งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม รับ เจ้าพนักงานคดี (บัดนี้ - 19 มิถุนายน 2552)

ประกาศรับสมัคร :  9 มิถุนายน 2552
รายละเอียด :   ด้วยคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2552 มอบหมายให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานคดี 3 เจ้าพนักงานคดี 4 และเจ้าพนักงานคดี 5 ในสำนักงานศาลยุติธรรม จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังต่อไปนี้


1. ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดี 3 - 5

เงินเดือนผู้สอบคัดเลือกได้และได้รับการแต่งตั้ง ให้ได้รับเงินเดือน

ตามที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน และค่าตอบแทนพิเศษ 5,000.- บาท

ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีที่จะมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษจะต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด และจะต้องปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ผู้ที่ไม่ผ่านการอบรมจะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ


2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

- เป็นข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งดำรงตำแหน่งนิติกร 3 – 5 หรือเจ้าพนักงาน

ศาลยุติธรรม 3 – 5 และมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมายหรือปริญญาเอก ทางกฎหมาย

(2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย เป็นสามัญสมาชิกแห่ง เนติบัณฑิตยสภา และได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามที่ ก.ศ. กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

(3) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาในสาขาวิชาอื่นที่ ก.ศ. กำหนด ซึ่งไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และได้ประกอบวิชาชีพอื่นตามที่ ก.ศ. กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่ปี3. วิธีการสมัครสอบคัดเลือก

3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกได้ที่หน่วยงานที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2552 ในวันและเวลาราชการ โดยให้หน่วยงานรวบรวมและจัดส่งใบสมัครสอบคัดเลือกให้ถึงสำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ทั้งนี้สามารถ Download ใบสมัครสอบคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ www.ojoc.coj.go.th

3.2 ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องกรอกใบสมัครสอบคัดเลือกพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครด้วยลายมือตนเองให้ครบถ้วน โดยต้องมีคำรับรองของผู้บังคับบัญชา4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(1) สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็น ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ชุด

(2) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ

(3) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครฯ

เพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครฯ ไม่ตรงกัน)อย่างละ 1 ฉบับ

(4) หนังสือรับรองการเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ฉบับจริง) กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติตาม ข้อ 2 (2)

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อพร้อมกำกับวันที่ไว้ด้วย5. เงื่อนไขการรับสมัครสอบคัดเลือก

ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน ใบสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศ ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสำนักงานศาลยุติธรรมจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้


6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

สำนักงานศาลยุติธรรมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก พร้อมกับวันเวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ณ สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา หรือที่เว็บไซต์ www.ojoc.coj.go.th


7. วิธีการสอบคัดเลือก

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน

1. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)

- การใช้ภาษาไทยตามหลักไวยากรณ์

- การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ

- การเรียงความ

- การย่อความ

- การจับใจความสำคัญ

2. วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 70 คะแนน)

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

- ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

- ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน

- กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอาญา

- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดี

ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

จะประเมินผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้ารับการการสอบคัดเลือกและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น

ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง


8. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60


9. การประกาศขึ้นบัญชี

การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก

การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก


10. การบรรจุแต่งตั้ง

ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นระยะเวลา 2 ปี

เว็บไซต์ : http://www.ojoc.coj.go.th
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงโฆษณารับสมัครพนักงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0.015599966049194