งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0-7433-6933, 0-7432-5007 และ 0-7431-4993

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา รับ อาจารย์ (บัดนี้ - 26 พฤษภาคม 2552)

ประกาศรับสมัคร :  22 พฤษภาคม 2552
รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ปฏิบัติงานประจำส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1. อาจารย์ สาขาด้านการพัฒนาชุมชน 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ ประชากรศาสตร์ วิจัยสังคมศาสตร์ หรือสาขาทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุนชน

2. อาจารย์ สาขาด้านภาษาอังกฤษ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท/เอก ทางด้านภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

- มีผลคะแนนสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6 หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า (ผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี) ทั้งนี้ หากอยู่ระหว่างการสอบทางภาษาอังกฤษ และเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้สามารถนำผลการสอบมาแสดงในวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานได้ มิฉะนั้นจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

3. อาจารย์ สาขาด้านนิติศาสตร์

- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ หรือ

- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และปริญญาโท สาขาการบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐ ศาสตร์ สังคมวิทยา การบริหารงานยุติธรรม บริหารธุรกิจ

4. อาจารย์ สาขาด้านรัฐประศาสนศาสตร์

- วุฒิปริญญาเอก/โท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ หรือการบริหารรัฐกิจ โดยคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.50

5. อาจารย์ สาขาด้านนาฏศิลป์และการแสดง

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางนาฏศิลป์ การบริหารวัฒนธรรมไทย ไทยคดีศึกษา

6. อาจารย์ สาขาด้านดนตรี

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางดนตรี หรือสาขาที่เกี่ยวกับดนตรี ที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ดนตรีไทย ประเภทเครื่องสายไทย)

7. อาจารย์ สาขาด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางศิลปกรรม ทัศนศิลป์ วิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ภาพพิมพ์ ศิลปศึกษา

8. อาจารย์ สาขาด้านเทคโนโลยีการเกษตร

- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาทางชีววิทยา เน้นเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช มีความเชี่ยวชาญในด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

9. อาจารย์ สาขาด้านการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร

- วุฒิปริญญาเอก ทางด้านเกษตรเขตร้อน หรือการวิจัยและพัฒนาการเกษตร

10. อาจารย์ สาขาด้านการวัดผลการศึกษา

- วุฒิปริญญาเอก สาขาวัดผลการศึกษา หรือประเมินผลการศึกษา หรือวิจัยการศึกษา หรือปริญญาโท สาขาการประกันคุณภาพการศึกษา

11. อาจารย์ สาขาด้านจิตวิทยาและการแนะแนว

- วุฒิปริญญาเอก ด้านจิตวิทยา หรือปริญญาโท ด้านจิตวิทยา และระดับปริญญาตรี ด้านจิตวิทยา

12. อาจารย์ สาขาด้านการศึกษาปฐมวัย

- วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

13. อาจารย์ สาขาด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

14. อาจารย์ สาขาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

15. อาจารย์ สาขาด้านบัญชี

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางด้านการบัญชีและต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านการบัญชี

16. อาจารย์ สาขาด้านตลาด

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางด้านการตลาด และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านการตลาด

17. อาจารย์ สาขาด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

18. อาจารย์ สาขาด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางด้านการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

19. อาจารย์ สาขาด้านบริหารธุรกิจ 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ

20. อาจารย์ สาขาด้านเศรษฐศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์ และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์

21. อาจารย์ สาขาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ หรือ

- วุฒิปริญญาโท/เอก โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือต้องมีคุณวุฒิการแพทย์แผนไทย โดยมีวุฒิไม่น้อยกว่า บภ.บว.

22. อาจารย์ สาขาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี วุฒิ กศ.บ. หรือ วท.บ. หรือเทียบเท่า สาขาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ศึกษา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิ กศ.ม. หรือ วท.ม. หรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้องกับเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ศึกษา หรือ

- วุฒิปริญญาเอก วุฒิ ศษ.ด. หรือ วท.ด. หรือ ปร.ด. หรือเทียบเท่าสาขาที่เกี่ยวข้องกับเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ศึกษา

23. อาจารย์ สาขาด้านฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ค.บ.ฟิสิกส์ กศ.บ. ฟิสิกส์ หรือ กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ และ

- วุฒิปริญญาโท หลักสูตร วท.ม.ฟิสิกส์

- วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท เน้นด้านธรณีฟิสิกส์

24. อาจารย์ สาขาด้านคอมพิวเตอร์

- วุฒิปริญญาโท ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

25. อาจารย์ สาขาด้านคณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์

- วุฒิปริญญาโท ด้านคณิตศาสตร์

26. อาจารย์ สาขาด้านชีววิทยา และชีววิทยาประยุกต์

- วุฒิปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วท.ม. (นิเวศวิทยา)

27. อาจารย์ สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- วุฒิปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

28. อาจารย์ สาขาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่เน้นเคมีในแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

29. อาจารย์ สาขาด้านเคมี และเคมีประยุกต์

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์

จำหน่ายใบสมัครชุดละ 100 บาท และผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนเว็บไซต์ : http://www.skru.ac.th
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0.015599966049194