มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ที่อยู่ : 64 ถ.ทหาร อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000


มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิจัย ( บัดนี้ - 10 กันยายน 2555 )

ประกาศรับสมัคร
3 กันยายน 2555
รายละเอียด
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัย
อัตราเงินเดือน : 0 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิจัย /วิจัยการศึกษา /การวัดและประเมินผลการศึกษา /สถิติ /สถิติประยุกต์ /รัฐศาสตร์ /รัฐประศาสนศาสตร์ /บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๒) หากมีประสบการณ์ในการทำวิจัย หรือวิทยานิพนธ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร ปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตามเอกสาร จัดทำโครงการวิจัย สร้างเครื่องมือ และสรุปรายงาน
ตามเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล แปรผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป หรือเครื่องมือทางสถิติอื่น
ตามเอกสาร ปฏิบัติงานภาคสนาม
ตามเอกสาร ปฏิบัติงานตามกรอบภาระงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย


เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ หรืออยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย และการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากคะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสัมภาษณ์เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ

0.54600095748901