องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส


อบจ.นราธิวาส รับ ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (บัดนี้ - 27 พฤศจิกายน 2552)

ประกาศรับสมัคร
16 พฤศจิกายน 2552
รายละเอียด
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน ๑ อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างสำรวจ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไปหรือ
ตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานช่างสำรวจที่ต้องใช้
ความละเอียดแม่นยำและเทคนิคพอสมควรตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น วัดมุม วัดระยะ วัดระดับ ลักษณะ และขนาดของภูมิประเทศ ช่วยหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่าง ๆ วางหมุดหลักฐานหรือที่หมาย
ในการสำรวจ ทำบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจ ซ่อมรับแก้เครื่องมือสำรวจ ทำแผนที่สำรวจและคำนวณราคาทรัพย์สินเพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการจ้าง ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๔ ปี
อัตราค่าตอบแทน
- อัตราค่าตอบแทน คุณวุฒิ ปวท.หรือเทียบเท่า เดือนละ ๖,๔๗๐ บาท
- อัตราค่าตอบแทนคุณวุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่า เดือนละ ๗,๑๐๐ บาท

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒.๕ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๙ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรม
สำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธาหรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
๒.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรม
สำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ในวันและเวลาราชการ

๔. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองถูกต้อง มายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน ๖ เดือน) จำนวน ๓ รูป
๔.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็น ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนด ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร(ถ้ามี)
๔.๗ สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล(ถ้ามี)

๕. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตรา ๑๐๐ บาท (ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบ)

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จะประกาศให้ทราบก่อนการดำเนินการ สรรหาและเลือกสรรไม่น้อยกว่า ๕ วัน โดยปิดประกาศไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โทร. ๐-๗๓๕๑-๔๗๒๘ ในวันและเวลาราชการ และให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อและวัน เวลา สถานที่เลือกสรรเอง
๗. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
คณะกรรมการจะดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโดยยึดหลัก“สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง การสอบสัมภาษณ์ การทดสอบความรู้ความสามารถในหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

๘. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินว่าผู้ใดผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๙. การประกาศผลการเลือกสรร
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โทร. ๐-๗๓๕๑-๔๗๒๘

๑๐. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
๑๐.๑ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับที่จากผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุด ลงมาตามลำดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
๑๐.๒ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร กำหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ทั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มีการสรรหา และเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งใหม่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อน ในตำแหน่งเดียวกันถือว่ายกเลิก
๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละตำแหน่ง จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส(ก.จ.จ.นราธิวาส)

อนึ่ง สำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างครั้งนี้ผู้สมัครได้ตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครและ หากภายหลังปรากฏว่าผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสรรและทำสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

0.46800088882446