม 2552

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

วิธีการสมัคร (งดรับสมัครทางไปรษณีย์)

- สมัครด้วยตนเอง (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.) ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 10 เลขที่ 62 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กทม.

พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงานจากทางสถาบัน (เรียน ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล)

2. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา 1 ชุด

3. สำเนาแสดงผลการศึกษา(Transcript) ตลอดหลักสูตรจนถึงปัจจุบัน 1 ชุด

4. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว 1 รูป

5. ประวัติ (Resume) (ถ้ามี) 1 ชุด

ทาง E-mail ส่งไฟล์ใบสมัครพร้อมด้วย Transcript file แสดงเกรดเฉลี่ยสะสมล่าสุดมาที่ wandee@set.or.th (ระบุหัวข้อ E-mail: ฝึกงาน)

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร

พิจารณาโดยคัดเลือกจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของหน่วยงานที่สุด

การประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2552 ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณา เจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์จะโทร.แจ้งผลให้ทราบโดยตรง

- สำหรับผู้ที่สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ทางเราจะแจ้งผลให้ท่านทราบตาม E-mail address ที่ระบุไว้ในใบสมัครของท่านอีกทางหนึ่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวันดี ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2229-2218
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :