เทศบาลตำบล เดิมบาง

ที่อยู่ : เทศบาลตำบลเดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120


เทศบาลตำบล เดิมบาง รับ ผู้ช่วยนายสัตวแพทย์ (บัดนี้ - 22 ตุลาคม 2553)

ประกาศรับสมัคร
21 ตุลาคม 2553
รายละเอียด
ด้วยเทศบาลตำบลเดิมบาง มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเดิมบาง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2547
จึงประกาศรับสมัคร ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยนายสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2547
ดังต่อไปนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษอายุไม่เกิน 70 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เปน็ ลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น
สำหรับพนักงานเทศบาล
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายสัตวแพทย์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาทางสัตวแพทยศาสตร์และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์
ชั้น 1หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้น 1 จากคณะกรรมการควบคุมการบำบัดโรคสัตว 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานวิชาการสัตวแพทย์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการสัตวแพทย์โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เช่น ตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม และสูติกรรม ศึกษา วิเคราะห์ ชันสูตรโรคสัตว์
ซึ่งเกิดจากเชื้อประเภทต่าง ๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย ปาราสิต เป็นต้น โดยการทดลองกับสัตว์ ทดลองเพาะเชื้อหรือ
วิธีการอย่างอื่น แยกเชื้อเพื่อยืนยันประเภทหรือชนิดของโรคสัตว์ ช่วยศึกษา วิจัย ค้นคว้า และทดลองโรคสัตว์ทางด้าน
ต่าง ๆ เพื่อหาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ วิธีการและการผลิตชีวภัณฑ์สำหรับใช้ในการป้องกันกำจัดโรคสัตว์ประเภท
ต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุง วิธีการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูง สำรวจโรคสัตว์ ตลอดจนทดลองใช้ยากับโรคสัตว์ชนิด
ต่าง ๆ ช่วยตรวจและควบคุมการนำเข้าและส่งออกนอกประเทศซึ่งสัตว์และซากสัตว์ป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในวิชาการสัตวแพทย์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงาน
เทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช ้
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
6. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัด
7. มีความสามารถในการจัดทำแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำและ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
8. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
9. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

4. ระยะเวลาการจ้าง
- ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี

5. อัตราค่าตอบแทน
- อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,940 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,500 บาท

6. การรับสมัครสอบและสถานที่รับสมัคร
ผู้ใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับเอกสารการสมัครสอบคัดเลือกและ
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเดิมบาง ตั้งแต่วันที่ 11 - 22 ตุลาคม 2553 ตั้งแต่
เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
0-3546-8266, 0-3546-8277)

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
เทศบาลตำบลเดิมบางจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรใน
วันที่ 26 ตุลาคม 2553 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเดิมบาง

8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
8.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่ายด้วย
8.2 สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
อย่างละ 1 ฉบับ
8.3 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ 16
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่ตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
8.4 ใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง (ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ว่าเป็นผู้จบ
การศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
8.5 ใบแสดงผลการศึกษา (transcript) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
8.6 ใบรับรองการผ่านงาน กรณีมีประสบการณ์
8.7 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบทหารกองเกิน
(สด.9) (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

9. หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรร
เทศบาลตำบลเดิมบาง จะทำการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายสัตวแพทย์
- สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- สอบสัมภาษณ์ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน

10. กำหนดการสรรหาและการประกาศผล
10.1 กำหนดการสรรหาใน วันที่ 29 ตุลาคม 2553 ดังนี้
- เวลา 09.00 น. - 12.00 น. สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป
- เวลา 13.00 น. - 16.00 น. สอบสัมภาษณ์ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง
10.2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาใน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ณ สำนักงาน
เทศบาลตำบลเดิมบาง

11. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ในกรณีคะแนน
เท่ากันจะให้ผู้ที่มีลำดับในการสมัครสอบก่อนเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ (พิจารณาตามความเหมาะสม ตามข้อ 19(7) )
โดยจะประเมินผู้สมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณาความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประวัติการทำงาน ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถพิเศษ ประสบการณ์ทำงาน ทัศนคติ อุปนิสัย
อารมณ์และอื่น ๆ

12. เงื่อนไขการจ้าง
เทศบาลตำบลเดิมบาง จะสั่งจ้างและแต่งตั้งจากผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในแต่ละตำแหน่ง
ตามลำดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ (บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรมีอายุ 1 ปีนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรร) และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่จะได้รับการสั่งจ้างเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างและคุณสมบัติ
เฉพาะตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่
6 กรกฎาคม 2547 ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเดิมบางจะเรียกผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับแรกมาทำสัญญาจ้างกับทาง
เทศบาลตำบลเดิมบาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
http://www.doembang.go.th
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ เทศบาลตำบล เดิมบาง

0.5304000377655