กรมยุทธศึกษาทหารบก

ที่อยู่ : 41 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับนักเรียนนายสิบทหารบก 1,200 อัตรา

ประกาศรับสมัคร
21 พฤศจิกายน 2551
รายละเอียด
กองทัพบก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในเหล่าต่าง ๆ ของกองทัพบก จำนวน 13 เหล่า และเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบหลักสูตร 1 ปี เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในเหล่าทหารราบ โดยทั้ง 2 หลักสูตรจะทำการฝึกและศึกษาวิชาทหารให้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบก 1,200 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร (คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร)

1.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก

1.1.1 บุคคลพลเรือน อายุ 17-22 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2535) ไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี 2552 ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ของศูนย์ฝึกกำลังสำรองหรือศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของมณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก สำหรับ ผู้ที่มีอายุ 21 และ 22 ปี (เกิด พ.ศ. 2531 และ พ.ศ. 2530) ต้องมีหลักฐานใบกองหนุน (สด.8) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (สด.43) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกไม่ต้องเข้ากองประจำการ

1.1.2 ทหารกองประจำการ อายุไม่เกิน 24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2528)

1.1.3 พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) และอาสาสมัครทหารพรานในส่วนของกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2528)

1.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ

1.2.1 ทหารกองประจำการ ในส่วนของกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2528) และต้องมีเวลาอยู่ในกองประจำการไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือผู้ที่กำลังจะครบปลดจากกองประจำการในเมษายน 2552

1.2.2 พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) และอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2528)

1.2.3 ทหารกองหนุนที่เคยเป็นทหารกองประจำการในส่วนของกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2528)

2. คุณสมบัติผู้สมัคร (ทั่วไป)

2.1 วุฒิ ม.6 สายสามัญสายอาชีพหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่กำลังรอผลการศึกษา

2.2 เป็นชายโสดไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณเพศก่อนการสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนี ราชการ

2.3 มีสัญชาติไทยและบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้วมารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

2.4 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

2.5 ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกก่อน

2.6 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้น แต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

2.7 ต้องว่ายน้ำได้เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด

2.8 ผู้สมัครสอบที่เป็นทหารกองประจำการในส่วนของกองทัพบก หาก มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง 2 หลักสูตรตามข้อ 1.1 และ 1.2 สามารถเลือกและจัดลำดับหลักสูตรที่ต้องการเข้ารับการศึกษาได้ทั้ง 2 หลักสูตร โดยระบุความต้องการในใบสมัครที่กำหนดไว้

3. หลักฐานการสมัคร

3.1 บุคคลพลเรือนใช้ใบสมัครสีขาว สมัครด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่ต้องนำรูปถ่ายมา กองอำนวยการรับสมัครจะถ่ายรูปในวันสมัคร)

3.2 ทหารกองประจำการ พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) อาสาสมัครทหารพรานในส่วนของกองทัพบกใช้ใบสมัครสีฟ้าสมัครผ่านต้นสังกัดแนบรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน และถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 5 รูป

3.3 ทหารกองหนุน (ใช้ใบสมัครสีเหลือง) สมัครด้วยตนเองเท่านั้น ไม่ใช้รูปถ่าย (กองอำนวยการรับสมัครจะถ่ายรูปให้ในวันสมัคร)

3.4 ประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิหรือระเบียนแสดงผลการเรียนหรือใบรับรองของสถานศึกษา ที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และหลักฐานที่จะขอสิทธิคะแนนเพิ่ม (กรณีขอใช้สิทธิ)

3.5 สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดง วัน เดือน ปีเกิด ที่ชัดเจนและระบุสัญชาติของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด ในกรณีที่ทะเบียนบ้านไม่มีชื่อบิดา มารดา อยู่ในฉบับเดียวกัน จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา มาเพิ่มเติม ด้วย

3.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง

3.7 ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหาร กองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ (สด.43) หรือใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.8) แล้วแต่กรณี

4. กำหนดการ

4.1 การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร

4.1.1 ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2551-30 มกราคม 2552

- สั่งธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ดุสิต ในนาม พันเอก วีระชัย จิตต์คันธา กรมยุทธศึกษาทหารบก ถ.เทอดดำริ แขวงถนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ในราคาชุดละ 150 บาท (ค่าใบสมัคร 120 บาท ค่าจัดส่ง 30 บาท) พร้อมชื่อและที่อยู่ เพื่อการจัดส่งที่ชัดเจน

4.1.2 พื้นที่ส่วนภูมิภาค ระหว่าง วันที่ 15 ธันวาคม 2551-19 กุมภาพันธ์ 2552

- ณ กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช มณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบกทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเวันหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

4.1.3 กรุงเทพมหานคร จำหน่าย ใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก

- ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2552-20 กุมภาพันธ์ 2552 (เว้นวันหยุดราชการ)

- ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552-1 มีนาคม 2552 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

4.2 การรับสมัคร

4.2.1 พื้นที่ส่วนภูมิภาค

- วันที่ 20-21 มกราคม 2552 ณ กองบัญชาการกรมมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่

- วันที่ 24-25 มกราคม 2552 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 จังหวัด พิษณุโลก

- วันที่ 28-29 มกราคม 2552 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานี

- วันที่ 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2552 ณ กองบังคับการจังหวัดทหารบกที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี

- วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2552 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี

- วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2552 ณ กองบัญชาการกองทัพบกภาคที่ 2 จังหวัด นครราชสีมา

- วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2552 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช

- วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ณ กองบังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร จังหวัดชุมพร

- วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี

4.2.2 พื้นที่กรุงเทพมหานคร

- วันที่ 23 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2552 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้น วันหยุดราชการ)

สนใจจะสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก/นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถ.เทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หมายเลขโทรศัพท์ (ทศท.) 0-2241-4068-9, 0-2243-6124-6, 0-2241-4036, 0-2241-4046, 0-2241-1660 ต่อ 1234 และโทรศัพท์ทหาร 53-23644, 53-23646, 53-23683, 53-23684, โทรศัพท์ภายในกองทัพบก 95430, 95433, 95446, 95447 ต่อ 1234 หรือที่กองอำนวยการรับสมัคร 0-2241-0274, 0-2297-6190 และ 96190 ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกประจำปีการศึกษา 2552

1 ธ.ค. 51-30 ม.ค. 52 จำหน่าย ใบสมัครทางไปรษณีย์ ชุดละ 150 บาท (ระเบียบการ/ใบสมัครชุดละ 120 บาท ค่าจัดส่งชุดละ 30 บาท) ซื้อธนาณัติ ปณ.ดุสิต ในนาม พ.อ.วีระชัยจิตต์คันธา กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถ.เทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

15 ธ.ค. 51-19 ก.พ. 52 จำหน่าย ใบสมัครตามหน่วยทหารในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ณ ทภ.2, ทภ.3, ทภ.4 มทบ./จทบ. (เว้น กทม.)

5 ม.ค.-20 ก.พ. 52 จำหน่าย ใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก กทม. เว้นวันหยุดราชการ ชุดละ 120 บาท

23 ก.พ.-1 มี.ค. 52 จำหน่าย ใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก กทม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ชุดละ 120 บาท

การรับสมัคร

อ.20-พ.21 ม.ค. 52 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 จ.เชียง ใหม่

ส.24-อา.25 ม.ค. 52 ณ กองบัญชาการกองทัพบกภาคที่ 3 จ.พิษณุโลก

พ.28-พฤ.29 ม.ค. 52 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 จ.อุดร ธานี

ส.31 ม.ค.-อา.1 ก.พ. 52 ณ กองบัญชาการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

อ.3-พ.4 ก.พ. 52 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 22 จ.นคร ราชสีมา

ส.14-อา.15 ก.พ. 52 ณ กองบัญชาการมณฑลกองทัพภาคที่ 4 จ.นคร ศรีธรรมราช

อ.17 ก.พ. 52 ณ กองบัญชาการ จังหวัดทหารบกชุมพร จ.ชุมพร

พฤ.19 ก.พ. 52 ณ กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 13 จ.ลพบุรี

จ.23 ก.พ.-อา.1 มี.ค. 52 ณ กรม ยุทธศึกษาทหารบก กรุงเทพฯ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :