กรุงเทพมหานคร

กทม. เปิดสอบครู 17 สาขา 333 อัตรา

ประกาศรับสมัคร
22 มกราคม 2552
รายละเอียด
อนุกรรมการสามัญข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร อัตราเงินเดือน 7,940 บาท

1. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 71 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้กลุ่มวิชาคณิต ศาสตร์

1.1 คณิตศาสตร์ 1.2 การสอนคณิตศาสตร์

1.3 การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 1.4 คณิตศาสตร์ศึกษา

1.5 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1.6 การศึกษาคณิตศาสตร์

1.7 สถิติ 1.8 สถิติคณิตศาสตร์ 1.9 สถิติศาสตร์

1.10 สถิติประยุกต์ 1.11 คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ

1.12 คณิต-วิทยาศาสตร์ 1.13 คณิตศาสตร์-เคมี 1.14 คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์

2. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

2.1 วิทยาศาสตร์ 2.2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

2.3 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2.4 วิทยา ศาสตร์กายภาพชีวภาพ

2.5 การสอนวิทยาศาสตร์ 2.6 การสอนวิทยา ศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

2.7 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2.8 การสอนวิทยา ศาสตร์ชีวภาพ

2.9 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2.10 การสอนวิทยา ศาสตร์กายภาพ

2.11 วิทยาศาสตร์การศึกษา 2.12 การศึกษา วิทยาศาสตร์

2.13 เคมี 2.14 เคมีทั่วไป

2.15 การสอนเคมี 2.16 การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา

2.17 เคมีศึกษา 2.18 เคมีเทคนิค 2.19 ชีวเคมี 2.20 อินทรีย์เคมี

2.21 วัสดุศาสตร์ 2.22 ชีววิทยา 2.23 การสอนชีววิทยา

2.24 การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา 2.25 จุลชีววิทยา

2.26 พันธุศาสตร์ 2.27 พฤกษศาสตร์ 2.28 สัตววิทยา

2.29 ชีววิทยาทั่วไป 2.30 ชีววิทยาประยุกต์ 2.31 ฟิสิกส์

2.32 การสอนฟิสิกส์ 2.33 การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา 2.34 ฟิสิกส์ประยุกต์

2.35 วิทยาศาสตร์ชีววิทยา 2.36 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2.37 วิศวกรรมเคมี

2.38 เคมีวิเคราะห์ 2.39 เทคโนโลยีชีวภาพ 2.40 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

2.41 คณิตศาสตร์-เคมี 2.42 คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ 2.43 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2.44 การสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2.45 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

3. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 35 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

3.1 ภาษาอังกฤษ 3.2 อังกฤษ 3.3 วรรณคดีอังกฤษ

3.4 ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 3.5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3.6 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3.7 การสอนภาษาอังกฤษ

3.8 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

3.9 การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศอังกฤษ)

3.10 วิธีสอนภาษาอังกฤษ 3.11 ภาษาอังกฤษชั้นสูง

3.12 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

3.13 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3.14 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

4. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา จำนวน 64 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา

4.1 อนุบาลศึกษา 4.2 การอนุบาลศึกษา

4.3 ปฐมวัยศึกษา 4.4 การศึกษาปฐมวัย

5. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 47 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้กลุ่มวิชาภาษาไทย

5.1 ภาษาไทย 5.2 การสอนภาษาไทย 5.3 ภาษาและวัฒนธรรมไทย

5.4 ภาษาและวรรณคดีไทย 5.5 วรรณคดีไทย 5.6 ภาษาบาลี

5.7 ภาษาสันสกฤต 5.8 ภาษาบาลีและสันสกฤต 5.9 เปรียญธรรม 9 ประโยค

6. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน 7 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้กลุ่มวิชานาฏศิลป์

6.1 นาฏศิลป์ 6.2 นาฏยศิลป์ 6.3 นาฏยศาสตร์ 6.4 นาฏศิลป์ไทย

6.5 นาฏศิลปไทย 6.6 นาฏศิลป์สากล 6.7 นาฏศิลปสากล 6.8 นาฏศิลป์และการละคร

6.7 นาฏศิลป์ไทยศึกษา 6.8 นาฏศิลป์สากลศึกษา 6.9 นาฏดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา

7. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 8 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้กลุ่มวิชาพลศึกษา

7.1 พลศึกษา 7.2 วิทยาศาสตร์การกีฬา 7.3 การฝึกและการจัดการกีฬา

7.4 วิทยาศาสตร์และการกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา) 7.5 สันทนาการ

7.6 พลานามัย 7.7 สุขศึกษา 7.8 การส่งเสริม สุขภาพ

7.9 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 7.10 การส่งเสริมสุขภาพเด็ก 7.11 การส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก

7.12 วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพเด็ก) 7.13 ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา

8. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี จำนวน 20 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้กลุ่มวิชาดนตรี

8.1 ดนตรี 8.2 ดนตรีศึกษา 8.3 ดนตรี (ดนตรีสากล) 8.4 ดุริยศิลป์

8.5 ดุริยางคศาสตร์ 8.6 ดุริยางค์ไทย 8.7 ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)

8.8 ดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) 8.9 ดุริยางค ศิลป์ 8.10 ดุริยางค์สากล

8.11 คีตศิลป์ไทย 8.12 คีตศิลป์สากล 8.13 ดนตรีสากล

8.14 การสอนวิชาเฉพาะวิชาเอก

8.15 นาฏดุริยางค์คีตศิลป์ศึกษา 8.16 ดนตรีไทย 8.17 ดุริยางคศาสตร์ (ไทย/สากล)

8.18 ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 8.19 ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา

9. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปศึกษา-วาดเขียน จำนวน 12 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้กลุ่มวิชาศิลป ศึกษา-วาดเขียน

9.1 ศิลปะ 9.2 ศิลปศึกษา 9.3 ศิลปไทย 9.4 ศิลปะไทย 9.5 ศิลปกรรม

9.6 ศิลปกรรมศึกษา 9.7 ประติมากรรม 9.8 ภาพพิมพ์ 9.9 มัณฑนศิลป์

9.10 ศิลปวิจารณ์ 9.11 ออกแบบนิเทศศิลป์ 9.12 ศิลปะตกแต่ง 9.13 ศิลปะประเพณี

9.14 อุตสาหกรรมศิลป์ 9.15 อุตสาหกรรม ศิลป์ศึกษา 9.16 สถาปัตยกรรมไทย

9.17 จิตรกรรม 9.18 ทัศนศิลป์ 9.19 ประยุกต์ศิลปศึกษา 9.20 การออกแบบนิเทศศิลป์

9.21 ออกแบบศิลปะประยุกต์ 9.22 ศิลปะภาพพิมพ์ 9.23 ออกแบบภายใน

9.24 ออกแบบตกแต่งภายใน 9.25 หัตถกรรม 9.26 ออกแบบผลิตภัณฑ์

9.27 วิจิตรศิลป์ 9.28 ออกแบบทัศนศิลป์

10. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม จำนวน 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้กลุ่มวิชาคหกรรม

10.1 คหกรรม 10.2 คหกรรมศาสตร์ 10.3 คหกรรมศาสตร์ศึกษา

10.4 คหกรรมศาสตร์ (อาหาร-ผ้า)

10.5 คหกรรมทั่วไป 10.6 คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 10.7 ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์

10.8 คหกรรมศิลป์ 10.9 อาหารและโภชนาการ 10.10 ผ้าและเครื่องแต่งกาย

10.11 โภชนาการชุมชน 10.12 พัฒนาการเด็กและครอบครัว 10.13 พัฒนาการครอบครัวและเด็ก

10.14 พัฒนาการครอบครัวและการเลี้ยงดูแลเด็ก 10.15 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย

10.16 คหกรรมศาสตร์ (อาหารโภชนา-ศิลปะประดิษฐ์)

10.17 เทคโนโลยีอาหาร 10.18 ถนอมผลิตภัณฑ์ อาหาร 10.19 วิทยาศาสตร์การอาหาร

10.20 เทคโนโลยีการอาหาร 10.21 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร

10.22 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 10.23 โภชนาวิทยา

10.24 เทคโนโลยีเสื้อผ้า

11. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ จำนวน 10 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้กลุ่มวิชาบรรณา รักษ์

11.1 บรรณารักษ์ 11.2 บรรณารักษ์ศาสตร์ 11.3 บรรณารักษศาสตร์

11.4 บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 11.5 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

11.6 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

11.7 บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (บรรณารักษ์ศาสตร์)

11.8 ห้องสมุดโรงเรียน 11.9 สารนิเทศศาสตร์ทั่วไป

12. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตรกรรม จำนวน 9 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้กลุ่มวิชาเกษตรกรรม

12.1 เกษตรกรรม 12.2 เกษตรศึกษา 12.3 เกษตรทั่วไป 12.4 ศึกษาศาสตร์-เกษตร

12.5 เกษตรศาสตร์ 12.6 เกษตรศาสตร์ทั่วไป 12.7 ครุศาสตร์เกษตร

12.8 ส่งเสริมการเกษตร 12.9 เทคโนโลยีการเกษตร 12.10 การเกษตร

12.11 พฤกษศาสตร์ 12.12 พืชไร่ 12.13 พืชไร่นา 12.14 พืชสวน 12.15 พืชศาสตร์

12.16 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 12.17 พืชศาสตร์และเทคโนโลยี

12.18 ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 12.19 พืชผัก 12.20 พืชสวนประดับ

12.21 เทคโนโลยีการผลิตพืช 12.22 เทคโนโลยี การผลิตสัตว์ 12.23 สัตววิทยา

12.24 สัตวบาล 12.25 สัตวศาสตร์ 12.26 สัตว์ปีก 12.27 พืชศาสตร์ (.....)

12.28 สัตวศาสตร์ (....) 12.29 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 12.30 สัตวศาสตร์ทั่วไป

12.31 เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 12.32 เทคโนโลยีการเกษตรการผลิตพืช

12.33 เทคโนโลยีการเกษตรการผลิตสัตว์ 12.34 การจัดการศัตรูพืช 12.35 เคมีการเกษตร

12.36 ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12.37 โรคพืช 12.38 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

12.39 พัฒนาการเกษตร 12.40 เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช 12.41 โรคพืชวิทยา

12.42 การผลิตพืช 12.43 การผลิตสัตว์ 12.44 ไม้ผล 12.45 โคนม

12.46 โคเนื้อ 12.47 การประมง 12.48 ประมง น้ำจืด 12.49 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

12.50 การส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร 12.51 เกษตรและสิ่งแวดล้อม

13. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาแนะแนว จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้กลุ่มวิชาแนะแนว

13.1 แนะแนว 13.2 การแนะแนว 13.3 จิตวิทยา 13.4 จิตวิทยาการแนะแนว

13.5 จิตวิทยาสังคม 13.6 จิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะแนว 13.7 จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว

13.8 จิตวิทยาและการแนะแนว 13.9 พุทธจิตวิทยา 13.10 จิตวิทยาคลินิก

13.11 การให้คำปรึกษาและการแนะแนว 13.12 จิตวิทยาองค์การ

14. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

14.1เทคโนโลยีทางการศึกษา 14.2 เทคโนโลยีการศึกษา

14.3 เทคโนโลยี-นวัตกรรมการศึกษา 14.4 โสตทัศนศึกษา 14.5 วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

14.6 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 14.7 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

14.8 เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 14.9 เทคโน โลยีและนวัตกรรมทาง

14.10 วิทยุและโทรทัศน์ 14.11 นิเทศศาสตร์ 14.12 การกระจายเสียง

14.13 การโฆษณา 14.14 การประชาสัมพันธ์ 14.15 การสื่อสารมวลชน

14.16 การหนังสือพิมพ์ 14.17 ภาพยนตร์ 14.18 วิทยุกระจายเสียง

14.19 วิทยุโทรทัศน์ 14.20 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ 14.21 โฆษณาและประชาสัมพันธ์

14.22 นิเทศศาสตร์ธุรกิจ 14.23 เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

15. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 8 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้กลุ่มวิชาสังคม ศึกษา

15.1 สังคมศึกษา 15.2 ภูมิศาสตร์ 15.3 ประวัติ ศาสตร์ 15.4 พุทธศาสนา

15.5 ศาสนา 15.6 พุทธศาสตร์ 15.7 การสอนสังคมศึกษา 15.8 สังคมวิทยา

15.9 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 15.10 ศาสนา เปรียบเทียบ 15.11 การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา

15.12 สังคมศาสตร์ 15.13 มานุษยวิทยา 15.14 สังคมศาสตร์การพัฒนา

15.15 พัฒนาสังคม 15.16 อิสลามศึกษา 15.17 วัฒนธรรมศึกษา

15.18 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจสังคม 15.19 ภูมิ ศาสตร์แผนที่ 15.20 เปรียญธรรม 9 ประโยค

15.21 จริยศึกษา 15.22 ปรัชญา 15.23 ปรัชญา และศาสนา 15.24 การพัฒนาชุมชน

15.25 พัฒนาชุมชน 15.26 ประวัติศาสตร์ตะวันตก 15.27 ประวัติศาสตร์ตะวันออก

15.28 การปกครอง 15.29 รัฐประศาสนศาสตร์ 15.30 รัฐศาสตร์

15.31 การเมืองและการปกครอง 15.33 การบริหารรัฐกิจ

15.34 การบริหารและการปกครองท้องถิ่น

16. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวัดผล จำนวน 12 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้กลุ่มวิชาวัดผล

16.1 วัดผล 16.2 วัดผลการศึกษา 16.3 การวัดผลการศึกษา

16.4 การวัดและประเมินผลการศึกษา 16.5 เทคโนโลยีการวัดและประเมินผล

17. ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ

17.1 การศึกษาพิเศษ หรือการสอนเด็กพิเศษ หรือหูหนวกศึกษา

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติ ดังนี้

- มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ก.กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่ระบุคุณวุฒิวิชาเอกต้องเป็นปริญญา และ/หรือประกาศ นียบัตรที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู และได้ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญา และ/หรือประกาศ นียบัตรแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย คือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ผู้สมัครสอบในตำแหน่งที่ระบุเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอยู่ในกลุ่มวิชาใดจะต้องเรียนวิชานั้นเป็นวิชาเอก

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิแทนใบอนุญาต หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

เงื่อนไขการรับสมัครสอบ

- ผู้สมัครสอบต้องสอบเพียง 1 ตำแหน่ง และสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

- ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้

- ผู้สมัครสอบแข่งขันทุกคนต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบ พร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวามือของใบสมัคร

- ผู้ที่สมัครสอบและหรือชำระเงินค่าธรรมเนียม สอบ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) หลังวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 ให้ถือว่าไม่ได้สมัครสอบในครั้งนี้ และจะไม่คืนเงินให้

วิธีการรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม-6 กุมภาพันธ์ 2552 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยเปิดไปที่เว็บไซต์ www.teacherbma.net หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต

1. อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบให้ถี่ถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมัคร

2. กรอกข้อความใบใบสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วนโดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดแล้วทำการสมัคร ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินพร้อมเลขการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ เพื่อนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

3. พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบลงในกระดาษขนาด F4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น แผ่นบันทึก (Diskette หรือ Flash drive) เพื่อพิมพ์ในภายหลัง ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบแข่งขันตรวจสอบข้อมูล เช่น ชื่อ-สกุล คำนำหน้านาม เลขประจำตัวประชาชน และคุณวุฒิให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนที่จะส่งใบสมัครสอบ เพราะผู้สมัครสอบแข่งขันสามารถส่งใบสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

4. ในกรณีไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ให้กลับไปค้นหาใบสมัครเพื่อพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกที่ปุ่มตรวจสอบ ใบสมัครที่สมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล หรือเปลี่ยน ตำแหน่งที่ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครสอบ

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ด้วยวิธีชำระเงินค่าธรรม เนียมสอบทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยให้ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2552 ในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบไว้เป็นหลักฐาน การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว

โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย คนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรม เนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) ต่อหนึ่งรหัสประจำตัวสอบ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมสอบ

เมื่อผู้สมัครสอบได้สมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เรียบ ร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเปิดไปที่เว็บไซต์ www.teacherbma.net เพื่อสั่งพิมพ์เลขประจำตัวสอบของผู้สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป และให้นำใบสมัครสอบที่มีเลขประจำตัวสอบ พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน

หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบข้อเขียนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ

- ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวามือของใบสมัคร (รูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยใช้กระดาษอัดภาพถ่ายโดยเฉพาะ) และลงลายมือชื่อ จึงจะถือว่าใบสมัครสอบสมบูรณ์

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการ ออกให้ซึ่งมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีรูปถ่ายพร้อมลงลายมือชื่อ

- หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ (ใบ Pay in)

- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาหนังสือรับรองสิทธิแทนใบอนุญาต หรือใบอนุญาต ปฏิบัติการสอนตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หากขาดหลักฐานข้อใดข้อหนึ่งจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ


รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :