องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ที่อยู่ : 76 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100


องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับวุฒิปริญญาตรี ด้าน Computer (บัดนี้ - 20 เมษายน 2555)

ประกาศรับสมัคร
18 เมษายน 2555
รายละเอียด
สำนักทรัพยากรมนุษย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี เพื่อปฏิบัติงานสังกัดสำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ด้าน Computer ทุกสาขา

ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครงานพร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2.5x3 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
- สำเนาใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
- หลักฐานเอกสารทางราชการทหาร
- เอกสารหลักฐานอื่นที่กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- หนังสือรับรองของแพทย์ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม

ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวและสนใจเข้าปฏิบัติงานกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ สำนักทรัพยากรมนุษย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 76 ถ.ราชดำเนิน นอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2282-3243 ต่อ 131-136 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fio.co.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
http://www.fio.co.th
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.49920082092285