งานราชการ ศูนย์กลาง งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  งานราชการ สมัครงานราชการ เปิดสอบ หางานราชการ สอบบรรจุ งานข้าราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานองค์กร
  สอบบรรจุ ประกาศรับสมัครงาน งาน job ประกาศงาน รับสมัครงานหางานราชการ งานข้าราชการ งานว่าง
  
หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ประกาศงาน หาคนทำงาน หางานทำ job jobs thais thailand jobthai
  

เทศบาลตำบล เดิมบาง
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลเดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โทรศัพท์ : 0-3546-8266, 0-3546-8277

เทศบาลตำบล เดิมบาง รับ ผู้ช่วยนายสัตวแพทย์ (บัดนี้ - 22 ตุลาคม 2553)

ประกาศรับสมัคร :  21 ตุลาคม 2553
รายละเอียด :   ด้วยเทศบาลตำบลเดิมบาง มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเดิมบาง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2547
จึงประกาศรับสมัคร ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยนายสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2547
ดังต่อไปนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษอายุไม่เกิน 70 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เปน็ ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สำหรับพนักงานเทศบาล
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายสัตวแพทย์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาทางสัตวแพทยศาสตร์และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
ชั้น 1หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้น 1 จากคณะกรรมการควบคุมการบำบัดโรคสัตว 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิชาการสัตวแพทย์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการสัตวแพทย์โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เช่น ตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม ศึกษา วิเคราะห์ ชันสูตรโรคสัตว์
ซึ่งเกิดจากเชื้อประเภทต่าง ๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย ปาราสิต เป็นต้น โดยการทดลองกับสัตว์ ทดลองเพาะเชื้อหรือ
วิธีการอย่างอื่น แยกเชื้อเพื่อยืนยันประเภทหรือชนิดของโรคสัตว์ ช่วยศึกษา วิจัย ค้นคว้า และทดลองโรคสัตว์ทางด้าน
ต่าง ๆ เพื่อหาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ วิธีการและการผลิตชีวภัณฑ์สำหรับใช้ในการป้องกันกำจัดโรคสัตว์ประเภท
ต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุง วิธีการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูง สำรวจโรคสัตว์ ตลอดจนทดลองใช้ยากับโรคสัตว์ชนิด
ต่าง ๆ ช่วยตรวจและควบคุมการนำเข้าและส่งออกนอกประเทศซึ่งสัตว์และซากสัตว์ป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในวิชาการสัตวแพทย์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงาน
เทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช ้
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
6. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด
7. มีความสามารถในการจัดทำแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำและ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
8. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
9. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

4. ระยะเวลาการจ้าง
- ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี

5. อัตราค่าตอบแทน
- อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,940 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,500 บาท

6. การรับสมัครสอบและสถานที่รับสมัคร
ผู้ใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับเอกสารการสมัครสอบคัดเลือกและ
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเดิมบาง ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 ตุลาคม 2553 ตั้งแต่
เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
0-3546-8266, 0-3546-8277)

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
เทศบาลตำบลเดิมบางจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรใน
วันที่ 26 ตุลาคม 2553 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเดิมบาง

8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
8.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่ายด้วย
8.2 สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
อย่างละ 1 ฉบับ
8.3 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ 16
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่ตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
8.4 ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง (ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ว่าเป็นผู้จบ
การศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
8.5 ใบแสดงผลการศึกษา (transcript) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
8.6 ใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์
8.7 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบทหารกองเกิน
(สด.9) (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

9. หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตำบลเดิมบาง จะทำการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายสัตวแพทย์
- สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- สอบสัมภาษณ์ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน

10. กำหนดการสรรหาและการประกาศผล
10.1 กำหนดการสรรหาใน วันที่ 29 ตุลาคม 2553 ดังนี้
- เวลา 09.00 น. - 12.00 น. สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป
- เวลา 13.00 น. - 16.00 น. สอบสัมภาษณ์ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง
10.2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาใน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ณ สำนักงาน
เทศบาลตำบลเดิมบาง

11. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ในกรณีคะแนน
เท่ากันจะให้ผู้ที่มีลำดับในการสมัครสอบก่อนเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ (พิจารณาตามความเหมาะสม ตามข้อ 19(7) )
โดยจะประเมินผู้สมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณาความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถพิเศษ ประสบการณ์ทำงาน ทัศนคติ อุปนิสัย
อารมณ์และอื่น ๆ

12. เงื่อนไขการจ้าง
เทศบาลตำบลเดิมบาง จะสั่งจ้างและแต่งตั้งจากผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในแต่ละตำแหน่ง
ตามลำดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ (บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรมีอายุ 1 ปีนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรร) และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่จะได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างและคุณสมบัติ
เฉพาะตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่
6 กรกฎาคม 2547 ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเดิมบางจะเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับแรกมาทำสัญญาจ้างกับทาง
เทศบาลตำบลเดิมบาง
เว็บไซต์ : http://www.doembang.go.th
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :  
     
ลงประกาศรับสมัครงาน  l พื้นที่โฆษณา  l แนะนำบริการ  l แผนผังเว็บไซต์
บริษัท ไทยเว็บ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2/152 ซอยเพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tax ID : 0105553027232
Tel : 02-810-8300 (จ.-ศ.08.30 - 17.30 น.) , 085-8213121 (24 ชม.) Fax : 02-810-8301
Email : sale@jobthaiweb.com (ฝ่ายขาย) , support@jobthaiweb.com (บริการลูกค้า)
bot0.015599966049194