งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

สำนักงานศาลยุติธรรม
ที่อยู่ : สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2541 2029 , 0 2541 2332

สำนักงานศาลยุติธรรม รับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 (ปิดรับสมัคร 30 ธันวาคม 2551)

ประกาศรับสมัคร :  21 ธันวาคม 2551
รายละเอียด :  
ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความ ในพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 8 มาตรา 22 (3) และระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 50 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 139 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/4060 - 4185 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2540 และที่ นร 0708.4/ว 1 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 อัตราเงินเดือน 9,700 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
2.1 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ
2.2 ผู้สมัครคัดเลือกต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโททางการวางแผน การบริหาร วิจัยสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของ ก.พ.
คุณวุฒิปริญญาโททางการบริหาร เช่น ปริญญาพัฒนบริหารศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เป็นต้น
สำหรับพระภิกษุสามเณรทางราชการไม่รับสมัครคัดเลือกและไม่อาจให้เข้ารับ การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่ง มหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

3. การรับสมัคร
3.1 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครทางไปรษณีย์จ่าหน้าซอง เรียนผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ซึ่งจะยึดวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นหลัก ทั้งนี้สามารถ Download ใบสมัครคัดเลือกได้ที่ www.ojoc.coj.go.th

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ติดที่ใบสมัคร จำนวน 1 รูป
(2) สำเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) อย่างละ 1 ฉบับ
(3) สำเนาหนังสือแจ้งผลการสอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ของ ก.พ.
(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
(5) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัคร ไม่ตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกในวันที่ 12 มกราคม 2552 ที่ www.ojoc.coj.go.th หรือโทร 0 2541 2029 , 0 2541 2332

5. หลักสูตร และวิธีการคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน
5.1 หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
- สอบข้อเขียน (100 คะแนน)
- สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)
5.2 เกณฑ์การตัดสิน
ผู้มีสิทธิได้รับการประกาศการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

6. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจะประกาศผลการดำเนินการคัดเลือกอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้
6.1 ประกาศไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก หากพิจารณาว่าไม่มีผู้เหมาะสม
6.2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

7. การบรรจุและแต่งตั้ง
7.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งจะต้องอยู่ปฏิบัติราชการ ในส่วนราชการนี้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ
7.2 ในการดำเนินการคัดเลือกครั้งนี้สำนักงานศาลยุติธรรมไม่รับโอนผู้ได้รับการคัดเลือกที่เป็นข้าราชการ

เว็บไซต์ : http://www.ojoc.coj.go.th
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0.015599966049194