เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ รับวุฒิปวช. - ปริญญาตรี (บัดนี้ - 27 มกราคม 2552)

ประกาศรับสมัคร
22 มกราคม 2552
รายละเอียด
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างตามภ ารกิจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กองวิชาการและแผนงาน
1.ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

2.ผู้ช่วยนิติกร (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ ได้
งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

3.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (1 อัตรา)
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

4.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (1 อัตรา)
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พณิชยการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ เลขานุการ การเงิน การธนาคาร ประชาสัมพันธ์ การโรงแรม การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

กองการศึกษา
5.ผู้ช่วยครูวิชาเอกสังคมศึกษา (1 อัตรา)
-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

6.ผู้ช่วยครูวิชาเอกปฐมวัยหรือวิชาเอกอนุบาล (3 อัตรา)
-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา วิชาเอกปฐมวัย หรือวิชาเอกอนุบาล
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

7.ผู้ช่วยครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ (1 อัตรา)
-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เลขที่ 1 ถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร.0-5541-1212 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2552 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :