เทศบาลเมืองกระบี่

เทศบาลเมืองกระบี่ รับ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ปิดรับสมัคร 27 มกราคม 2552)

ประกาศรับสมัคร
24 มกราคม 2552
รายละเอียด
อาศัยอำนาจตามความในหมวด 4 ข้อ 18, 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกระบี่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 17 กันยายน 2547 ประกอบกับหนังสือ
จังหวัดกระบี่ ที่ มท 0815.3/ว 1554 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การจัดสรรอัตราตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษา และหนังสือจังหวัดกระบี่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0815.2/ว 2492 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2550
เรื่อง การสรรหาบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

เทศบาลเมืองกระบี่ จึงประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองกระบี่ ดังนี้.-

1. ประเภทที่รับสมัคร
- บุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

2. ตำแหน่งที่รับสมัคร
- ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 5,760 บาท

3. ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบ
โดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่งหรือแนวทางที่ปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
4.1 คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจ
แก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก -
สภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่น ของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น
4.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการเงิน
และบัญชี
(2) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
4.3 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
(1) มีความรู้ในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาลและกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
(3) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(4) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

5. เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ที่สอบแข่งขันได้ ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

6. หลักฐานการรับสมัคร
(1) ใบสมัครเข้าทำงานเทศบาล จำนวน 1 ชุด
(2) รูปถ่ายของผู้สมัคร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน (ทร. 14) จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หน้า-หลัง) จำนวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้แล้วไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
(6) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
(7) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ได้แก่ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ฯลฯ

7. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 มกราคม 2552 ในวันและ
เวลาราชการ

8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เทศบาลเมืองกระบี่ จะประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 30 มกราคม 2552 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

9. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก กองการศึกษา เทศบาลเมืองกระบี่ จะดำเนินการ
คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน ทดสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามภาคผนวก)
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ กองการศึกษา เทศบาลเมืองกระบี่

10. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก กองการศึกษา เทศบาลเมืองกระบี่ จะ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่
โดยเรียงลำดับตามคะแนนจากมากลงมาหาน้อย เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกที่คณะกรรมการสรรหาและ
เลือกสรรกำหนดไว้เท่านั้น

11. ผู้ค้ำประกัน ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง จะต้องทำสัญญาค้ำประกัน
โดยผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ 4 หรือ ครู คศ.1 ขึ้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ภาคผนวก
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน
จะทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีปฏิบัติ คือ
- ทดสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
(1) โปรแกรม Microsoft Word
(2) โปรแกรม Microsoft Excel
2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน
จะทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน คือ
- ทดสอบความรู้ความสามารถในการจัดทำระบบบัญชีขั้นพื้นฐาน
3. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน
จะทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
พิจารณาจากบุคลิกภาพ, ปฏิภาณไหวพริบ, การแต่งกาย ฯลฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :