สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม รับ เจ้าพนักงานคดี (บัดนี้ - 19 มิถุนายน 2552)

ประกาศรับสมัคร
9 มิถุนายน 2552
รายละเอียด
ด้วยคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 มอบหมายให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานคดี 3 เจ้าพนักงานคดี 4 และเจ้าพนักงานคดี 5 ในสำนักงานศาลยุติธรรม จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังต่อไปนี้


1. ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดี 3 - 5

เงินเดือนผู้สอบคัดเลือกได้และได้รับการแต่งตั้ง ให้ได้รับเงินเดือน

ตามที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน และค่าตอบแทนพิเศษ 5,000.- บาท

ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีที่จะมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษจะต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด และจะต้องปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ผู้ที่ไม่ผ่านการอบรมจะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ


2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

- เป็นข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งดำรงตำแหน่งนิติกร 3 – 5 หรือเจ้าพนักงาน

ศาลยุติธรรม 3 – 5 และมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมายหรือปริญญาเอก ทางกฎหมาย

(2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย เป็นสามัญสมาชิกแห่ง เนติบัณฑิตยสภา และได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามที่ ก.ศ. กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

(3) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาในสาขาวิชาอื่นที่ ก.ศ. กำหนด ซึ่งไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และได้ประกอบวิชาชีพอื่นตามที่ ก.ศ. กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่ปี3. วิธีการสมัครสอบคัดเลือก

3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกได้ที่หน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2552 ในวันและเวลาราชการ โดยให้หน่วยงานรวบรวมและจัดส่งใบสมัครสอบคัดเลือกให้ถึงสำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ทั้งนี้สามารถ Download ใบสมัครสอบคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ www.ojoc.coj.go.th

3.2 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องกรอกใบสมัครสอบคัดเลือกพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครด้วยลายมือตนเองให้ครบถ้วน โดยต้องมีคำรับรองของผู้บังคับบัญชา4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(1) สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็น ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ชุด

(2) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ

(3) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครฯ

เพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครฯ ไม่ตรงกัน)อย่างละ 1 ฉบับ

(4) หนังสือรับรองการเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ฉบับจริง) กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติตาม ข้อ 2 (2)

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อพร้อมกำกับวันที่ไว้ด้วย5. เงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือก

ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน ใบสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศ ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสำนักงานศาลยุติธรรมจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้


6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

สำนักงานศาลยุติธรรมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก พร้อมกับวันเวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ณ สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา หรือที่เว็บไซต์ www.ojoc.coj.go.th


7. วิธีการสอบคัดเลือก

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน

1. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

- การใช้ภาษาไทยตามหลักไวยากรณ์

- การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ

- การเรียงความ

- การย่อความ

- การจับใจความสำคัญ

2. วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 70 คะแนน)

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

- ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

- ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน

- กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอาญา

- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดี

ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

จะประเมินผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้ารับการการสอบคัดเลือกและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น

ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง


8. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60


9. การประกาศขึ้นบัญชี

การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก

การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก


10. การบรรจุแต่งตั้ง

ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นระยะเวลา 2 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :