มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ที่อยู่ : 83 ม.11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับ ปริญญาตรี - เอก (บัดนี้ - 18 มีนาคม 2552)

ประกาศรับสมัคร
12 มีนาคม 2552
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหา วิทยาลัย พนักงานวิชาการ จำนวน 36 อัตรา และพนักงานปฏิบัติการ จำนวน 33 อัตรา รวมทั้งหมด 69 อัตรา บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สังกัดคณะครุศาสตร์

1. พนักงานวิชาการ สาขาการศึกษา

- วุฒิปริญญาเอก ทางด้านการบริหารการศึกษา หรือสาขาทางการศึกษาอื่น แต่ต้องมีวุฒิปริญญาโท ทางการบริหารการศึกษา

- มีประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษา

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ เคมี/ชีววิทยา/ฟิสิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษา

สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร

2. พนักงานวิชาการ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- มีประสบการณ์การสอนทางด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม/ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. พนักงานวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิว เตอร์ หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การสอนทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. พนักงานวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

- วุฒิปริญญาโท ค.อ.ม.อิเล็กทรอนิกส์ หรือ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วศ.ม.ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า

- มีประสบการณ์การสอนทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม หรืออิเล็กทรอนิกส์คอมพิว เตอร์ในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

5. พนักงานวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า อุตสาหกรรม

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาห กรรม หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การสอนทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า

- มีประสบการณ์การสอนทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

6. พนักงานวิชาเทคโนโลยีการผลิต

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต หรือเทคโนโลยีขึ้นรูปโลหะ

- มีประสบการณ์การสอนทางด้านเทคโนโลยีการผลิต/เทคโนโลยีขึ้นรูปโลหะในสถาบันอุดมศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7. พนักงานวิชาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

- วุฒิปริญญาเอก ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือการบริหารการพัฒนา 3 อัตรา

8. พนักงานวิชาการ ภาษาต่างประเทศ

- วุฒิปริญญาเอก หรือโท ทางด้านภาษาอังกฤษ หรือวรรณคดี (ภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาเอก หรือโท ทางด้านภาษาอังกฤษ 1 อัตรา มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

- มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัย

9. พนักงานสาขาวิชานิติศาสตร์

- วุฒิปริญญาเอก หรือโท ทางด้านนิติศาสตร์ 1 อัตรา

10. พนักงานสาขาศิลปกรรม

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์/ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบสื่อนวัตกรรม/ออกแบบศิลปะอุตสาหกรรม/ศิลปศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

11. พนักงานวิชาการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 5 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท หรือเอก ทางด้านการบริหาร ธุรกิจ มีประสบการณ์การสอนทางด้านการบริหารธุรกิจในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

12. พนักงานวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี และโท ทางด้านการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การสอนทางด้านการบัญชี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

13. พนักงานวิชาการเศรษฐศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์

- มีประสบการณ์การสอนทางด้านเศรษฐศาสตร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

14. พนักงานวิชาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ มีประสบการณ์การสอนทางด้านนิเทศ ศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ปี

คณะวิทยาศาสตร์

15. พนักงานวิชาการ สาขาวิชาเคมี

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านเคมี หรือสาขาที่เกี่ยว ข้องทางด้านเคมี มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัย

16. พนักงานวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยา/เทคโนโลยีชีวภาพ

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านชีววิทยา/เทคโนโลยีชีวภาพ/วิทยาศาสตร์การเกษตร

- มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษา

- มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัย

17. พนักงานวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

- มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัย

18. พนักงานวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (กายวิภาคศาสตร์/สาธารณสุขศาสตร์/การแพทย์แผนไทย/เภสัชศาสตร์/พยาบาลศาสตร์)

- มีความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัย

19. พนักงานวิชาการ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

- มีประสบการณ์การสอนทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา

คณะครุศาสตร์

20. พนักงานปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

21. พนักงานปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ ความสามารถในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวางแผน และการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานหน้าที่

- มีความรู้ด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

22. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

23. นักวิชาการเกษตร

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการเกษตร เกษตรกรรม มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเกษตรไม่น้อยกว่า 3 ปี มีประสบการณ์ในการพัฒนา หรือส่งเสริมการเกษตร มีความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฟาร์ม

คณะมนุษยศาสตร์

24. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

25. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

คณะวิทยาการจัดการ

26. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในงานวิจัยทางสังคม ศาสตร์ การวางแผน และการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

คณะวิทยาศาสตร์

27. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

28. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในงานวิจัยทางสังคม ศาสตร์ การวางแผน และการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

สำนักงานอธิการบดี

29. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารและธุรการ/งานประชุมและพิธีการ/งานทรัพย์สิน 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

30. นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลัง 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐ ศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการเงินและบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี

บุคลากร

31. งานการเจ้าหน้าที่

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานบุคคลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ได้

- สามารถสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถาปนิก

32. งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านสถาปัตยกรรม มีความรู้ความสามารถในด้านประมาณราคาและกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง

- มีใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก

- มีความสามารถและประสบการณ์ในด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

33. นักวิชาการพัสดุ งานพัสดุ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ

- มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัสดุมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานในการติดต่อประสานงานและทำงานเป็นทีมได้

34. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานพัฒนากายภาพ

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโน โลยีสารสนเทศ มีความรู้ความสามารถในการใช้และซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ได้

- สามารถสร้างเว็บไซต์ หรือเว็บบอร์ดได้

กองนโยบายและแผน

35. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ Word, Excel

- มีความรู้ในด้านการวางแผนและการบริหารงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

36. นักวิเทศสัมพันธ์

- วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ

- สามารถอ่าน เขียน พูด สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่างหนังสือโต้ตอบ หรือติดต่อหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

กองพัฒนากิจการนักศึกษา

37. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

38. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐ ศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตทางด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต

- มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการเงินและบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

39. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในงานบริหารทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

40. นักวิชาการศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- สามารถปฏิบัติงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การประเมินผล การจัดการศึกษา การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ งานบริการและงานแนะแนวการศึกษา มีประสบการณ์ด้านงานทะเบียนและวัดผล หรืองานที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความรู้ความสามารถการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

41. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

42. นักวิชาการศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา การบริหาร รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา นิเทศศาสตร์

- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) และเครื่องใช้สำนักงาน ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 2 ปี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

43. นักวิชาการศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการบริหาร และคอมพิวเตอร์ทุกสาขา

- สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรมและธรรมชาติ ตลอดจนงานฟื้นฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมได้

- มีความรู้ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) มีประสบการณ์ในการทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การฟื้นฟู การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

สำนักวิทยบริการฯ

44. บรรณารักษ์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์

- มีประสบการณ์ในการทำงานวิชาชีพบรรณา รักษ์ในห้องสมุดระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี

- สามารถใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ในการจัดหมวดหมู่หนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ พร้อมทั้งบันทึกรายการ Worksheet ในระบบฐานข้อมูลได้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

1. หน่วยงานที่สังกัดมีภาระงานตามกรอบอัตรากำลังที่มหาวิทยาลัยประกาศ

2. คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่รับการบรรจุแต่งตั้ง

3. ผลการเรียนตามวุฒิเหมาะสมที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง

4. บุคลิกภาพ หรือความรอบรู้ หรือเชาวน์ปัญญาเหมาะสม

เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัครสอบแข่งขันฯ

- สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ (กรณียังไม่ได้รับปริญญา) จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ

- ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

- หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี (โปรดระบุ)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สนใจสมัครงานได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฯ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 ม.11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2552 เวลา 09.00-15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :