กองทัพภาคที่ 3

กองทัพภาคที่ 3 รับ ทหารพราน ( 3 - 4 มีนาคม 2552 )

ประกาศรับสมัคร
26 กุมภาพันธ์ 2552
รายละเอียด
กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพราน จำนวน 33 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กรมทหารพราน ดังนี้

1. หน่วยที่จะบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

1.1 กรมทหารพรานที่ 31 จำนวน 12 อัตรา

1.2 กรมทหารพรานที่ 32 จำนวน 6 อัตรา

1.3 กรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 8 อัตรา

1.4 กรมทหารพรานที่ 36 จำนวน 4 อัตรา

1.5 หมวดทหารพรานหญิงที่ 3 จำนวน 3 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ กรมทหารพราน ตั้งอยู่หรือใกล้เคียง

2.2 มีความรู้ไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำ การปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้ และไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (กฎกระทรวงฉบับที่ 74 พุทธศักราช 2540 ออกตามความ ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497)

2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย สำหรับผู้มีประวัติ คดีอาญาและไม่แจ้งต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบภายหลัง จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ในภายหลัง ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา ไม่รับบรรจุในภายหลัง

2.5 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

2.6 ทหารพรานชาย ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พุทธศักราช 2531 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือก ทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการ ทหาร ในปีพุทธศักราช 2552)

2.7 ทหารพรานหญิง ผู้สมัครต้องเป็นสตรีโสด (ไม่มีพันธะทางครอบครัว) อายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 29 ปี

2.8 สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

3. หลักฐานการรับสมัคร : ผู้สมัครจะต้องยื่นด้วยตนเอง (พร้อมเอกสารฉบับจริง)

3.1 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครสอบ และบิดา, มารดา จำนวน 2 ฉบับ

3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

3.3 สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

3.4 สำเนาใบสำคัญทางทหาร (แบบ สด.8, สด.9 หรือ สด.43) จำนวน 2 ฉบับ

3.5 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466 - 620) จากแพทย์ทหารประจำการพร้อมกับผลการตรวจ เลือดเชื้อ HIV (เชื้อเอดส์) และผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ จากห้อง LAB (รับรองไม่เกิน 6 เดือน)

3.6 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและใส่แว่นตา (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป

4. กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่รับสมัคร

4.3.1 กรมทหารพรานที่ 31 ตำบลทุ่งควบ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โทร.0-5377-1500, 0-5445-1681

4.3.2 กรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โทร. 0-5475-0638

4.3.3 กรมทหารพรานที่ 35 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โทร. 0-5571-3502

4.3.4 กรมทหารพรานที่ 36 บ.โปร่ง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0-5368-1300, 0-5368-1779

4.3.5 หมวดทหารพรานหญิงที่ 3 กรมทหารพรานที่ 35 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โทร. 0-5571-3502

กำหนดการคัดเลือก : วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2552 ณ สถานที่รับสมัคร

ประกาศผลการสอบคัดเลือก : วันที่ 5 มีนาคม 2552

ในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในครั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากปรากฏว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ ก็ตามได้แอบอ้างหรือกล่าวอ้างว่าสามารถให้การช่วยเหลือผู้สมัครให้สามารถผ่านการคัดเลือกได้ โดยการเรียกร้องเอาซึ่งทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าอื่นใดเป็นผลตอบแทน ให้แจ้งต่อผู้อำนวยการกองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :