มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา รับ อาจารย์ (บัดนี้ - 26 พฤษภาคม 2552)

ประกาศรับสมัคร
22 พฤษภาคม 2552
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ปฏิบัติงานประจำส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1. อาจารย์ สาขาด้านการพัฒนาชุมชน 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์ ประชากรศาสตร์ วิจัยสังคมศาสตร์ หรือสาขาทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุนชน

2. อาจารย์ สาขาด้านภาษาอังกฤษ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท/เอก ทางด้านภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

- มีผลคะแนนสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6 หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า (ผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี) ทั้งนี้ หากอยู่ระหว่างการสอบทางภาษาอังกฤษ และเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ให้สามารถนำผลการสอบมาแสดงในวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานได้ มิฉะนั้นจะถือว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

3. อาจารย์ สาขาด้านนิติศาสตร์

- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์ หรือ

- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และปริญญาโท สาขาการบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐ ศาสตร์ สังคมวิทยา การบริหารงานยุติธรรม บริหารธุรกิจ

4. อาจารย์ สาขาด้านรัฐประศาสนศาสตร์

- วุฒิปริญญาเอก/โท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ หรือการบริหารรัฐกิจ โดยคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.50

5. อาจารย์ สาขาด้านนาฏศิลป์และการแสดง

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางนาฏศิลป์ การบริหารวัฒนธรรมไทย ไทยคดีศึกษา

6. อาจารย์ สาขาด้านดนตรี

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางดนตรี หรือสาขาที่เกี่ยวกับดนตรี ที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ดนตรีไทย ประเภทเครื่องสายไทย)

7. อาจารย์ สาขาด้านออกแบบประยุกต์ศิลป์

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางศิลปกรรม ทัศนศิลป์ วิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ภาพพิมพ์ ศิลปศึกษา

8. อาจารย์ สาขาด้านเทคโนโลยีการเกษตร

- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาทางชีววิทยา เน้นเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช มีความเชี่ยวชาญในด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

9. อาจารย์ สาขาด้านการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร

- วุฒิปริญญาเอก ทางด้านเกษตรเขตร้อน หรือการวิจัยและพัฒนาการเกษตร

10. อาจารย์ สาขาด้านการวัดผลการศึกษา

- วุฒิปริญญาเอก สาขาวัดผลการศึกษา หรือประเมินผลการศึกษา หรือวิจัยการศึกษา หรือปริญญาโท สาขาการประกันคุณภาพการศึกษา

11. อาจารย์ สาขาด้านจิตวิทยาและการแนะแนว

- วุฒิปริญญาเอก ด้านจิตวิทยา หรือปริญญาโท ด้านจิตวิทยา และระดับปริญญาตรี ด้านจิตวิทยา

12. อาจารย์ สาขาด้านการศึกษาปฐมวัย

- วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

13. อาจารย์ สาขาด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

14. อาจารย์ สาขาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ

15. อาจารย์ สาขาด้านบัญชี

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางด้านการบัญชีและต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านการบัญชี

16. อาจารย์ สาขาด้านตลาด

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางด้านการตลาด และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านการตลาด

17. อาจารย์ สาขาด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

18. อาจารย์ สาขาด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางด้านการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

19. อาจารย์ สาขาด้านบริหารธุรกิจ 3 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ

20. อาจารย์ สาขาด้านเศรษฐศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์ และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์

21. อาจารย์ สาขาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์

- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ หรือ

- วุฒิปริญญาโท/เอก โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือต้องมีคุณวุฒิการแพทย์แผนไทย โดยมีวุฒิไม่น้อยกว่า บภ.บว.

22. อาจารย์ สาขาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

- วุฒิปริญญาตรี วุฒิ กศ.บ. หรือ วท.บ. หรือเทียบเท่า สาขาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ศึกษา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิ กศ.ม. หรือ วท.ม. หรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้องกับเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ศึกษา หรือ

- วุฒิปริญญาเอก วุฒิ ศษ.ด. หรือ วท.ด. หรือ ปร.ด. หรือเทียบเท่าสาขาที่เกี่ยวข้องกับเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ศึกษา

23. อาจารย์ สาขาด้านฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

- วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ค.บ.ฟิสิกส์ กศ.บ. ฟิสิกส์ หรือ กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ และ

- วุฒิปริญญาโท หลักสูตร วท.ม.ฟิสิกส์

- วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท เน้นด้านธรณีฟิสิกส์

24. อาจารย์ สาขาด้านคอมพิวเตอร์

- วุฒิปริญญาโท ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

25. อาจารย์ สาขาด้านคณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์

- วุฒิปริญญาโท ด้านคณิตศาสตร์

26. อาจารย์ สาขาด้านชีววิทยา และชีววิทยาประยุกต์

- วุฒิปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วท.ม. (นิเวศวิทยา)

27. อาจารย์ สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- วุฒิปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

28. อาจารย์ สาขาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่เน้นเคมีในแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

29. อาจารย์ สาขาด้านเคมี และเคมีประยุกต์

- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์

จำหน่ายใบสมัครชุดละ 100 บาท และผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนรายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :