สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ที่อยู่ : เลขที่ 173 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับปวช. - ปริญญาโท (บัดนี้ - 13 มีนาคม 2552)

ประกาศรับสมัคร
12 มีนาคม 2552
รายละเอียด
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นองค์กรอิสระของรัฐมีสถานะเป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่ดูแลรักษา และบริหารจัดการผลประโยชน์ในทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรและสังคมไทย มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 61 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ฝ่ายบริหารงานอสังหาริมทรัพย์

1. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ 8 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD และ PowerPoint ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการ คอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Access ได้ดี

ฝ่ายโครงการพิเศษ

3. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. วิศวกร (ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริหารโครงการ)

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการดูแลบำรุงรักษาอาคารสูง และมีความรู้ในเรื่องงานระบบของอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน

- เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ มีทักษะด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล หรือการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (พัฒนาชุมชน) สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือการจัดการ

- สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD และ PowerPoint ได้

- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและพัฒนาชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ฝ่ายบริหารภูมิภาค ประจำส่วนกลาง

7. เจ้าหน้าที่สารบรรณ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีใจรักงานด้านการบริการ

8. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ

- มีใจรักงานด้านการบริการ

9. เจ้าหน้าที่บัญชี

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีใจรักงานด้านการบริการ

ประจำส่วนภูมิภาค

10. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ (จ.นครปฐม)

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่

11. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจ 2 อัตรา (จ.นครปฐม จ.พระนคร ศรีอยุธยา)

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ

- มีใจรักงานด้านการบริการ มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่

12. เจ้าหน้าที่บัญชี (จ.พระนครศรีอยุธยา จ.เพชรบุรี) 2 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่

13. เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล (จ.ราชบุรี จ.สงขลา) 2 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการ คอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Access ได้ดี

- มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่

14. พนักงานประสานงานทั่วไป (จ.เพชรบุรี)

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

- วุฒิ ปวส. สาขาเลขานุการ หรือบริหารธุรกิจ

- มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่

ฝ่ายบริหารงานกลยุทธ์

15. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิปริญญาโท สาขาการวางผังเมือง

- สามารถใช้โปรแกรม Corel Draw, Arciew SPSS และใช้โปรแกรมในระบบปฏิบัติการ MAD ได้ดี

- มีประสบการณ์ด้านบริหารโครงการหรือผังเมือง

- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

16. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 อัตรา

- เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ การจัดการ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ โฆษณา หรือคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมในระบบปฏิบัติการ MAC ได้ดี

- มีประสบการณ์ด้านบริหารโครงการ

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

17. เจ้าหน้าที่บุคลากร

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ หรือการบัญชี มีประสบการณ์งานบุคคล หรือพนักงานสัมพันธ์

18. เจ้าหน้าที่บุคลากร

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือบริหารทรัพยากรมนุษย์

- มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน/ด้านงานบุคคล

- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ

19. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจ

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการให้บริการ

ฝ่ายการเงิน

20. เจ้าหน้าที่บัญชี

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีประสบการณ์ด้านการบัญชี และมีความรู้ระบบ SAP ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

21. เจ้าหน้าที่บัญชี

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน

- มีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงิน

22. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (ระบบสารสนเทศ) 2 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอม พิวเตอร์ สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ เขียนโปรแกรม และใช้งานโปรแกรมได้หลากหลาย

23. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (ระบบเครือข่าย) 3 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถเขียนโปรแกรมให้หลากหลาย และมีความรู้เรื่องระบบ Network

ฝ่ายเทคนิค

24. นายช่าง (เขียนแบบ)

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาช่างก่อสร้าง สถาปัตยกรรม หรือการจัดการงานก่อสร้าง สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี

ฝ่ายสนับสนุน

25. เจ้าหน้าที่ธุรการ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์

- มีใจรักงานด้านการบริการ

26. เจ้าหน้าที่ธุรการ

- เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรมการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีใจรักงานด้านการบริการ

27. เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีใจรักงานด้านการบริการ

28. ช่าง (ก่อสร้าง)

- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิ ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง

- มีประสบการณ์ด้านช่างก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี

- สามารถเขียนแบบได้

29. ช่าง (ก่อสร้าง)

- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิ ปวช.สาขาช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์

- มีประสบการณ์ด้านช่างไฟฟ้าและโทรทัศน์อย่างน้อย 2 ปี

ฝ่ายสังคมและงานความร่วมมือภายนอก

30. เจ้าหน้าที่กิจการสังคม

- เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ พัฒนาชุมชน และสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

- มีประสบการณ์ด้านชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ฝ่ายบริหารงานอนุรักษ์

31. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 2 อัตรา

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ออกแบบชุมชนเมือง การวางแผนชุมชนเมือง หรือผู้สนใจงานด้านการอนุรักษ์ สามารถสร้างและดูแล Website ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สำนักตรวจสอบ

32. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิปริญญาโท สาขาการบัญชี การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์

- มีความรู้ด้านงานตรวจสอบ และระบบงานสำนักงาน

- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

33. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์

- มีความรู้ด้านงานตรวจสอบ และระบบงานสำนักงาน

- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

2. ผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50

3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

4. มนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ และมีสัมมาคารวะ

5. มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถทำงานล่วงเวลาได้

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)

4. สำเนาหลักฐานการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชายและจะต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว)

5. ใบผ่านงาน หรือเอกสารสำคัญอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)

6. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ทั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการสอบ จำนวน 100 บาท

กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัครในวันที่ 12-13 มีนาคม 2552 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องเทเวศร์ อาคารประชุมทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เลขที่ 173 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกสรรหาและส่งเสริมศักยภาพกองบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหารกลยุทธ์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เลขที่ 173 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2687-3572-4


รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :