กรมสารบรรณทหารบก

ที่อยู่ : ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


กรมสารบรรณทหารบก รับเสมียนพิมพ์ดีด, พลขับ (บัดนี้ - 16 พฤศจิกายน 2555)

ประกาศรับสมัคร
13 พฤศจิกายน 2555
รายละเอียด
กรมสารบรรณทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ในตำแหน่ง

เสมียนพิมพ์ดีด กรมสารบรรณทหารบก (อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา

พลขับ กรมสารบรรณทหารบก (อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา

รับเงินเดือนระดับ ป.1 ชั้น 8.5 (6,970 บาท)

1. คุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด กรมสารบรรณทหารบก เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ งดรับผู้สมัครที่เกิด พ.ศ. 2535 – 2536 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
1.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตาม คุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
1.3 ผู้สมัคร,บิดา และมารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
1.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.5 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตร ส่วนผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกทหาร ต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร)
1.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
1.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
1.8 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทินหรือมัวหมอง
1.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
1.10 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้น ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ
1.11 ตำแหน่ง พลขับ กรมสารบรรณทหารบก รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ กับมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตาม คุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

2. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนาหลักฐานมาแสดงในวันสมัครด้วยตนเอง (นำฉบับตัวจริงมาแสดง และถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด)
2.1 ใบประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดา
2.3 สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
2.4 สมุดประวัติทหารกองหนุน (สด.8), ใบลาพักเพื่อรอการปลด, หรือใบรับรองการฝึกวิชาทหาร จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี
2.5 ภาพถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
2.6 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466 - 620) จากแพทย์ทหารประจำการ (ไม่เกิน 6 เดือน)
2.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณบัตรของบิดา มารดา ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)
2.8 รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น

3. วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ในเวลาราชการ (0830 - 1500) ณ กองธุรการ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 3 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2297 7513,
0 2297 8202, โทรสาร 0 2297 7500

4. โดยตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไปได้ที่เว็บไซต์ของกองทัพบก http://www.rta.mi.th หรือเว็บไซต์ของ กรมสารบรรณทหารบก http://agdept.rta.mi.th และที่บอร์ดกิจกรรม กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 1

5. วิชาที่ทาการสอบคัดเลือกตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด
5.1 พิมพ์ดีดจับความเร็วด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 20 คะแนน (ภายในเวลา 10 นาที)
5.2 คอมพิวเตอร์ 60 คะแนน
5.2.1 โปรแกรม MICROSOFT WORD (20 คะแนน)
- มีความเข้าใจในหลักการใช้งานของโปรแกรม
- สามารถนำเสนองานได้ในรูปแบบรายงานหรือหัวข้อที่กาหนด
- พิมพ์งานตามระเบียบของหนังสือราชการได้
- จัดทาตารางตามรูปแบบที่กาหนดได้
5.2.2 โปรแกรม MICROSOFT EXCEL (20 คะแนน)
- มีความเข้าใจในหลักการใช้งานของโปรแกรม และสามารถนำเสนองานอย่างเป็นระบบได้
- สามารถใช้ตารางและเชื่อมโยงกับการใช้สูตรคานวณได้
5.2.3 โปรแกรม MICROSOFT POWER POINT (20 คะแนน)
- มีความเข้าใจในหลักการใช้งานของโปรแกรมและนำเสนองานได้
- สามารถสรุปเนื้อหาข้อความสาคัญให้ออกมาในรูปแบบของการนำเสนอตามลำดับความสาคัญ
- สามารถตบแต่งรูปแบบการนำเสนอให้ออกมาได้อย่างสวยงามเหมาะสมและมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบ
5.3 ความรู้ทั่วไป 10 คะแนน
5.4 สัมภาษณ์ 10 คะแนน

6. วิชาที่ทำการสอบคัดเลือกตำแหน่งพลขับ
6.1 การปฏิบัติการขับรถยนต์ ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร และความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น สอบที่โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก สี่แยกเกียกกาย
6.2 สัมภาษณ์ สอบที่ห้องประชุม กรมสารบรรณทหารบก ชั้น 4 เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบจากโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก จึงมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

7. กำหนดวันสอบคัดเลือกตาแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด
7.1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ข้อเขียน
- เวลา 0700 - 0745 ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัว หน้าห้องอเนกประสงค์ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 4 หากเลยเวลาที่กำหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ
- เวลา 0745 - 0755 ผู้สมัครสอบคัดเลือก พร้อมรับฟังคาชี้แจงต่อคณะกรรมการ หน้าห้องอเนกประสงค์ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 4
- เวลา 0830 ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าห้องสอบ
7.2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ประกาศผลสอบข้อเขียน คัดเลือกไว้จานวน 5 เท่าของโควตาที่ได้รับ โดยตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ได้ที่เว็บไซต์ของกองทัพบก http://www.rta.mi.th หรือเว็บไซต์ของ กรมสารบรรณทหารบก http://agdept.rta.mi.th และที่บอร์ดกิจกรรม กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 1
7.3 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 สอบสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน
- เวลา 0700 - 0745 รายงานตัว หน้าห้องอเนกประสงค์ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 4
- เวลา 0800 เข้าห้องสอบสัมภาษณ์

8. กำหนดวันสอบคัดเลือกตำแหน่งพลขับจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ทางเว็บไซต์ของกองทัพบก http://www.rta.mi.th หรือเว็บไซต์ของ กรมสารบรรณทหารบก http://agdept.rta.mi.th และที่บอร์ดกิจกรรม กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 1

9. ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ณ กองธุรการ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 3 ในบริเวณกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดาเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือเว็บไซต์ของกองทัพบก http://www.rta.mi.th หรือเว็บไซต์ของ กรมสารบรรณทหารบก http://agdept.rta.mi.th ทั้งนี้ให้ผู้ที่สอบได้มารายงานตัว ภายใน 7 วันหลังจากวันประกาศผลสอบคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บไซต์
นำโค๊ดงานราชการนี้ไปวางบนเว็บไซต์ของคุณ :
    facebook Share

งานราชการอื่นๆ ของ กรมสารบรรณทหารบก

0.56160092353821