งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ที่อยู่ : 83 ม.11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับ ปริญญาตรี - เอก (บัดนี้ - 18 มีนาคม 2552)

ประกาศรับสมัคร :  12 มีนาคม 2552
รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหา วิทยาลัย พนักงานวิชาการ จำนวน 36 อัตรา และพนักงานปฏิบัติการ จำนวน 33 อัตรา รวมทั้งหมด 69 อัตรา บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สังกัดคณะครุศาสตร์

1. พนักงานวิชาการ สาขาการศึกษา

- วุฒิปริญญาเอก ทางด้านการบริหารการศึกษา หรือสาขาทางการศึกษาอื่น แต่ต้องมีวุฒิปริญญาโท ทางการบริหารการศึกษา

- มีประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษา

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ เคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษา

สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

2. พนักงานวิชาการ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- มีประสบการณ์การสอนทางด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม/ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. พนักงานวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิว เตอร์ หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การสอนทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. พนักงานวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

- วุฒิปริญญาโท ค.อ.ม.อิเล็กทรอนิกส์ หรือ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วศ.ม.ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า

- มีประสบการณ์การสอนทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม หรืออิเล็กทรอนิกส์คอมพิว เตอร์ในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

5. พนักงานวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า อุตสาหกรรม

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาห กรรม หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การสอนทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า

- มีประสบการณ์การสอนทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

6. พนักงานวิชาเทคโนโลยีการผลิต

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต หรือเทคโนโลยีขึ้นรูปโลหะ

- มีประสบการณ์การสอนทางด้านเทคโนโลยีการผลิต/เทคโนโลยีขึ้นรูปโลหะในสถาบันอุดมศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7. พนักงานวิชาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

- วุฒิปริญญาเอก ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือการบริหารการพัฒนา 3 อัตรา

8. พนักงานวิชาการ ภาษาต่างประเทศ

- วุฒิปริญญาเอก หรือโท ทางด้านภาษาอังกฤษ หรือวรรณคดี (ภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาเอก หรือโท ทางด้านภาษาอังกฤษ 1 อัตรา มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

- มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัย

9. พนักงานสาขาวิชานิติศาสตร์

- วุฒิปริญญาเอก หรือโท ทางด้านนิติศาสตร์ 1 อัตรา

10. พนักงานสาขาศิลปกรรม

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์/ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบสื่อนวัตกรรม/ออกแบบศิลปะอุตสาหกรรม/ศิลปศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

11. พนักงานวิชาการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 5 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท หรือเอก ทางด้านการบริหาร ธุรกิจ มีประสบการณ์การสอนทางด้านการบริหารธุรกิจในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

12. พนักงานวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี และโท ทางด้านการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การสอนทางด้านการบัญชี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

13. พนักงานวิชาการเศรษฐศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์

- มีประสบการณ์การสอนทางด้านเศรษฐศาสตร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

14. พนักงานวิชาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ มีประสบการณ์การสอนทางด้านนิเทศ ศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี

คณะวิทยาศาสตร์

15. พนักงานวิชาการ สาขาวิชาเคมี

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านเคมี หรือสาขาที่เกี่ยว ข้องทางด้านเคมี มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัย

16. พนักงานวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา/เทคโนโลยีชีวภาพ

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านชีววิทยา/เทคโนโลยีชีวภาพ/วิทยาศาสตร์การเกษตร

- มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษา

- มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัย

17. พนักงานวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

- มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัย

18. พนักงานวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (กายวิภาคศาสตร์/สาธารณสุขศาสตร์/การแพทย์แผนไทย/เภสัชศาสตร์/พยาบาลศาสตร์)

- มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัย

19. พนักงานวิชาการ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

- มีประสบการณ์การสอนทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา

คณะครุศาสตร์

20. พนักงานปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

21. พนักงานปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ ความสามารถในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวางแผน และการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานหน้าที่

- มีความรู้ด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

22. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

23. นักวิชาการเกษตร

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการเกษตร เกษตรกรรม มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเกษตรไม่น้อยกว่า 3 ปี มีประสบการณ์ในการพัฒนา หรือส่งเสริมการเกษตร มีความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฟาร์ม

คณะมนุษยศาสตร์

24. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

25. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

คณะวิทยาการจัดการ

26. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในงานวิจัยทางสังคม ศาสตร์ การวางแผน และการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

คณะวิทยาศาสตร์

27. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

28. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในงานวิจัยทางสังคม ศาสตร์ การวางแผน และการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

สำนักงานอธิการบดี

29. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารและธุรการ/งานประชุมและพิธีการ/งานทรัพย์สิน 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

30. นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลัง 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐ ศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการเงินและบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี

บุคลากร

31. งานการเจ้าหน้าที่

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ได้

- สามารถสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถาปนิก

32. งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านสถาปัตยกรรม มีความรู้ความสามารถในด้านประมาณราคาและกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง

- มีใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก

- มีความสามารถและประสบการณ์ในด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

33. นักวิชาการพัสดุ งานพัสดุ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ

- มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัสดุมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานในการติดต่อประสานงานและทำงานเป็นทีมได้

34. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานพัฒนากายภาพ

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโน โลยีสารสนเทศ มีความรู้ความสามารถในการใช้และซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ได้

- สามารถสร้างเว็บไซต์ หรือเว็บบอร์ดได้

กองนโยบายและแผน

35. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ Word, Excel

- มีความรู้ในด้านการวางแผนและการบริหารงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

36. นักวิเทศสัมพันธ์

- วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ

- สามารถอ่าน เขียน พูด สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่างหนังสือโต้ตอบ หรือติดต่อหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

กองพัฒนากิจการนักศึกษา

37. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

38. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐ ศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตทางด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต

- มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการเงินและบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

39. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในงานบริหารทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

40. นักวิชาการศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- สามารถปฏิบัติงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การประเมินผล การจัดการศึกษา การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ งานบริการและงานแนะแนวการศึกษา มีประสบการณ์ด้านงานทะเบียนและวัดผล หรืองานที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความรู้ความสามารถการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

41. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

42. นักวิชาการศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา การบริหาร รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา นิเทศศาสตร์

- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) และเครื่องใช้สำนักงาน ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 2 ปี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

43. นักวิชาการศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการบริหาร และคอมพิวเตอร์ทุกสาขา

- สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรมและธรรมชาติ ตลอดจนงานฟื้นฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมได้

- มีความรู้ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) มีประสบการณ์ในการทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การฟื้นฟู การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

สำนักวิทยบริการฯ

44. บรรณารักษ์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์

- มีประสบการณ์ในการทำงานวิชาชีพบรรณา รักษ์ในห้องสมุดระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี

- สามารถใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ในการจัดหมวดหมู่หนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ พร้อมทั้งบันทึกรายการ Worksheet ในระบบฐานข้อมูลได้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

1. หน่วยงานที่สังกัดมีภาระงานตามกรอบอัตรากำลังที่มหาวิทยาลัยประกาศ

2. คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่รับการบรรจุแต่งตั้ง

3. ผลการเรียนตามวุฒิเหมาะสมที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง

4. บุคลิกภาพ หรือความรอบรู้ หรือเชาวน์ปัญญาเหมาะสม

เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัครสอบแข่งขันฯ

- สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ (กรณียังไม่ได้รับปริญญา) จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

- หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี (โปรดระบุ)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สนใจสมัครงานได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฯ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 ม.11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2552 เวลา 09.00-15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ


เว็บไซต์ : http://www.pcru.ac.th
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0.015599966049194