สำนักงานอัยการ

สำนักงานอัยการจังหวัดทั่วประเทศ รับพนักงาน 74 อัตรา

ประกาศรับสมัคร
17 พฤศจิกายน 2551
รายละเอียด
สำนักงานอัยการได้มอบหมายให้สำนักงานอัยการจังหวัดต่าง ๆ ที่ต้องการ รับพนักงานราชการเข้าปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สำนักงานอัยการจังหวัดสตูล

ตำแหน่งนิติกร 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 12,000 บาท/เดือน

- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต

- ระยะเวลาการจ้าง ปีงบประ มาณ 2552 ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอัยการจังหวัดสตูล อาคารศาลากลาง หลังใหม่ (ชั้น 1) ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามได้ที่ โทร. 0-7472-4248-9, 0-7471-1091

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษา ตามตำแหน่งที่สมัคร ดังนี้

- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐาน การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษา ออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศ นียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 2 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

2. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง

ตำแหน่งนิติกร อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 12,000 บาท/เดือน

- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต

ระเวลาการจ้าง ปีงบประมาณ 2552 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เลขที่ 66/15-16 ทางแยกเข้าจังหวัดอ่างทอง ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 ในวันและเวลาราชการ หรือ โทร.0-3561-4570

3. สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

ตำแหน่งนิติกร 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 12,000 บาท/เดือน

- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต

ระยะเวลาการจ้าง ปีงบประ มาณ 2552 ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552

สมัครได้ที่ สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ ศาลาประชาคม ชั้น 2 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551

4. สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายอำนวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ประจำอาคาร ถนนรัชดาภิเษก ค่าจ้างเดือนละ 5,900 บาท

- เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี

- วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

- ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายอำนวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด ชั้น 10 อาคารถนนรัชดาภิเษก แขวมจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ในวันและเวลาราชการ

5. สำนักงานอัยการเขต 5

ตำแหน่งนิติกร 10 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 12,000 บาท/เดือน

- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต

ระยะเวลาการจ้าง ปีงบประ มาณ 2552 ตั้งแต่วันทำสัญญาเป็นต้นไป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอัยการเขต 5 อาคารสำนักงานอัยการเขต 5 ชั้น 3 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 ในวันและเวลาราชการ หรือโทร. 0-5311- 2556 ต่อ 259

6. สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร

ตำแหน่งนิติกร 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 12,000 บาท/เดือน

- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต

ระยะเวลาการจ้าง ปีงบประ มาณ 2552 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ถ.ปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ในวันและเวลาราชการ หรือโทร. 0-5571- 3025, 0-5571-4112

7. สำนักงานอัยการจังหวัดระนอง

ตำแหน่งนิติกร 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 12,000 บาท/เดือน

- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต

ระยะเวลาการจ้าง ปีงบประมาณ 2552 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552

สมัครได้ที่ สำนักงานอัยการจังหวัดระนอง 15/4 ถ.ลุวัง ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551

8. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี

ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 12,000/เดือน

- วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต

- ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือได้รับการยกเว้นในกรณีที่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเก่า ถ.สิงห์บุรี-บางพาน ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โทร. 0-3650-7235 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ในวันและเวลาราชการ

9. สำนักงานอัยการเขต 4

ตำแหน่งนิติกร 42 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 12,000 บาท/เดือน

- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต

ระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ 2552 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอัยการจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551

การจัดสรรอัตรากำลังจ้างเหมาบริการตำแหน่งนิติกร ใน สนง.อัยการจังหวัดภายในเขต 4

1. สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น 3 อัตรา โทรศัพท์ 0-4323-3760

2. สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1 อัตรา โทรศัพท์ 0-4323-8270

3. สำนักงานอัยการจังหวัดพล 1 อัตรา โทรศัพท์ 0-4341-4642

4. สำนักงานคดีแรงงานเขต 4 (อุดรธานี) 1 อัตรา โทรศัพท์ 0-4222-2540

5. สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี 3 อัตรา โทรศัพท์ 0-4222-2540

6. สำนักงานคดีศาลแขวงอุดร ธานี 3 อัตรา โทรศัพท์ 0-4232-7959 หมายเหตุ แทนตำแหน่งที่ลาออก 1 ตำแหน่ง

7. สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี 1 อัตราโทรศัพท์ 0-4232-8594-5

8. สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู 2 อัตรา โทรศัพท์ 0-4231-1486-7

9. สำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย 3 อัตรา โทรศัพท์ 0-4241-1026

10. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย 3 อัตรา โทรศัพท์ 0-4241-1026

11. สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ 1 อัตรา โทรศัพท์ 0-4249-1827

12. สำนักงานอัยการจังหวัดเลย 2 อัตรา โทรศัพท์ 0-4281-1540

13. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย 2 อัตรา โทรศัพท์ 0-4281-2586 หมายเหตุ แทนตำแหน่งที่ลาออก 1 ตำแหน่ง

14. สำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร 3 อัตรา โทรศัพท์ 0-4271-1614

15. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร 1 อัตรา โทรศัพท์ 0-4271-5471

16. สำนักงานอัยการจังหวัดสว่างแดนดิน 3 อัตรา โทรศัพท์ 0-4272-1595 หมายเหตุ แทนตำแหน่งที่ลาออก 1 ตำแหน่ง

17. สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม 2 อัตรา โทรศัพท์ 0-4251-1191

18. สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม 1 อัตรา โทรศัพท์ 0-4251-5875

19. สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม 2 อัตรา โทรศัพท์ 0-4371-1172

20. สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม 1 อัตรา โทรศัพท์ 0-4371-3735

21. สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร 1 อัตรา โทรศัพท์ 0-4261-1355

22. สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร 2 อัตรา โทรศัพท์ 0-4261-1355

23. สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด 1 อัตรา โทรศัพท์ 0-4351-1140

24. สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด 1 อัตรา โทรศัพท์ 0-4351-8206

25. สำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ 2 อัตรา โทรศัพท์ 0-4381-1571

26. สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 อัตรา โทรศัพท์ 0-4381-1571

10. สำนักงานอัยการสูงสุดอำนาจเจริญ

ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 12,000 บาท/เดือน

- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต

ผู้ประสงค์จะรับสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่ 281 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-4545-1243, 0-4545-1244

11. สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด

ตำแหน่งนิติกร อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 12,000 บาท/เดือน

- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตราด ชั้น 2 ถ.ราษฎร์นิยม ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามได้ที่โทร. 0-3951-1744, 0-3951-1711

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

- มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

- ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ การเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

- ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษา ตามตำแหน่งที่สมัคร ดังนี้

- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐาน การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัคร ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษา ออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศ นียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 2 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัคร เพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 2 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย


รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :